Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov
Platnost standardu: Od 28.1.2014 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci, technických a montážních podkladech protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavební dokumentace a výkresů podle druhů izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst stavební výkresy protihlukových a antivibračních izolací, orientace v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst stavební výkresy v oblasti materiálů pro zvyšování akustické pohltivosti, orientace v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění protihlukových izolací budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané protihlukové izolaci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup montáže protihlukové izolace a odůvodnit výběr technologie, výběr pomůcek a materiálů, popsat organizaci práce při montáži Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění antivibračních izolací budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané antivibrační izolaci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie při zvyšování kročejové neprůzvučnosti vodorovných konstrukcí, odůvodnit výběr pomůcek a materiálů, popsat organizaci práce při montáži Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech provádění akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a popsat technologický postup odpovídající zadané práci, orientovat se v technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a odůvodnit výběr navržené technologie, odůvodnit výběr pomůcek a materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokázání znalosti izolačních materiálů pro provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit izolační materiály pro protihlukové, antivibrační a akustické úpravy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Rozlišit těsnicí a pomocný materiál pro provádění izolací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokázání znalostí spojovacích a kotvících prvků pro provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výkresech a technické zprávě projektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování speciálních izolačních materiálů při zvyšování neprůzvučnosti konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
c Popsat kotvicí prvky a doplňkové těsnicí materiály a způsoby jejich používání Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
d Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování antivibračních pomůcek při zamezení přenosu vibrací Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
e Vysvětlit způsoby kotvení a připevňování akustických obkladů Praktické předvedení s ústním vysvětlením a náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby protihlukových izolací budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, odůvodnit navržený postup a organizaci práce Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby antivibračních izolací budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, návrh odůvodnit, odůvodnit použití těsnicích a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol a návrh odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů, nářadí a pracovních pomůcek pro provádění montáží, oprav a údržby akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol, odůvodnit navržený postup a organizaci práce Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Volit materiál pro zadaný pracovní úkol a volbu odůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Volit pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet ploch stěn a stropů a potřeby materiálů pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu vodorovných a svislých konstrukcí určených k izolování z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresů, orientace v technické zprávě Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat potřebu izolačních, pomocných a spojovacích materiálů pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria pro všechny druhy izolací.
3

Posuzování podkladu stavebních konstrukcí pro provádění montáží protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov, provádění úprav podkladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu podkladu podle zadání před prováděním izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Navrhnout úpravu podkladu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria pro všechny druhy izolací.
3

Manipulace a skladování izolačních materiálů pro protihlukové a antivibračních izolace a akustické úpravy budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit manipulaci s různými druhy izolačních materiálů včetně popisu manipulačních prostředků Ústní ověření s vysvětlením
b Vysvětlit skladování různých druhů izolačních materiálů s ohledem na klimatické popř. mikroklimatické podmínky, navrhnout opatření při práci v méně příznivých klimatických podmínkách Ústní ověření s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění protihlukových a antivibračních izolací vodorovných konstrukcí budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž akustických obkladů na stropní konstrukce, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž sendvičových konstrukcí podlah, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi vodorovnými konstrukcemi navzájem Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
e Popsat podmínky BOZP a PO při provádění izolací protihlukových, antivibračních a akustických, vysvětlit pojem hygiena práce a měření faktorů pracovního prostředí Ústní ověření s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění akustických úprav vodorovných konstrukcí budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž akustických obkladů na stropní konstrukce, popsat použití pomocných a těsnicích materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi vodorovnými konstrukcemi navzájem Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění protihlukových a antivibračních izolací úprav svislých konstrukcí budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí stěn příček a obvodových plášťů, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí výplní, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat montáž akustických obkladů na svislé konstrukce, včetně použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
e Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi svislými konstrukcemi navzájem, včetně použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění akustických úprav svislých konstrukcí budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí stěn příček a obvodových plášťů, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést montáž akusticky izolujících konstrukcí výplní, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést opracování detailu ukončení izolace včetně spojů izolačních prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat montáž akustických obkladů na svislé konstrukce, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
e Popsat provádění dilatací mezi vodorovnou a svislou konstrukcí a mezi svislými konstrukcemi navzájem, popsat použití těsnicích prvků, tmelů a pomocných materiálů Ústní ověření s vysvětlením případně s náčrtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana, údržba a předávání provedených protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit provedení ochrany, údržby a předávání provedených izolací, vysvětlit použití výkresů a technické zprávy Ústní ověření s vysvětlením
b Popsat způsoby údržby protihlukových, antivibračních a akustických izolací, včetně materiálů pro údržbu Ústní ověření s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpady při provádění protihlukových a antivibračních izolací a akustických úprav budov

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí, vysvětlit vztah k souvisejícím právním předpisům Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s odpadovými materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při izolatérských pracích, popsat shromažďování odpadů a jejich předávání oprávněnému zpracovateli odpadů Písemné ověření
f Vysvětlit hlavní zásady hygieny práce s izolačními materiály Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Může používat vlastní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím z hlediska BOZP a hygieny práce.

Hodnocení je založeno na předvedené znalosti technologických postupů, na zručnosti při provádění úkonů a na výsledné kvalitě práce.

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke:

  • zhotovení akusticky pohltivých obkladů,
  • zvýšení neprůzvučnosti některého z obvodových prvků stavební konstrukce,
  • k instalaci opatření proti přenosu vibrací do stavební konstrukce objektu,

ve smyslu hodnoticích standardů profesních kvalifikací.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě provedených prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

EMPLA AG, spol. s r. o.

PhDr. Eduard Justa, OSVČ