Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista marketingu
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních principech marketingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat marketing a vyjmenovat podnikatelské koncepce Ústní ověření
b Charakterizovat podnikatelské koncepce, popsat jejich podstatu a vysvětlit na příkladech Ústní ověření
c Vysvětlit roli marketingu v tržním hospodářství a podrobit marketing kritice Ústní ověření
d Rozlišit vnímání základních složek marketingu z pozice firmy a z pozice zákazníka Ústní ověření
e Vysvětlit pozici marketingu ve firemním řízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v marketingovém mixu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat a charakterizovat jednotlivé složky marketingového mixu Ústní ověření
b Rozčlenit výrobek podle různých kritérií Ústní ověření
c Vymezit značku výrobku a rozlišit jednotlivé druhy značek Ústní ověření
d Vysvětlit jednotlivé fáze životního cyklu výrobku na praktických příkladech Ústní ověření
e Vymezit podstatu velkoobchodu a charakterizovat jednotlivé typy velkoobchodu Ústní ověření
f Vyjmenovat maloobchodní jednotky a orientovat se v současném maloobchodu (obchodní řetězce) Ústní ověření
g Zdůvodnit význam propagace pro úspěch firmy na trhu Ústní ověření
h Posoudit kalkulaci ceny zadaného produktu z pozice firmy a užitné hodnoty (ceny) z pohledu spotřebitele Praktické předvedení a ústní ověření
i Uvést a navrhnout základní cíle a metody při stanovování ceny pro zadaný produkt a zpracovat kalkulaci prodejní ceny zadaného produktu Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhnout vhodnou distribuční cestu pro zadaný produkt Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Orientace v marketingových strategiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat marketingové strategie Ústní ověření
b Popsat matici růstu podniku Ústní ověření
c Orientovat se v konkurenčních strategiích Ústní ověření
d Popsat a předvést tvorbu marketingové strategie u konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Provádění marketingových analýz

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podstatu marketingového řízení a plánování Ústní ověření
b Zpracovat a popsat analýzu BCG na konkrétním příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat a popsat SWOT analýzu na konkrétním příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést postup při zkoumání dynamiky trhu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Příprava podkladů pro marketingový výzkum

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat podstatu marketingového výzkumu Ústní ověření
b Orientovat se v technikách marketingového výzkumu Ústní ověření
c Získat, třídit a využít informace pro realizaci marketingového výzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout marketingový informační systém Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zpracování a prezentace marketingového dotazníku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup tvorby dotazníku Ústní ověření
b Formulovat otázky v dotazníku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést vyhodnocení výzkumu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit prezentaci a prezentovat výsledky zjištěné dotazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
e Pracovat s nástrojem na tvorbu a vyhodnocení dotazníku Google Formuláře Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést procesy spolupráce jednotlivých úseků organizace při studii trhů organizace Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést procesy spolupráce jednotlivých úseků organizace při studiu chování zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést vývoj marketingové strategie v podniku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a převést postup při tvorbě marketingového plánu v jednotlivých etapách (průzkum trhu, konkurence, strategie marketingového plánu, rozpočet marketingového plánu, marketingové cíle, marketingový mix a sledování výsledků marketingového plánu) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést analýzu počtu zákazníků Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést analýzu výkyvů prodeje Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést analýzu trhu z pohledu celkového podílu na trhu, podílu segmentu a relativního podílu na trhu Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a předvést monitoring značky a monitoring zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
e Zpracovat a předvést prezentaci z analýzy prodeje a trhů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence: Orientace v marketingovém mixu, kritérium h) - i) uchazeč v rámci těchto kritérií navrhne základní cíle a metody při stanovení ceny, zpracuje kalkulaci prodejní ceny. Zároveň posoudí kalkulaci ceny z pozice firmy a užitné hodnoty z pohledu spotřebitele. Kritérium j) pro zadaný produkt uchazeč navrhne vhodnou distribuční cestu od výrobce po spotřebitele.

Kompetence: Orientace v marketingových strategiích, kritérium d) uchazeč na konkrétním výrobku, nebo zboží popíše a předvede tvorbu marketingové strategie.

Kompetence: Provádění marketingových analýz, kritérium b) - d) uchazeč vytvoří BCG matici a popíše význam jednotlivých kvadrantů pro rozhodování managementu firmy. Kritérium c) uchazeč zpracuje SWOT analýzu pomocí mřížky, to znamená v čem firma vyniká a co je její slabou stránkou, jaké zdroje a jaký objem zdrojů má k dispozici a jakým způsobem lze s danými zdroji pracovat, jaké jsou vstupy do výroby, pracovníci a jejich kvalifikovanost, volné finanční prostředky, stabilita a kvalifikovanost manažerů firmy. Kritérium d) uchazeč popíše a předvede postup při zkoumání dynamiky trhu.

Kompetence: Příprava podkladů pro marketingový výzkum, kritérium c) - d) uchazeč obdrží před zahájením zkoušky od autorizované osoby informace o 10 výrobcích popřípadě zboží; jejich cenu, prodej za rok a podle jednotlivých měsíců; distribuční kanály; zákazníky - cílové skupiny, konkurenci, tržní příležitosti v okolí firmy. Na základě těchto podkladů popíše způsob jejich získání, provede jejich vytřídění a vysvětlí jejich využití. Zároveň obdrží objednávky a prodeje za rok, ceny, výše skladových zásob, obrátky zásob, přehled pohledávek u odběratelů a navrhne informační systém pro management firmy v rozsahu - počty pracovníků, zařízení a informační technologie pro sběr, třídění, analyzování a distribuování potřebných včasných a přesných informací pro rozhodování.

Kompetence: Zpracování a prezentace marketingového dotazníku, kritérium b) - e) bezprostředně před zahájením zkoušky zadá autorizovaná osoba uchazeči specifikaci pro zpracování marketingového dotazníku s konkrétním zaměřením na jeden produkt nebo službu. Uchazeč zpracuje dotazník, který musí obsahovat minimálně 5 otevřených a 5 uzavřených otázek. Uchazeč v rámci zkoušky předvede práci při zpracování marketingového dotazníku jednak prostřednictvím textového a tabulkového procesoru a také s využitím nástroje Google Formuláře. K vyhodnocení dotazníku použije textový a tabulkový editor a vytvoří minimálně jeden graf s komentářem. Zároveň vyhodnotí dotazník s využitím nástroje Google Formuláře.

Kompetence: Spolupráce na tvorbě marketingového a obchodního plánu, kritérium a) - d) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží od autorizované osoby informace o stávající konkurenci – 3 firmy, nové konkurenci – 1 firma, 10 zákaznících a výši jejich odběrů za rok v kusech a korunách, 3 potencionálních zákaznících na trhu a popíše a předvede procesy spolupráce jednotlivých úseků organizace při studiu trhů organizace a chování zákazníků. Dále obdrží informace o výši finančních prostředků firmy, výši celkových prodejů za rok a popis konkurenční výhody proti konkurenci, tržní podíl  a počty zákazníků, seznam propagačních aktivit, distribučních kanálů, oceňování produktů a systém řízení vztahů se zákazníky a popíše a předvede vývoj marketingové strategie a marketingového plánu.

Kompetence: Analýza prodeje a trhů a monitoring trhu, kritérium a) - e) uchazeč před zahájením zkoušky obdrží od autorizované osoby informace o 10 výrobcích – zboží a 5 výrobcích privátní značky, jejich ceně, prodeji za rok a podle jednotlivých měsíců, tržní podíl na obratu firmy a tržní podíl na vnějším trhu, výši skladových zásob, obrátky zásob, distribučních kanálech, 50 zákaznících rozdělených do cílových skupin, konkurenci, tržních příležitostech v okolí firmy a  zpracuje, popíše a předvede analýzy a monitoring dle zadání.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Doma-Morava holding, a. s.

SOŠ podnikání a obchodu, spol. s r. o. Prostějov

Pramos, spol. s r. o.