Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výstavář
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, včetně metodického pokynu Ministerstva kultury s ohledem na výstavní činnost a uvést dva paragrafy, které se dotýkají vystavování sbírkových předmětů Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisech (vyjmenovat typy veřejných zakázek podle limitu a charakterizovat je), s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
c Orientovat se v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to znamená konkrétně vysvětlit, za jaké situace a podmínek se uzavírají smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, výpůjční smlouvy a příkazní smlouvy Ústní ověření
d Orientovat se v zákoně č. 88/2016 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisech a metodikách (objasnit základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce) s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
e Orientovat se v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tj. v částech, které mají dopad na realizaci výstav včetně zajišťování nezbytných reprodukcí děl podléhajících autorskému právu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v činnostech při přípravě výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní metody a pravidla aranžování sbírkových předmětů podle jejich vlastností Ústní ověření
b Popsat způsoby a prostředky monitorování a měření parametrů prostředí ve výstavních sálech a výstavních vitrínách Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit základní faktory ohrožující sbírky včetně preventivních opatření pro jejich minimalizaci Ústní ověření
d Popsat základní typy výstavního mobiliáře Ústní ověření
e Popsat postupy při zajišťování grafického vizuálu výstavy Ústní ověření
f Popsat druhy a náplň práce řemeslných oborů aplikovaných při výstavní činnosti Ústní ověření
g Popsat postup při vyřizování zahraničních výpůjček podle zákona č. 122/2000 Sb. Ústní ověření
h Zpracovat časový harmonogram výstavy zohledňující jednak přípravnou, jednak realizační fázi výstavy a realizační plán výstavy na základě vzorového projektu výstavy a vzorové dodavatelské faktury Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování finančního rozpočtu a nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit finanční rozpočet a vysvětlit efektivní nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku zboží nebo služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Provádění realizačních činností výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu podkladů pro zadání veřejné zakázky na dodávku zboží nebo služby a objasnit postup zadání s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
b Vysvětlit postup kolaudace výstavy nebo expozice Ústní ověření
c Vytvořit modelovou obsahovou strukturu lokačního seznamu exponátů v expozici nebo na výstavě v prostředí tabulkového procesoru (např. MS Excel), zdůvodnit tuto strukturu a popsat, jakým způsobem se do ní budou zadávat data Praktické předvedení
d Vyplnit standardizovaný Evropský protokol o stavu předmětu (Condition Report)
jak za přebírající, tak za předávající subjekt
Praktické předvedení
e Vyplnit standardizovaný Evropský protokol o bezpečnosti objektů (Facilities Report) Praktické předvedení
f Orientace v technické dokumentaci výstavy (výkresová dokumentace a výkazy výměr) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování bezpečnosti v souvislosti s přípravou a konáním výstavy či expozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla BOZP a PO při tvorbě výstavy či expozice z hlediska pohybu návštěvníků (označení únikových cest a východů, minimální vzdálenosti mezi výstavním mobiliářem a výstavními prvky, maximální počty návštěvníků k rozměru výstavního sálu, použití materiálů z hlediska hořlavosti) Ústní ověření
b Popsat základní pravidla pro zajištění bezpečnosti jednotlivých exponátů (volně instalovaný předmět mimo vitrínu, předmět v běžné vitríně, unikátní předmět vysoké pojistné hodnoty) Ústní ověření
c Uvést základní hygienická opatření, zásady a předpisy bezpečnosti práce při stavbě výstavy či expozice (použití chemikálií, práce s elektrickým nářadím, svařování) Ústní ověření
d Vyjmenovat základní typy preventivní konzervace sbírkových předmětů z hlediska režimů provozu výstavy či expozice Ústní ověření
e Navrhnout postup při zjištění poškození či ztráty sbírkového provozu výstavy či expozice včetně pravidel pro hlášení pojistné události Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vystavar

Pro ověření kompetence Orientace v činnostech při přípravě výstavy, kritérium a) uchazeč vyjmenuje a charakterizuje základní metody a pravidla aranžování minimálně pro 5 sbírkových předmětů (např. archiválie, historické knihy, archeologický materiál, přírodniny, hudební nástroje, numizmatický materiál).

Pro ověřování kompetencí Stanovování finančního rozpočtu a nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu a zajistí autorizovaná osoba vzor dodavatelské faktury a vzorový projekt výstavy.

 

Pro ověřování kompetence Provádění realizačních činností výstavy autorizovaná osoba vybere a zajistí příslušnou vzorovou dokumentaci k provedení zkoušky (scénář a projekt výstavy, výkresovou dokumentaci výstavy, Evropský protokol o stavu předmětu (Condition Report), Evropský protokol o bezpečnosti objektů (Facilities Report). Uchazeč bude mít k dispozici PC s nezbytnými XLS programy.

 

Pro ověřování kompetence Zajišťování bezpečnosti v souvislosti s přípravou a konáním výstavy či expozice autorizovaná osoba vybere a zajistí vzorový projekt výstavy. Uchazeč vyplní formulář pro hlášení pojistné události.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Vyšší odborné vzdělání v oblasti scénické a výstavní tvorby, managementu, stavitelství, ekonomie a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti navrhování, tvorby/stavby a provozu výstav a expozic.

  2. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na management, muzeologii, ekonomii, architekturu, stavitelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti navrhování, tvorby/stavby a provozu výstav a expozic nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti muzeologie, řízení kulturní instituce, obecného managementu, architektury, stavitelství.

  3. Profesní kvalifikace 82-039-N Výstavář/výstavářka + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti navrhování, tvorby/stavby a provozu výstav a expozic.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo kultury ČR, www.mkcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici dále uvedené vybavení:

  • počítačové pracoviště se základním softwarem (1 počítač nebo notebook s připojením na internet, tabulkový procesor např. v rámci prostředí MS Office)

  • vytištěné příslušné právní předpisy v aktuálním znění ke kompetenci Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic

  • architektonický plán výstavy, scénář a projekt výstavy o minimálním rozsahu 50 m2, technický výkres, stavební deník, dodavatelská faktura

  • Evropský protokol o stavu předmětu (Condition Report), Evropský protokol o bezpečnosti objektů (Facilities Report)

  • formulář pro hlášení pojistné události

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní galerie

Národní muzeum

Památník národního písemnictví