Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik gumárenské a plastikářské výroby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v gumárenské technologii, materiálech a strojních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit jednotlivé technologické kroky gumárenské výroby a jejich návaznost Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy surovin a materiálů, charakterizovat jejich vlastnosti a vysvětlit jejich použití v gumárenské technologii Písemné a ústní ověření
c Rozpoznat typy jednotlivých strojních zařízení a objasnit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat a popsat na konkrétním vzorku konstrukci finálního gumárenského výrobku a objasnit funkci komponent Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a v provozní dokumentaci technologických procesů v gumárenských výrobách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat a interpretovat informace z legislativních předpisů, norem ISO a z provozní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata, výkresy, předpisy a základní postupy gumárenské výroby, sestavit z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat a interpretovat informace ze schválených dokumentů pro technologický proces (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy, kontrolní plány) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování technologických postupů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit technologický postup v gumárenské výrobě, vypracovat příslušnou dokumentaci včetně identifikace technologických rizik Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout způsoby sběru a vyhodnocování údajů a dat z výrobního procesu a vysvětlit jejich využití pro řízení procesu Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat příčiny odchylek ve výrobním procesu a navrhnout opatření na jejich eliminaci či odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a definovat způsob kontroly vstupů a výstupů v gumárenské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řídit a kontrolovat technologické procesy a pracovní postupy v gumárenské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhodnotit významnost odchylek z hlediska legislativních požadavků a navrhnout opatření na eliminaci či odstranění odchylek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v gumárenské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení
b Navrhnout a dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Používat pracovní oděv a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška probíhá v reálném provozu pro vybranou technologii podle výrobního programu, autorizovaná osoba o výrobním programu informuje uchazeče (písemně při vyhlášení termínu zkoušky, minimálně 1 měsíc před jejím konáním). Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí např. průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. Provádí sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze technologických procesů.

 

Písemné ověřování probíhá formou vypracování otevřených odpovědí na zadané otázky (připravené autorizovanou osobou). Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Písemné a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracované otázky, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

U odborné kompetence Sledování, vyhodnocování a evidence parametrů v gumárenské výrobě, kritérium hodnocení a), uchazeč při hodnocení výsledků technologického procesu použije PC s vyhodnocovacím software.

 

V rámci zkoušky budou použity interní testy (zpracované ve firmě, kde se zkouška koná) k bezpečnosti práce, požární ochraně a ochraně životního prostředí v souladu s legislativou a platnými normami.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠ Otrokovice

Continental Barum s. r. o., Otrokovice

SumiRiko AVS Czech s. r. o., Újezd u Valašských Klobouk