Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Nákladní pokladník železniční dopravy
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení pokladní dokumentace na železnici včetně provádění uzávěrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a vysvětlit pokladní činnosti, evidenci dokladů a jejich archivaci včetně znalosti dodržování lhůt archivace Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost bezpečnosti svěřených hodnot v pokladně Ústní ověření
c Předvést postupy při odevzdávce pokladny Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit druhy uzávěrek a způsoby odvodu tržeb Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vymáhání částek nezaplacených obchodními partnery a zákazníky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit problematiku nákladní dopravy ve vztahu k pokladní evidenci Písemné a ústní ověření
b Popsat základní principy zajištění dokladů pro následné vymáhání pohledávek Ústní ověření
c Reagovat na stížnost nebo reklamaci včetně komunikace se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat sankční opatření vůči plátcům, kteří neplní své platební závazky dle platných smluvních ujednání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sjednávání podmínek smluv v oblasti železniční přepravy a uzavírání těchto smluv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obsahu nákladního listu jako přepravního dokladu o uzavření smlouvy o přepravě ve vnitrostátní přepravě Ústní ověření
b Prokázat znalost obsahu nákladního listu (případně vozového listu CUV) jako přepravního dokladu o uzavření smlouvy o přepravě v mezinárodní přepravě Ústní ověření
c Vyplnit nákladní list pro vnitrostátní přepravu Praktické předvedení
d Vyplnit přepravní doklad pro mezinárodní přepravu (nákladní list CIM/vozový list CUV, nákladní list CIM/SMGS). Praktické předvedení
e Popsat typy smluv na služby poskytované dopravcem Ústní ověření
f Prokázat znalost přepravních podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola správnosti plateb, dodržování tarifů a smluvních podmínek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu použití správného tarifu u vozových a kontejnerových zásilek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu pokladny (fyzická hotovost a ceniny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vypočítávání cen za nákladní přepravu na železnici, penále a pokut podle platných tarifů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat platné tarify v nákladní dopravě u jednotlivých dopravců a vysvětlit možnosti smluvních cen u jednotlivých komodit včetně kontejnerových přeprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat cenu za nákladní přepravu pro stanovenou trasu dle zadání Praktické předvedení
c Vypočítat penále nebo pokutu za nedodržení sjednaných přepravních podmínek pro stanovenou trasu dle zadání Praktické předvedení
d Vysvětlit způsoby úhrady poplatků vzniklých v rámci přepravní smlouvy Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit způsoby úhrady poplatků vzniklých mimo přepravní smlouvu Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit zásady platebního styku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha železniční nákladní pokladny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat údaje z přepravních dokladů do nákladní pokladny Praktické předvedení
b Vystavit náhradní přepravní doklad Praktické předvedení
c Popsat způsob evidence doplňujících poplatků a ostatních výdajů vzniklých v průběhu plnění přepravní smlouvy Ústní ověření
d Popsat způsob vyhotovení evidence zásilek odloučených od části zásilky nebo její části Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101731&kod_sm1=14 ).

Kritéria musí být ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti nákladní dopravy.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k správnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Při ověřování kompetence "Vedení pokladní dokumentace na železnici včetně provádění uzávěrek", kritérium hodnocení a) dostane uchazeč jeden úkol týkající se dodržování lhůt u archivace daňových dokladů.

 

Při ověřování kompetence "Vymáhání nezaplacených částek obchodními partnery a zákazníky" bude ověření zaměřeno na problematiku vztahů mezi dopravcem a objednavatelem přepravy.

 

Při ověřování kompetence "Sjednávání podmínek smluv v oblasti železniční přepravy a uzavírání těchto smluv" uchazeč vyplní předložený přepravní doklad dle zadání a prokáže znalost zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, znalost přepravních podmínek, tarifů apod. V rámci ověřování kritéria f) kromě prokázání znalosti přepravních podmínek uchazeč uvede i příklady věcí vyloučených z přepravy na základě opatření správních úřadů nebo na základě zákazu úmluvou COTIF.

 

Při ověřování kompetence "Kontrola správnosti plateb, dodržování tarifů a smluvních podmínek", kritérium hodnocení a) v rámci řešení modelové situace uchazeč na základě zadaných podkladů zkontroluje správnost určeného tarifu u uvedeného dopravce.

 

Při ověřování kompetence "Vypočítávání cen za nákladní přepravu na železnici, penále a pokut podle platných tarifů", kritérium hodnocení a) dostane uchazeč jeden úkol: vyhledat tarif u určeného dopravce pomocí internetu; kritérium hodnocení b) na základě modelové situace uchazeč vypočítá jízdné pro jednu stanovenou trasu, vozy a komodity; kritérium hodnocení c) na základě modelové situace uchazeč vypočítá penále nebo pokutu podle rozsahu nesplněných přepravníh podmínek.

 

Při ověřování kompetence "Obsluha železniční nákladní pokladny" uchazeč dostane jeden úkol zaměřený na pořízení dokumentace dle modelové situace včetně dodací knihy v odesílacím místě, v místě určení v nácestném místě nebo v pohraničním přechodovém místě.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

České dráhy, a. s.

Dopravní vzdělávací institut, a. s.