Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Vozmistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci železničních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější normy a technickou dokumentaci železničních vozidel Písemné ověření
b Prokázat znalost obsahu nejdůležitějších norem a technické dokumentace železničních vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podstatu oběhu železničních souprav a vozidel Ústní ověření
b Prokázat znalost technických parametrů železničních souprav a obsluhovat technická zařízení železničních vozů (osvětlení, klimatizace apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a vyhotovit náležitosti pro železniční soupravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnosti Vozmistra

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy a legislativní dokumenty pro železniční dopravu Písemné ověření
b Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci práce a pracovní postupy při provozování železniční dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění posunu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy posunu Ústní ověření
b Prokázat znalost povinností a zákazů před a během posunu Ústní ověření
c Vysvětlit posun přes přejezdy Ústní ověření
d Vysvětlit posun na kolejích ve spádu Ústní ověření
e Provést posun hnacími vozidly Praktické předvedení
f Vysvětlit posun jinými prostředky (posun ruční, silničními vozidly a mechanizačními prostředky) Ústní ověření
g Vysvětlit posun vozidly nepřivěšenými k hnacímu vozidlu (posun odrazem, spouštění vozidel, posun s doprovodem a posun trhnutím) Ústní ověření
h Provést svěšování a rozvěšování vozů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění technických prohlídek železničních vozů všech typů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a obsah technických prohlídek Písemné a ústní ověření
b Popsat způsob zjišťování a ohlašování závad Písemné a ústní ověření
c Uvést technické požadavky na osobní železniční vozy v provozu Ústní ověření
d Uvést technické požadavky na nákladní železniční vozy v provozu Ústní ověření
e Provést technickou prohlídku železničního vozu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zjistit a odstranit závadu na železničním voze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha brzd železničních vozů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce jednotlivých druhů brzd a jejich použití Ústní ověření
b Předvést postup při zkoušce průběžné brzdy Praktické předvedení
c Předvést postup k obsluze ruční brzdy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat postup při poruše brzd Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

 

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů, zejména v oblasti technických prohlídek a obsluhy brzd železničních vozů. Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

Při ověřování kompetence Orientace v oběhu a technických parametrech železničních souprav a vozidel, kritérium c) se provede sepsání Výkazu vozidel a Zprávy o brzdění na základě modelové sestavy vlaku.

Při ověřování kompetence Provádění posunu, kritéria b) se vyžaduje popis zákazů a omezení při manipulaci s vozy vzhledem k jejich konstrukci a nákladu.

Při ověřování kompetence Provádění posunu, kritéria e) se provedene pouze tzv. jednoduchý posun, tj. svěšení a rozvěšení vozidel, případně stlačení či popotažení vozidel, nutné k jejich rozvěšení či svěšení.

Při ověřování kompetence "Provádění technických prohlídek železničních vozů všech typů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu" se nejprve provede písemné a ústní ověření kritérií a) až d). Poté se provede praktická technická prohlídka na konkrétním železničním voze, kde bude připravena závada, kterou musí uchazeč zjistit a odstranit, popřípadě popsat, jak zajistí její odstranění. Zjištění a popis způsobu odstranění závady může být ověřován na výukových modelech, případně za použití fotodokumentace závad vzniklých v provozu. Zde se provede simulace možných závad (poškození, opotřebení součástí vozu a závady v naložení a zajištění nákladu), na kterých uchazeč popíše postupy spojené s odstraňováním, hlášením a evidencí závad. Dále uchazeč prokáže dovednosti spojené s používáním měřidel.

Ověřování kritéria d) kompetence Provádění technických prohlídek železničních vozů všech typů ve vnitrostátním i mezinárodním provozu se zaměří mimo jiné na znalost zásad pro naložení a zajištění nákladů na nákladních vozech.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.