Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Pracovník odbytu
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat úplnost vystavených dokladů k zajištění a přípravě zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat fyzický stav zboží ve skladě za využití evidenčních skladových karet či elektronického skladového systému Praktické předvedení
c Senzoricky zkontrolovat stav zboží podle průvodního vychystávacího listu (zboží na skladě, kontrola jakosti, množství, váha, hmotnost, objem, druh sortimentu, nepoškozenost obalů, rozbalování zboží a kontrola požadovaných záručních lhůt) Praktické předvedení
d Zkontrolovat uložení zboží na paletě vzhledem k dané kategorii a typologii zboží Praktické předvedení
e Sestavit požadovanou zakázku na základě vychystávacího listu při dodržení principu paletizace zboží Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat základní postupy práce a obsluhy se skladovací technikou podle platného manipulačního a provozního řádu firmy Ústní ověření
g Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení Praktické předvedení
h Zafixovat ručně či strojně vychystané zboží na paletě patřičným ochranným certifikovaným obalovým materiálem podle charakteru zboží či na základě požadavků přepravních společností Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit zboží k expedici Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v platných právních předpisech upravujících přepravní podmínky Ústní ověření
c Analyzovat za pomocí elektronického skladového a odbytového softwaru firmy základní specifikaci zakázky Praktické předvedení
d Zkontrolovat průvodní doklady k expedovaným zásilkám do zahraničí po věcné stránce Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat průvodní doklady po věcné stránce k expedovaným zásilkám na tuzemský trh Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení požadovaných evidencí a dokladů v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit standardní výdejku (expediční doklad) v elektronické či fyzické podobě Praktické předvedení
b Evidovat realizované expedice, podporované odběratele, náklady na balicí materiály a dopravu v elektronické či fyzické podobě Praktické předvedení
c Vysvětlit podmínky a postupy expediční reklamace zboží a služeb Praktické předvedení a ústní ověření
d Řešit reklamace zboží a služeb při neúplnosti jednotlivých dodávek Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyplnit příslušné doklady spojené s reklamací zboží a služeb podle platné legislativy Praktické předvedení
f Analyzovat aktuální stav zásob ve velkoobchodu s využitím podnikového skladového systému Praktické předvedení
g Zajistit dokumentaci a podklady pro fakturaci a zúčtování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-odbytu#zdravotni-zpusobilost).

V případě že uchazeč vlastní příslušné oprávnění pro řízení elektrických nebo motorových paletizačních vozíků, může zkouška proběhnout s použitím elektrického nebo motorového paletizačního vozíku. Vlastnictví tohoto oprávnění není podmínkou pro vykonání zkoušky.

 

Skladovací techniku, která bude využita k praktické zkoušce na daném pracovišti, vybere autorizovaná osoba nebo zástupce autorizované osoby, která tuto skutečnost sdělí uchazeči nejpozději 3 týdny před termínem konání zkoušky. V průběhu zkoušky budou kontrolovány hlavně provozní aspekty při zajištění kompletace zásilky za předem připravených vstupních dokladů ve formě objednávky či vychystávacího listu. Kromě základních teoretických znalostí v rámci PO a BOZP je zde nutná praktická část zkoušky, která vychází z reálného provozu a má tak zajistit zájemci podstoupit tzv. zkušební provoz.

 

Kompetence: Vychystávání zboží, expedování kusových a vozových zásilek, kritérium g) Provést nakládku zboží za využití manipulační techniky do předem stanoveného místa určení - uchazeč předvede převoz z jednoho prostoru (sklad) do druhého prostoru (expediční rampa) a to:

- 1 balení (karton o váze minimálně 10 kg) zboží na ručním dvoukolovém vozíku (rudl)

- 1 palety se zbožím (minimálně dvě vrstvy zboží) pomocí ručně vedeného paletizačního vozíku

Zboží expeduje z výšky nulové nebo maximálně první skladové pozice (výška maximálně 150 cm).

 

Kompetence: Kompletace a vybavování zásilek průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní a jiné orgány, kritérium a) Připravit zboží k expedici - uchazeč předvede kompletaci a vybavení zásilky průvodní dokumentací pro odběratele, přepravce a celní orgány při expedici jednoho kartonu zboží o minimální váze 10 kg a jedné palety zboží o minimálně dvou vrstvách zboží přičemž v každé vrstvě bude jiný sortiment zboží.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová