Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Pracovník vnitřní poštovní služby III
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup zpracování poštovní zásilky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola poštovních dokladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přepravních dokladů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodacích dokladů odevzdaných od poštovních přepážek Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodacích dokladů odevzdaných od doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování stížností a reklamací služeb poštovního operátora

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat druhy reklamací a vyjmenovat k nim příslušné reklamační lhůty Ústní ověření
b Popsat způsob evidence stížností a reklamací klientů Ústní ověření
c Popsat proces vyřizování stížností a reklamací Ústní ověření
d Sepsat zápis o poškození zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava zásilek na dodání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést přezkušování a kontrolu zasílacích podmínek u zásilek určených k dodání Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat závady na došlých zásilkách a předvést způsob jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Roztřídit a zpracovat listovní zásilky a balíkové zásilky určené k doručení Praktické předvedení
d Zaevidovat listovní a balíkové zásilky do specializovaného poštovního softwaru, včetně předání zásilek doručovatelům Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování žádosti o dosílku, prodloužení úložní doby, opakované doručení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při zpracování žádosti o dosílku, včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru a vyznačení na zásilce Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování žádostí adresátů souvisejících s dodáním zásilek, včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postupy zpracování žádosti o opakované doručení, včetně evidence ve specializovaném poštovním softwaru a předání doručovatelům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyřizování dotazů soudů, finančních úřadů a exekutorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů soudů Ústní ověření
b Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů finančních úřadů Ústní ověření
c Popsat poskytování součinnosti při vyřizování dotazů exekutorů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyúčtování poštovních zásilek s poštovními doručovateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít nedoručené poštovní zásilky a platební doklady Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu technologického zpracování vrácených zásilek a zaevidovat je ve specializovaném poštovním softwaru Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat a převzít finanční hotovost od poštovních doručovatelů Praktické předvedení a ústní ověření
d Odevzdat vrácenou hotovost na stanovené pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podaných zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy při převzetí podaných zásilek k dalšímu zpracování Ústní ověření
b Popsat postupy při zpracování podaných listovních zásilek a jejich výpravě k třídicímu uzlu Ústní ověření
c Popsat postupy při zpracování podaných balíkových zásilek a jejich výpravě k třídicímu uzlu Ústní ověření
d Provést výpravu zapsaných zásilek k třídicímu uzlu, včetně vyhotovení příslušných dokladů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována v rozsahu stanoveném na

https://nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vnitrni-postovn-9579 a prokazuje se lékařským potvrzením.

 

Uchazeč musí být dále prokazatelně seznámen s legislativními a provozně obchodními povinnostmi a odpovědností v souvislosti s jeho pohybem v prostorách poskytovatele poštovních služeb (poštovní tajemství, obchodní tajemství, odpovědnost za svěřené prostředky a zásilky).

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování minimálně 20 fiktivních poštovních zásilek, 6 platebních dokladů, 2 přepravních dokladů, dokladů předávaných ke kontrole v dodávací službě od doručovatelů a přepážek, 1 žádosti o dosílku, 1 žádosti opatření adresáta - prodloužení úložní doby, opakované doručení.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.