Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Výstavář
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve speciálních právních normách ve vztahu k přípravě výstav a expozic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v zákonu č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, včetně metodického pokynu Ministerstva kultury s ohledem na výstavní činnost a uvést dva paragrafy, které se dotýkají vystavování sbírkových předmětů Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisech (vyjmenovat typy veřejných zakázek podle limitu a charakterizovat je), s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
c Orientovat se v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, to znamená konkrétně vysvětlit, za jaké situace a podmínek se uzavírají smlouvy o dílo, kupní smlouvy, smlouvy o nájmu, výpůjční smlouvy a příkazní smlouvy Ústní ověření
d Orientovat se v zákoně č. 88/2016 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících prováděcích předpisech a metodikách (objasnit základní požadavky na pracoviště a pracovní prostředí, organizaci práce a pracovní postupy, vyjmenovat základní pravidla bezpečnosti práce) s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
e Orientovat se v zákoně č. 121/2000 Sb., autorský zákon, tj. v částech, které mají dopad na realizaci výstav včetně zajišťování nezbytných reprodukcí děl podléhajících autorskému právu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v činnostech při přípravě výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní metody a pravidla aranžování sbírkových předmětů podle jejich vlastností Ústní ověření
b Popsat způsoby a prostředky monitorování a měření parametrů prostředí ve výstavních sálech a výstavních vitrínách Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit základní faktory ohrožující sbírky včetně preventivních opatření pro jejich minimalizaci Ústní ověření
d Popsat základní typy výstavního mobiliáře Ústní ověření
e Popsat postupy při zajišťování grafického vizuálu výstavy Ústní ověření
f Popsat druhy a náplň práce řemeslných oborů aplikovaných při výstavní činnosti Ústní ověření
g Popsat postup při vyřizování zahraničních výpůjček podle zákona č. 122/2000 Sb. Ústní ověření
h Zpracovat časový harmonogram výstavy zohledňující jednak přípravnou, jednak realizační fázi výstavy a realizační plán výstavy na základě vzorového projektu výstavy a vzorové dodavatelské faktury Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Stanovování finančního rozpočtu a nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit finanční rozpočet a vysvětlit efektivní nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu Praktické předvedení
b Zpracovat modelovou objednávku zboží nebo služeb Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Provádění realizačních činností výstavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přípravu podkladů pro zadání veřejné zakázky na dodávku zboží nebo služby a objasnit postup zadání s ohledem na realizaci výstav a expozic Ústní ověření
b Vysvětlit postup kolaudace výstavy nebo expozice Ústní ověření
c Vytvořit modelovou obsahovou strukturu lokačního seznamu exponátů v expozici nebo na výstavě v prostředí tabulkového procesoru (např. MS Excel), zdůvodnit tuto strukturu a popsat, jakým způsobem se do ní budou zadávat data Praktické předvedení
d Vyplnit standardizovaný Evropský protokol o stavu předmětu (Condition Report)
jak za přebírající, tak za předávající subjekt
Praktické předvedení
e Vyplnit standardizovaný Evropský protokol o bezpečnosti objektů (Facilities Report) Praktické předvedení
f Orientace v technické dokumentaci výstavy (výkresová dokumentace a výkazy výměr) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování bezpečnosti v souvislosti s přípravou a konáním výstavy či expozice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní pravidla BOZP a PO při tvorbě výstavy či expozice z hlediska pohybu návštěvníků (označení únikových cest a východů, minimální vzdálenosti mezi výstavním mobiliářem a výstavními prvky, maximální počty návštěvníků k rozměru výstavního sálu, použití materiálů z hlediska hořlavosti) Ústní ověření
b Popsat základní pravidla pro zajištění bezpečnosti jednotlivých exponátů (volně instalovaný předmět mimo vitrínu, předmět v běžné vitríně, unikátní předmět vysoké pojistné hodnoty) Ústní ověření
c Uvést základní hygienická opatření, zásady a předpisy bezpečnosti práce při stavbě výstavy či expozice (použití chemikálií, práce s elektrickým nářadím, svařování) Ústní ověření
d Vyjmenovat základní typy preventivní konzervace sbírkových předmětů z hlediska režimů provozu výstavy či expozice Ústní ověření
e Navrhnout postup při zjištění poškození či ztráty sbírkového provozu výstavy či expozice včetně pravidel pro hlášení pojistné události Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vystavar

Pro ověření kompetence Orientace v činnostech při přípravě výstavy, kritérium a) uchazeč vyjmenuje a charakterizuje základní metody a pravidla aranžování minimálně pro 5 sbírkových předmětů (např. archiválie, historické knihy, archeologický materiál, přírodniny, hudební nástroje, numizmatický materiál).

Pro ověřování kompetencí Stanovování finančního rozpočtu a nakládání s finančními prostředky určenými pro výstavu a zajistí autorizovaná osoba vzor dodavatelské faktury a vzorový projekt výstavy.

 

Pro ověřování kompetence Provádění realizačních činností výstavy autorizovaná osoba vybere a zajistí příslušnou vzorovou dokumentaci k provedení zkoušky (scénář a projekt výstavy, výkresovou dokumentaci výstavy, Evropský protokol o stavu předmětu (Condition Report), Evropský protokol o bezpečnosti objektů (Facilities Report). Uchazeč bude mít k dispozici PC s nezbytnými XLS programy.

 

Pro ověřování kompetence Zajišťování bezpečnosti v souvislosti s přípravou a konáním výstavy či expozice autorizovaná osoba vybere a zajistí vzorový projekt výstavy. Uchazeč vyplní formulář pro hlášení pojistné události.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Národní galerie

Národní muzeum

Památník národního písemnictví