Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Expedient
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat fyzický stav zboží na skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému Praktické předvedení
c Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
d Zkontrolovat uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
e Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
f Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
g Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
h Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zboží k expedici Praktické předvedení s ústním ověřením
b Orientovat se v platných právních předpisech upravující přepravní podmínky Ústní ověření
c Zjistit za pomocí elektronického skladového a odbytového softwaru firmy základní specifikaci zakázky Praktické předvedení
d Zkontrolovat průvodní doklady k expedovaným zásilkám do zahraničí po věcné stránce Praktické předvedení s ústním ověřením
e Zkontrolovat průvodní doklady po věcné stránce k expedovaným zásilkám na tuzemský trh Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit standardní výdejku (expediční doklad) v elektronické či fyzické podobě Praktické předvedení
b Evidovat realizované expedice, podporované odběratele, náklady na balicí materiály a dopravu v elektronické či fyzické podobě Praktické předvedení
c Vysvětlit podmínky a postupy expediční reklamace zboží a služeb Praktické předvedení s ústním ověřením
d Řešit reklamace zboží a služeb při neúplnosti jednotlivých dodávek Praktické předvedení s ústním ověřením
e Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží a služeb podle platné legislativy Praktické předvedení
f Analyzovat aktuální stav zásob ve velkoobchodu s využitím podnikového skladového systému Praktické předvedení
g Zajistit dokumentaci a podklady pro fakturaci a zúčtování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102027&kod_sm1=17)

Při zkoušce je nutno předložit platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz), pokud to vyžaduje charakteristika skladu.

 

Podmínkou k připuštění uchazeče ke zkoušce je, že je držitelem mezinárodního řidičského průkazu obsluhy motorových vozíků, pokud to vyžaduje charakteristika skladu.

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky. Je nutné zajištění skladovací techniky a možných dopravních prostředků, které jsou vzhledem k charakteristice velkoobchodního skladu využívány a které zajistí efektivnější manipulaci při práci se zbožím. Skladovací technika, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, bude vybrána autorizovanou osobou nebo zástupcem autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. Základním aspektem a požadavkem zkoušky je technické vybavení daného velkoskladu. V průběhu zkoušky budou kontrolovány hlavně provozní aspekty při zajištění kompletace zásilky za předem připravených vstupních dokladů ve formě objednávky či vychystávacího listu.

 

Kromě základních teoretických znalostí v rámci PO a BOZP je zde nutná praktická část zkoušky, která vychází z reálného provozu a má tak zajistit zájemci podstoupit tzv. zkušební provoz.

 

Z pohledu autorizované osoby je nutné se zaměřit u uchazeče na kontrolu vychystávání zboží podle metody First In, First Out (dále jen FIFO), způsob ukládání zboží na palety či jiné přepravní prostředky a na následnou přípravu zásilky k expedici. Veškeré tyto odborné činnosti musí daný uchazeč patřičně evidovat a zajistit úplnost všech průvodních dokladů. V rámci odborné kompetence Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek v rámci kritérií hodnocení f), g) se ověřuje obsluha manipulační techniky, která v závislosti na převoz zásilek do určitého objemu a hmotnosti vyžaduje použití motorových skladovacích vozíků (nutné mezinárodní řidičské oprávnění) či využití ručních paletových vozíků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.