Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Umění a užité umění
Povolání: Umělecký kašér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Samostatné zpracování výtvarného záměru, studium podkladů a technické dokumentace pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naskicovat a zaměřit daný objekt podle zadání Praktické předvedení
b Vytvořit model 2D nebo 3D při použití různých materiálů, např. ornamentu, busty, reliéfu Praktické předvedení
c Stanovit a vypracovat pracovní postup výroby od výtvarného návrhu po konečnou povrchovou úpravu zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení
d Popsat způsob uložení, přepravy, instalace a skladování zadané dekorace nebo rekvizity Ústní ověření
e Vypracovat podklady pro kalkulaci a určit dobu výroby zadané dekorace nebo rekvizity Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava surovin pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravu, zpracování a skladování materiálů podle zadání Ústní ověření
b Připravit hmotu pro papírmaš Praktické předvedení
c Popsat práci s různými lepidly používanými při kašérské práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů, pomůcek a materiálů pro zhotovení dekorací a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup podle výtvarného záměru Ústní ověření
b Vybrat vhodné nástroje a pomůcky Praktické předvedení
c Zvolit a připravit materiály pro konkrétní úkol podle výtvarného záměru Praktické předvedení
d Zařadit k příslušnému uměleckému slohu předložené modely nebo obrázky slohových prvků Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam pěti zadaných odborných termínů z kašérské terminologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení předmětu v daném měřítku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zvětšení nebo zmenšení měřítka předloženého modelu Praktické předvedení
b Zhotovit formu a odlitek daného předmětu ze sádry Praktické předvedení
c Vytvořit předmět podle daného modelu z určeného materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení forem pro kašérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy forem Ústní ověření
b Popsat technologický postup zhotovení daného druhu formy Ústní ověření
c Popsat postup při snímání a odlévání masek a otisků částí lidských těl Ústní ověření
d Zhotovit formu podle daného modelu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení a zhotovení různých druhů písma podle výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s fonty a určit rozpal písma Praktické předvedení
b Vymodelovat zadané písmeno z určeného typu písma Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční modelování štukových slohových ornamentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymodelovat slohový prvek, např. renesanční nebo secesní Praktické předvedení
Je třeba splnit uvedené kritérium.
3

Povrchové úpravy dekorací, architektonických prvků a rekvizit

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést kašírování, tapetování, lepení textilií nebo lepení fólií, nástřik (polyuretan apod.) nebo laminaci Praktické předvedení
b Popsat napodobení materiálů – kámen, cihla, dřevo Ústní ověření
c Popsat základní postupy při konečné povrchové úpravě (např. nátěry a patinace) Ústní ověření
d Předvést povrchové úpravy materiálů klihem a plátnem, papírem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba profilů a rozet a ornamentálních slohových podhledů pomocí termoplastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možnosti a vhodnost použití termoplastů Ústní ověření
b Zhotovit otisk profilu z termoplastu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/umelecky-kaser#zdravotni-zpusobilost).

Kompetence "Zhotovení předmětu v daném měřítku" - uchazeč dle zadání autorizované osoby vytvoří předmět, například vyřezáním (z polystyrénu, dřeva, karimatky) nebo vymodelováním (z hlíny, plastelíny, moduritu) nebo kombinací obou technik.s využitím příslušných technologických postupů v daném měřítku. Součástí tvorby předmětu je forma a odlitek modelu ze sádry.

 

Kompetence "Zhotovení forem pro kašérské práce" - uchazeč dle zadání autorizované osoby vytvoří formu podle zadaného modelu.

 

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů, dodržování povinností pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci a dodržování technologické kázně.

 

Při hodnocení hotového výrobku je třeba posuzovat jeho kvalitu, přesnost provedení a estetické ztvárnění; při ústním ověřování je třeba posuzovat jak samostatnost odpovědí, tak i schopnost odpovídat na návodné a doplňující otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ateliéry a dílny Národního divadla v Praze

Rudolfinea, o. s.