Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér skleněných a plastových stavebních konstrukcí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavebně montážní práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výrobní a montážní výkresy Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s normami a technickými tabulkami pro stavebně montážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s technickou zprávou a s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace pracoviště a provedení bezpečnostních opatření ve vazbě na charakter následných činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizovat pracoviště před započetím montáže a zvolit mechanizační prostředky Ústní ověření
b Zajistit bezpečné postupy při provádění montáže a demontáže a při obsluze mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít pracoviště včetně výškového zaměření a připojovacích bodů energií Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a volba technologických podmínek pro provádění montáží a demontáží skleněných a plastových stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající pracovní postupy pro montáž či demontáž - skleněných výplní, skleněného dveřního křídla, skleněného sprchového koutu, bezpečnostních (případně neprůstřelných) skel, plastových dveří a oken, plastových obkladů Ústní ověření
b Vysvětlit pracovní postupy a zdůvodnit jejich výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž skleněných a plastových dílců a součástí do technologických celků dle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaměřit a vytyčit polohu montované konstrukce za použití vhodného nářadí a měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
b Spojit skla lepením, mechanickým úchytem, uložit a zasilikonovat skla do montážní drážky Praktické předvedení a ústní ověření
c Osadit skleněné dveřní křídlo včetně montáže závěsů Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat jedny interiérové dveře plastové Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat jedno plastové okno Praktické předvedení a ústní ověření
f Namontovat plastové obklady min. 2 m² Praktické předvedení a ústní ověření
g Osadit a ukotvit prvek (segment) proskleného fasádního pláště nebo skleněné výplně na nosnou konstrukci za pomoci manipulačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace se skleněnými a plastovými konstrukcemi a jejich částmi za použití mechanizačních prostředků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení používané při montáži skleněných a plastových stavebních konstrukcí Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat podmínky pro obsluhu strojů a zařízení pro montáž včetně zásad BOZP Písemné a ústní ověření
c Zvolit vhodná manipulační zařízení podle zadání úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, seřizování, ošetřování a údržba nástrojů, nářadí a pomůcek pro montáž skleněných a plastových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit použité nářadí a pracovní pomůcky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Ošetřit použité strojní zařízení a manipulační prostředky pro montážní a demontážní práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO),o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-sklenenych-a-plast-76b2#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Uchazeč předloží autorizované osobě před zahájením zkoušky doklad o školení pro práci ve výškách.

 

Při ověřování odborných kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování předpisů.

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části zkoušky může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky

Uchazeč si zajistí pracovní oděv, obuv a osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

David Raab, OSVČ

Metrostav, a. s.

SOŠ a SOU stavební, Brno-Bosonohy

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

EMV stavební firma