Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kašér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Samostatné zpracování výtvarného záměru, studium podkladů a technické dokumentace pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naskicovat a zaměřit daný objekt podle zadání Praktické předvedení
b Vytvořit model 2D nebo 3D při použití různých materiálů, např. ornamentu, busty, reliéfu Praktické předvedení
c Stanovit a vypracovat pracovní postup výroby od výtvarného návrhu po konečnou povrchovou úpravu zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení
d Popsat způsob uložení, přepravy, instalace a skladování zadané dekorace nebo rekvizity Ústní ověření
e Vypracovat podklady pro kalkulaci a určit dobu výroby zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava surovin pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, zpracování a skladování materiálů podle zadání Ústní ověření
b Připravit hmotu pro papírmaš Praktické předvedení
c Popsat práci s různými lepidly používanými při kašérské práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup podle výtvarného záměru Ústní ověření
b Vybrat vhodné nástroje a pomůcky Praktické předvedení
c Zvolit a připravit materiály pro konkrétní úkol podle výtvarného záměru Praktické předvedení
d Zařadit k příslušnému uměleckému slohu předložené modely nebo obrázky slohových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam pěti zadaných odborných termínů z kašérské terminologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení předmětu v daném měřítku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zvětšení nebo zmenšení měřítka předloženého modelu Praktické předvedení
b Zhotovit formu a odlitek daného předmětu ze sádry Praktické předvedení
c Vytvořit předmět podle daného modelu z určeného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení forem pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy forem Ústní ověření
b Popsat technologický postup zhotovení daného druhu formy Ústní ověření
c Popsat postup při snímání a odlévání masek a otisků částí lidských těl Ústní ověření
d Zhotovit formu podle daného modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení a zhotovení různých druhů písma podle výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s fonty a určit rozpal písma Praktické předvedení
b Vymodelovat zadané písmeno z určeného typu písma Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční modelování štukových slohových ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymodelovat slohový prvek, např. renesanční nebo secesní Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Povrchové úpravy dekorací, architektonických prvků a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kašírování, tapetování, lepení textilií nebo lepení fólií, nástřik (polyuretan apod.) nebo laminaci Praktické předvedení
b Popsat napodobení materiálů – kámen, cihla, dřevo Ústní ověření
c Popsat základní postupy při konečné povrchové úpravě (např. nátěry a patinace) Ústní ověření
d Předvést povrchové úpravy materiálů klihem a plátnem, papírem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba profilů a rozet a ornamentálních slohových podhledů pomocí termoplastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a vhodnost použití termoplastů Ústní ověření
b Zhotovit otisk profilu z termoplastu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-kaser#zdravotni-zpusobilost).

Kompetence "Zhotovení předmětu v daném měřítku" - uchazeč dle zadání autorizované osoby vytvoří předmět, například vyřezáním (z polystyrénu, dřeva, karimatky) nebo vymodelováním (z hlíny, plastelíny, moduritu) nebo kombinací obou technik.s využitím příslušných technologických postupů v daném měřítku. Součástí tvorby předmětu je forma a odlitek modelu ze sádry.

 

Kompetence "Zhotovení forem pro kašérské práce" - uchazeč dle zadání autorizované osoby vytvoří formu podle zadaného modelu.

 

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou v uměleckořemeslném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kašérské práce pro divadlo nebo pro TV studio nebo pro film.
  2. Vyšší odborné vzdělání v uměleckořemeslném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kašérské práce pro divadlo nebo pro TV studio nebo pro film.
  3. Vysokoškolské vzdělání v uměleckořemeslném oboru vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kašérské práce pro divadlo nebo pro TV studio nebo pro film.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Ateliér - dílna:

- přiměřeně temperovaná místnost s možností odvětrání (odsávání), s denním i umělým osvětlením, s přívodem studené i teplé vody a přívodem elektrické energie odpovídající všem bezpečnostním předpisům

Technické vybavení + nářadí pro kašérské práce:

- pracovní stůl s dostatečně velkou pracovní deskou – 2 m x 1,2 m

- řezací stůl

- odlévací a modelovací podložka

- modelovací špachtle kovové a dřevěné

- očka

- nože

- řezáky

- různé typy pil

- nůžky

- odporový drát

- sada pilníků a rašplí různých velikostí a hrubosti

- štětce, misky, míchací nádoby

- smirkový papír různé hrubosti

- psací a kreslicí potřeby (tužka, fix...)

- metr, pravítko, úhelník, kružítko

 

Materiály a pomůcky odpovídající charakteru konkrétní práce:

- papír

- polystyren

- modelářské hmoty (hlíny, modelína…)

- formovací materiály (bílá sochařská sádra, silikony, kaučuky, algináty…)

- separační prostředky (mýdlo, Jar, stearin)

- různé druhy lepidel odpovídající materiálům použitým při zkoušce

- montážní pěna

- podle zadané zkušební práce dráty, dřevo, plasty, textile

- ochranné pracovní pomůcky (chemická maska!).

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňující jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 40 až 48 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny Národního divadla v Praze

Rudolfinea, o. s.