Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Publicistika, knihovnictví a informatika
Povolání: Pracovník monitoringu médií
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výběr médií pro provedení monitoringu na základě zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat brief (zadání) od zadavatele a dotázat se na doplňující informace potřebné k provedení monitoringu, které nebyly v zadání uvedeny Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a zpracovat výběr konkrétních médií včetně analýzy předností vybraných médií pro uveřejnění reklamy na zadané produkty a služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování dat, analýz a informací pro monitoring médií dle zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést monitoring požadovaných témat ve vybraných médiích včetně vyhotovení uceleného přehledu výskytu požadovaných témat ve vybraných médiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést monitoring výskytu reklamy na produkty a služby obdobného charakteru ve vybraných médiích Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit ucelený přehled reklamy na produkty a služby obdobného charakteru ve vybraných médiích jako podklad pro výstup směrem k zadavateli Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování výstupů monitoringu médií dle zadání zadavatele

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nejvhodnější formu pro výstup provedeného monitoringu a zdůvodnit volbu této formy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat statistiku monitoringu médií pro zadaná témata, produkty a služby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v médiích a odborném mediálním názvosloví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit členění médií podle médiatypů a podle jejich dosahu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit význam zadaných odborných výrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Prezentace výstupů monitoringu médií zadavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat zadavateli kompletní výstupy monitoringu Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelová zadání monitoringu médií pro ověření kompetencí:

  • Zpracování kritérií výběru médií na základě zadání zadavatele
  • Zpracování dat, analýz a informací pro monitoring médií podle zadání zadavatele
  • Zpracování výstupů monitoringu médií podle zadání zadavatele
  • Prezentace výstupů monitoringu médií zadavateli

 

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 3 předložených modelových zadání monitoringu médií.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém monitoringu médií.

 

Při ověřování kompetence Orientace v médiích a odborném mediálním názvosloví, kritérium hodnocení b) uchazeč vysvětlí význam celkem 12 odborných výrazů zadaných autorizovanou osobou, z toho musí být 4 výrazy z oblasti rozhlasových a televizních médií, 4 výrazy z oblasti tiskových médií a 4 výrazy z oblasti internetu, multimédií a nových médií.

 

Pro způsoby ověření „Písemné a ústní ověření" autorizovaná osoba připraví písemná zadání, která budou obsahově vycházet z kritérií hodnocení. Po vyhodnocení písemné části může autorizovaná osoba požadovat po uchazeči ústní upřesnění odpovědí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti monitoringu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur.
  2. Vyšší odborné vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti monitoringu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur.
  3. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti monitoringu médií, marketingu, médií, mediálních a reklamních agentur, nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti marketingu a médií.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Počítač s připojením k internetu, LCD obrazovka, dataprojektor, zkušební místnost

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro uskutečnění zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů. Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 60 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

OUR MEDIA, a. s.

Supraphon, a. s.