Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a technologickou dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Získat relevantní informace ve výběrech norem a ve Strojnických tabulkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat informace v servisní dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování opravených strojů a zařízení a uvádění do provozu u zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést strojní zařízení po jeho dodání a ustavení do provozu Praktické předvedení
b Provést základní seřízení strojního zařízení po jeho dodání a ustavení Praktické předvedení
c Přezkoušet všechny funkce strojního zařízení při jeho dodání a ustavení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob funkčních zkoušek stroje dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající měřicí a zkušební techniku v souladu se servisní dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat vlastnosti strojního zařízení, přezkoušet funkce a zjistit odchylky od žádoucího stavu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování servisních činností, samostatné provádění revizí, oprav a instalací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán servisních prohlídek a revizí v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provádění pravidelných servisních prohlídek v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení Ústní ověření
c Provést diagnostiku závady na strojním zařízení Praktické předvedení
d Navrhnout způsob opravy strojního zařízení Praktické předvedení
e Provést opravu strojního zařízení Praktické předvedení
f Popsat postup spolupráce dodavatele se zákazníkem při reklamačním řízení strojního zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování konzultací a rad v oblasti technických systémů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout uživateli po instalaci strojního zařízení základní informace o jeho parametrech, seřizování, obsluze a běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Upozornit uživatele strojního zařízení na nejdůležitější části příručky k jeho seřizování, obsluze a běžné údržbě Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést uživateli seřizování, obsluhu a běžnou údržbu strojního zařízení, zaškolit jeho obsluhu Praktické předvedení
d Řešit požadavky zákazníka na úpravy a změny strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést servisní deník v souladu s požadavky servisní dokumentace Praktické předvedení
b Vytvořit protokol a technickou zprávu o provedeném servisním zásahu v souladu s požadavky servisní dokumentace Praktické předvedení
c Zkontrolovat stav záznamů provozovatele strojního zařízení v provozní dokumentaci, porovnat zaznamenané údaje se servisní dokumentací, doporučit potřebná opatření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-technik#zdravotni-zpusobilost).

Cílem zkoušky je ověření schopnosti uchazeče vykonávat servisní činnosti na všech typech strojních zařízeních používaných ve strojírenské výrobě.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci, kritérium a), b), c) uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry a informace v servisní dokumentaci jednoho zadaného strojního zařízení.

U odborné kompetence Seřizování opravených strojů a zařízení a uvádění do provozu u zákazníka, kritérium a), b), c) uchazeč uvede jedno zadané strojní zařízení do provozu, provede jeho základní seřízení a přezkouší všechny jeho funkce.

U odborné kompetence Kontrola a provádění funkčních zkoušek strojů, zařízení a výrobních linek, kritérium a), b), c) uchazeč zvolí vhodný způsob funkčních zkoušek jednoho zadaného strojního zařízení, vhodný způsob funkčních zkoušek a přezkouší funkce a zjistí odchylky od žádoucího stavu.

U odborné kompetence Zajišťování servisních činností, samostatné provádění revizí, oprav a instalací, kritérium a), c), d), e) uchazeč sestaví plán servisních prohlídek a revizí jednoho zadaného strojního zařízení, provede diagnostiku závad a navrhne způsob opravy a povede jeho opravu.

U odborné kompetence Poskytování konzultací a rad v oblasti technických systémů a zařízení, kritérium c) uchazeč předvede uživateli seřizování, obsluhu a běžnou údržbu jednoho zadaného strojního zařízení a zaškolí jeho obsluhu.

U odborné kompetence Vedení evidence servisních zásahů a oprav technických zařízení, kritérium a), b), c) uchazeč vede servisní deník, vytvoří protokol a technickou zprávu o provedeném servisním zásahu a zkontroluje stav záznamů provozovatele strojního zařízení v provozní dokumentaci, porovná zaznamenané údaje se servisní dokumentací a doporučí potřebná opatření.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ZVVZ, a. s.

ZVVZ MACHINERY, a. s.

ZVVZ Envon Engineering, a. s.

SOŠ a SOU Milevsko

Josef Procházka (OSVČ)