Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Knihovník specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zajištění specializovaných akvizičních činností v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat a navrhnout k nákupu informační zdroje včetně zjištění informace o dostupnosti a finanční náročnosti dle zadaných kritérií Praktické předvedení
b Vyhledat v produkci zahraničních nakladatelů 5 dokumentů vydaných v posledních třech letech Praktické předvedení
c Porovnat obsah a vlastnosti dvou vybraných zahraničních elektronických informačních zdrojů v nabídce českých knihoven Praktické předvedení
d Vyhledat z veřejných internetových zdrojů 3 zahraniční nakladatele a vzájemně porovnat jejich produkci z hlediska tematického zaměření, uživatelského určení a druhu dokumentů Praktické předvedení
e Popsat specifika tzv. šedé literatury a uvést možnosti jejího získávání a zpřístupňování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Strategické plánování v oblasti akvizice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tematický plán doplňování pro knihovnu v sídle do 100.000 obyvatel nebo pro specializovanou knihovnu dle zadaných parametrů a uvést 3 důvody, které mohou vést ke změně profilace fondu této knihovny Praktické předvedení
b Popsat základní principy metody Konspektu jako nástroje akvizice Ústní ověření
c Popsat základní principy a specifika získávání, zpracování a zpřístupňování elektronických informačních zdrojů na příkladu a) elektronických knih a b) elektronických databází Ústní ověření
d Popsat právní aspekty doplňování knihovního fondu včetně autorskoprávní problematiky akvizice elektronických a speciálních druhů dokumentů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu, rychlé čtení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit stručnou anotaci odborného článku z cizojazyčného časopisu Praktické předvedení
b V předepsaném časovém limitu přečíst zadaný odborný text v některém ze světových jazyků a určit stanovený počet klíčových slov Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Ovládání automatizovaného knihovního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat model automatizovaného knihovního systému, včetně návaznosti agend pro zpracování, zpřístupnění a uchování dokumentu v knihovně Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit, jaké typy statistik lze získat z dat automatizovaného knihovního systému a jak je lze použít při hodnocení práce a plánování rozvoje knihovny a uvést jeden modelový příklad z praxe knihoven Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů, jejich ověřování a správa bází dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat pět dokumentů na základě zadání různých klíčových údajů ve zvoleném volně přístupném zdroji Praktické předvedení
b Popsat nástroje pro správu bibliografických informací a předvést práci s citačním manažerem ve zvolené knihovně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat nástroje a principy fasetového vyhledávání Ústní ověření
d Popsat obsah, vyhledávací nástroje a rozhraní báze dat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Strategické plánování v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný dotační program na podporu rozvoje knihovnických a informačních služeb Praktické předvedení
b Navrhnout koncept projektu, role pracovníků a jejich kompetence v realizačním týmu projektu do dotačního programu Praktické předvedení
c Zpracovat rámcový harmonogram projektu Praktické předvedení
d Zpracovat koncepci rozvoje kooperativního poskytování služeb z elektronických informačních zdrojů pro více knihoven v rámci kraje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit odborné komunikační dovednosti v českém a cizím jazyce na dvou modelových situacích Praktické předvedení
b Popsat komunikační nástroje používané uživateli s různým stupněm postižení Ústní ověření
c Ověřit komunikační dovednosti v elektronické komunikaci vyhodnocením prezentace tří modelových situací, z toho jedné v cizím jazyce Praktické předvedení
d Připravit odpověď na vágně/pregnantně formulovaný požadavek na poskytnutí knihovnické a informační služby v českém a cizím jazyce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vzdělávání pracovníků knihoven

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout osnovu jednodenního školení pro pracovníky knihoven s regionální působností Praktické předvedení
b Prezentovat formou patnáctiminutové přednášky jedno z témat školení Praktické předvedení
c Připravit ověřovací test z přednesené problematiky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Některá praktická předvedení, zejména předvedení formou případových studií, jsou zadána předem a odevzdána v požadovaném termínu před vlastní zkouškou (viz specifikace u konkrétních kompetencí). Obhajoba případové studie je součástí zkoušky.

Pro praktické předvedení a písemné ověření je nutné, aby měl uchazeč pro sebe k dispozici počítač zapojený v síti internet a dostupný textový editor. Dovednost práce s počítačem a orientace v síti internetu je jednou z prověřovaných obecných kompetencí.

 

Během zkoušky je prověřována i znalost odborné terminologie. Terminologie používaná při zadávání úkolů i jejich hodnocení musí být v souladu s aktuální terminologií, tak jak ji uvádí Česká terminologická databáze knihovnictví a informační vědy (TDKIV) vytvářená Národní knihovnou České republiky.

 

V oblasti knihovnických a informačních služeb a provozu je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální znění platných legislativních norem, zejména;

Občanský zákoník, č. 89/2012 Sb.

Trestní zákoník, č. 40/2009 Sb.

Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

Zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon) včetně věcně příslušných vyhlášek v platném znění

Zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích

Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického textu a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)

 

V oblasti katalogizace je nutné, aby konkrétní zadání i hodnocení respektovalo aktuální katalogizační standardy, které určuje Národní knihovna České republiky. V případě, že se prověřuje znalost bibliografického záznamu v rozsahu MARC21 (Machine-Readable Cataloging) formátu, pracuje se v rámci ověření pouze v rozsahu polí stanovených standardem „minimální záznam pro souborný katalog“, který stanovuje Národní knihovna České republiky.

Pokud je v rámci ověření požadováno vyhledávání, pak není-li konkretizováno jak, je požadováno vyhledávání ve volně přístupném internetu.

Veškeré podklady využitelné pro ověření konkrétní kompetence (dokumenty, kopie titulních listů a článků, bibliografické záznamy apod.) má zkoušený k dispozici během přípravy na zkoušku.

Sestavy těchto podkladů ke každé kompetenci jsou zároveň součástí níže uvedených pokynů pro autorizovanou osobu.

Jednotlivé dokumenty je možné využít opakovaně v různých okruzích otázek. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní podklady budou vybrány. Tam, kde jsou tyto podklady při zkoušení využity, je u části zkoušky uvedeno, kolik a jakých podkladů má být k ověření kompetence předloženo.

Ověřování kritérií praktickým předvedením formou předem zadané případové studie má písemnou formu. V případě, že uchazeč prakticky předvádí určité činnosti, tak zároveň komentuje a zdůvodňuje postup práce. Všechna kritéria, která jsou ověřována formou praktického předvedení, simulují reálnou činnost v práci samostatného knihovníka akvizitéra.

 

Každé praktické předvedení má v Pokynech k realizaci zkoušky přiděleno bodové ohodnocení z něhož autorizovaná osoba přidělí až 50 % bodů za průběh práce, rychlost a přesnost pracovních postupu. Zbylých až 50 % bodů připadá na výsledek. Pro jedno ověření se body sčítají.

U kritérií, která jsou ověřována ústním nebo písemným ověřením, se hodnotí věcná správnost výsledků, obsah textu a úroveň vyjadřování. Maximální bodové hodnocení každého kritéria je součástí Pokynů k realizaci zkoušky.

Kritérium je splněno, pokud uchazeč dosáhne alespoň 50 % bodů.

 

U ověření praktickým předvedením je v záznam o průběhu a výsledku zkoušky rozepsáno bodové hodnocení podle dílčích kritérií, u ústního nebo písemného ověření je uveden celkový počet bodů. Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu 1 roku.

 

Požadavky k ověření jednotlivých kompetencí

 

ZAJIŠTĚNÍ SPECIALIZOVANÝCH AKVIZIČNÍCH ČINNOSTÍ V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Specializované akviziční činnosti v knihovnách v kritériu a) připraví autorizovaná osoba seznam 30 témat, z nichž uchazeč obdrží jedno a k němu vyhledá a navrhne k nákupu 5 českých a 5 zahraničních knih, 5 českých a 5 zahraničních časopisů, 10 elektronických knih a nejméně 3 elektronické informační zdroje. U elektronických knih uchazeč prověří možnost licence pro půjčování v knihovnách. Pro vyhledání knih má uchazeč přístup k volnému internetu. Pro ověření kritéria b) připraví autorizovaná osoba seznam 20 zahraničních nakladatelů, ze kterého pro zkoušku vybere 2. Pro kritérium c) připraví autorizovaná osoba seznam nejméně 10 elektronických informačních zdrojů, které byly v roce konání zkoušky dostupné v českých knihovnách. Pro ověření kritéria d) bude zadáno konkrétní téma.

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI AKVIZICE

Pro ověření kompetence Strategické plánování v oblasti akvizice v kritériu a) připraví autorizovaná osoba profily 10 modelových knihoven v sídle do 100.000 obyvatel; základní parametry jsou: typ knihovny, počet svazků, počet uživatelů a jejich složení, oborová profilace knihovny, počet a typ vzdělávacích institucí v sídle, okolí knihovny (jako systému), další specifika významná pro akvizici. Tyto modely mohou být vztaženy ke konkrétním knihovnám nebo mohou být simulovány. Model bude popsán formou dokumentu, v rozsahu 1 strany A4. Pro účel zkoušky bude vybrán jeden profil, který bude uchazeči zaslán 1 týden před konáním zkoušky. Uchazeč na základě přiděleného profilu vypracuje případovou studii v rozsahu 1–2 stran A4, kterou předloží v den konání zkoušky v písemné podobě.

 

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO CIZOJAZYČNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

Pro ověření kompetence Formální a obsahová analýza odborného cizojazyčného textu, rychlé čtení připraví autorizovaná osoba pro obě kritéria 100 článků, a to vždy po 20 v anglickém, v německém, francouzském, španělském a ruském jazyce, ze kterých bude pro účely zkoušky vybrán jeden pro kritérium a) a jeden pro kritérium b), a to v jazyce dle výběru uchazeče.

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

Pro kompetenci Ovládání automatizovaného knihovního systému je nutné, aby autorizovaná osoba byla obeznámena s tím, že všechny automatizované systémy pracují na principu modulárního propojení a pokrývají agendy provozu knihovny. Obecné popsání může být vztaženo ke konkrétnímu automatizovanému knihovnímu systému. V rámci kompetence uchazeč prokazuje znalost agend, které lze pokrýt automatizovaným provozem. Dále uchazeč prokazuje v rámci této kompetence povědomí o tom, že kromě zabezpečení provozu jsou v automatizovaném knihovním systému dostupná data o provozu knihovny, např. kvantitativní ukazatele o počtu a typu dokumentů, uživatelů, výpůjček a jaké možnosti pro organizaci práce v knihovně tato data poskytují. Pro ověření kompetence nejsou nutné žádné speciální pomůcky, kromě psacích potřeb.

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ, JEJICH OVĚŘOVÁNÍ A SPRÁVA BÁZÍ DAT

Pro ověření kompetence Vyhledávání bibliografických a faktografických informací ze specializovaných zdrojů, jejich ověřování a správa bází dat je nutné připravit:

pro ověření kritéria a) 100 zadání pro vyhledání různých typů dokumentů, která budou tvořena sestavou nejméně dvou klíčových údajů: původce, název, ISBN (International Standard Book Number, mezinárodní číslo knihy), ISMN (International Standard Music Number, mezinárodní číslo hudebniny), ISSN (International Standard Serials Number, mezinárodní číslo periodika), nakladatel, rok vydání. Z hlediska chronologického musí být:

10 % dokumentů vydaných v letech 1850–1900

10 % dokumentů vydaných v letech 1901–1950

20 % dokumentů vydaných v letech 1951–2010

60 % dokumentů vydaných od r. 2011 včetně

Pro zkoušku musí být vybrány dokumenty z různých uvedených období. Uchazeč není předem informován o tom, jaké konkrétní dokumenty budou vybrány.

Pro ověření kritéria d) je nutné připravit seznam 50 titulů volně přístupných databází (plnotextových, faktografických, elektronických katalogů knihoven). Uchazeč na základě názvu báze dat provede vyhledání v internetu a ústně popíše bázi dat.

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

Pro ověření kompetence Strategické plánování v oblasti knihovnictví a informačních služeb a systémů připraví autorizovaná osoba pro kritérium a) 30 modelových příkladů knihoven. Každý model bude v rozsahu jedné strany textu a bude obsahovat základní informace o knihovně, obci a kraji, kde knihovna působí. V případě knihovny, která je součástí instituce (např. vysokoškolské nebo specializované), bude popis obsahovat i informace o zřizovateli knihovny. V popisu bude uvedeno, jaké další typy knihoven se v okolí knihovny nacházejí, jaká je struktura vzdělávacích a dalších paměťových institucí apod. V popisu knihovny budou uvedeny její hlavní problémy. Pro vyhledání dotačních programů má uchazeč k dispozici internet. Pro splnění kritéria a) vybere autorizovaná osoba jeden modelový příklad. Pro splnění kritéria b) navrhne uchazeč stručný koncept projektu v rozsahu cca deseti řádek textu, který bude mít vazbu na plnění kritéria a). Pokud vyhledal více vhodných dotačních programů, pak si pro plnění kritéria b) zvolí pouze jeden vybraný dotační titul. Pro plnění kritéria d) autorizovaná osoba zadá uchazeči v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou případovou studii, pro její zpracování si uchazeč zvolí typ knihoven (např. veřejné, školní, vysokoškolské, podnikové, případně jejich kombinaci) a zpracuje koncepci pro oblast akvizice. Zpracovaná případová studie bude v rozsahu minimálně dvě normostrany (A4) a uchazečem bude odevzdána 2 dny před stanoveným termínem zkoušky. Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnost v knihovně regionální, specializované a národní úrovně.

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

Pro ověření kompetence Odborná komunikace (včetně cizojazyčné) se čtenáři, uživateli a zákazníky v knihovnách připraví autorizovaná osoba 15 modelových situací, vycházejících z akviziční činnosti. Z nich pro kritéria a) a d) vybere dvě modelové situace – jednu v českém jazyce a jednu v předem dohodnutém cizím jazyce (angličtina, němčina, případně jiný světový jazyk). Na těchto modelových situacích ověří autorizovaná osoba i kritérium c). Kritérium b) ověří autorizovaná osoba zadáním určitého druhu postižení a uchazeč popíše nástroje komunikace specifické pro zadaný druh postižení.

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN

Pro ověření kompetence Vzdělávání pracovníků knihoven připraví autorizovaná osoba 10 témat z oblasti akvizice na jednodenní školení pro pracovníky knihoven. Pro ověření všech kritérií vybere autorizovaná osoba jedno z témat, které zadá v termínu do 21 dnů před stanovenou zkouškou. Pro ověření kritéria a) zpracuje uchazeč osnovu školení, pro kritérium b) připraví prezentaci v rozsahu patnácti minut, kterou přednese. Pro ověření kritéria c) připraví test na ověření znalosti přednesené problematiky. Test se bude skládat ze tří otázek, každá bude mít čtyři varianty odpovědí, z nichž správné budou dvě.

 

Hodnocení

 

ZAJIŠTĚNÍ SPECIALIZOVANÝCH AKVIZIČNÍCH ČINNOSTÍ V KNIHOVNÁCH

4x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 400 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 500 bodů

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI AKVIZICE

1x praktické předvedení, 100 bodů

3x ústní ověření po 100 bodech, celkem 300 bodů

Celkem 400 bodů

FORMÁLNÍ A OBSAHOVÁ ANALÝZA ODBORNÉHO CIZOJAZYČNÉHO TEXTU, RYCHLÉ ČTENÍ

2x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 200 bodů

 

OVLÁDÁNÍ AUTOMATIZOVANÉHO KNIHOVNÍHO SYSTÉMU

2x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 200 bodů

 

VYHLEDÁVÁNÍ BIBLIOGRAFICKÝCH A FAKTOGRAFICKÝCH INFORMACÍ ZE SPECIALIZOVANÝCH ZDROJŮ, JEJICH OVĚŘOVÁNÍ A SPRÁVA BÁZÍ DAT

2x ústní ověření po 100 bodech, celkem 200 bodů

1x praktické předvedení, 100 bodů

1x praktické předvedení a ústní ověření, 100 bodů

Celkem 400 bodů

 

STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ V OBLASTI KNIHOVNICTVÍ A INFORMAČNÍCH SLUŽEB A SYSTÉMŮ

4x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 400 bodů

 

ODBORNÁ KOMUNIKACE (VČETNĚ CIZOJAZYČNÉ) SE ČTENÁŘI, UŽIVATELI A ZÁKAZNÍKY V KNIHOVNÁCH

3x praktické předvedení po 100 bodech, celkem 300 bodů

1x ústní ověření, 100 bodů

Celkem 400 bodů

 

VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ KNIHOVEN

3x praktické předvedení po 100 bodech

Celkem 300 bodů

 

Celkově může uchazeč získat 2800 bodů. Pro úspěšné splnění zkoušky je potřeba dosáhnout alespoň 75 % úspěšnosti, tj. 2100 bodů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR (SKIP)

Národní knihovna ČR

Národní technická knihovna

Ústav informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Městská knihovna Kutná Hora

Knihovna Kroměřížska

Univerzitní knihovna Západočeské univerzity v Plzni

Jihočeská vědecká knihovna v Českých Budějovicích