Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer velkoobchodního skladu
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout organizační strukturu firmy na základě poskytnutých personálních a firemních informací a stanovit možná zlepšení vedoucí ke zvýšení efektivity přenosu informací Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vyhodnotit hospodářský výsledek firmy z poskytnuté výroční zprávy za dané účetní období a určit čistý zisk firmy Praktické předvedení s ústním ověřením
c Definovat podstatu a jednotlivé činnosti plynoucí z mapy procesů ve skladu podle předloženého místního řádu skladu Ústní ověření
d Vyjmenovat aktuální trendy v oblasti velkoobchodu a definovat podstatu a způsoby řízení velkoobchodu Ústní ověření
e Popsat postup pravidelného monitoringu konkurenčního prostředí podle daného regionu nebo podle teritoriální působnosti firmy Ústní ověření
f Zhodnotit postavení vybraných produktů podle objemů prodejů na trhu a relativního tržního podílu a znázornit jejich postavení za využití BCG matice Praktické předvedení s ústním ověřením
g Stanovit optimální obchodní a dodací podmínky v rámci analýzy trhu Praktické předvedení s ústním ověřením
h Vyjmenovat základní ekonomické ukazatele hodnotící finanční stav podniku Ústní ověření
i Stanovit za pomoci SWOT analýzy současnou situaci a pozici firmy na trhu Praktické předvedení s ústním ověřením
j Specifikovat hodnoticí kritéria pro výběr dodavatelů a odběratelů velkoobchodu Ústní ověření
k Navrhnout možná úsporná opatření v rámci využití aktuálních technologických trendů pro snížení hospodářských nákladů firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení finanční strategie a řízení finančních investic podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup pro zjištění jednotlivých nákladů v rámci skladu a navrhnout možná opatření k minimalizaci nákladů Ústní ověření
b Navrhnout postup realizace výběrového řízení na dodavatele služeb v rámci úspor nákladů firmy (outsourcing) Praktické předvedení s ústním ověřením
c Stanovit a vytvořit možný finanční plán firmy pro následující účetní období (popsat obsah finančního plánu) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Popsat základní postupy a principy při tvorbě finančního rozpočtu podniku na další časové období podniku Ústní ověření
e Popsat možný způsob finanční kontroly zaměřený na dodržování stanoveného rozpočtu a popsat postup při řešení vzniklých odchylek Ústní ověření
f Navrhnout rozpočet účasti firmy na veletrhu a určit potřebné náležitosti ke splnění veškerých požadavků na realizaci účasti na veletrhu včetně propagačních prvků Praktické předvedení s ústním ověřením
g Zhodnotit způsoby cenotvorby firmy u nabízených výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
h Popsat peněžní toky v podniku a popsat důležitost cash-flow ve firmě Ústní ověření
i Popsat způsob pravidelného monitoringu a analýzy finančního trhu a ústně navrhnout v současné době využitelné kapitálové zdroje pro firmu Ústní ověření
j Navrhnout investiční záměry firmy s výpočtem doby návratnosti a rizikovosti dané investice (popsat postup výpočtu) – např. investice do automatizace skladu, interního počítačového systému apod. Praktické předvedení s ústním ověřením
k Provést zjednodušenou finanční analýzu firmy (likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatele obratu, ukazatel aktivity) a doplnit ústním komentářem Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Jednání se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit možná zlepšení distribučních cest vedoucí ke zvýšení efektivity přepravy zboží Praktické předvedení s ústním ověřením
b Popsat efektivní metody k přípravě, sběru a analýze dostupných informací o možných obchodních partnerech a zákaznících Ústní ověření
c Navrhnout rozčlenění podporovaných zákazníků a obchodních partnerů na základě vybraných kritérií Praktické předvedení s ústním ověřením
d Popsat postup řešení při zjištění porušení obchodních podmínek v rámci vztahu s obchodním partnerem či zákazníkem Ústní ověření
e Popsat základní činnost a náplň kontrolních orgánů v rámci velkoobchodního skladu (HACCP - Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů, hygienické minimum, SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ČOI - Česká obchodní inspekce, kontrola finančního úřadu, aj.) Ústní ověření
f Popsat základní charakteristiku a účelnost potřebných formulářů využívaných ve velkoobchodním skladu (dodací list, objednávky, specifikace přijaté a vystavené faktury, pracovní postupy při zjištění interní neshody, místní řád skladu, HACCP, PO a BOZP, reklamační listy, inventarizační formuláře, pracovní postupy a pracovní řád skladu) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování marketingové strategie podniku a definování podnikových cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat firmu s využitím základního marketingového mixu 4P (Product, Price, Place, Promotion) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Popsat podstatu marketingových koncepcí firmy (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a sociální) Ústní ověření
c Vyjmenovat možné marketingové aktivity podniku k zajištění získání nových obchodních partnerů či zákazníků Ústní ověření
d Vyjmenovat aktuální marketingové trendy a aplikovat jednotlivé postupy do praxe velkoobchodu Ústní ověření
e Vyjmenovat principy při tvorbě marketingového plánu Ústní ověření
f Popsat využití marketingového průzkumu a stanovit způsob(y) sběru dat Ústní ověření
g Specifikovat možné využití marketingových strategií (zaměření na úzký segment zákazníků na trhu, strategie tvořená prioritou minimalizace nákladů a dosažení požadovaného výkonu na základě diferenciace vůči konkurenci) Ústní ověření
h Navrhnout obecné postupy k zajištění růstu prodeje a vyjmenovat možné nástroje pro podporu prodeje Ústní ověření
i Popsat podstatu, důležitost, strukturu business a corporate strategie firmy Ústní ověření
j Vyhodnotit a porovnat efektivnost prodejů v rámci přímého a nepřímého prodeje daných výrobků Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace a reprezentace firmy (velkoobchodního skladu) v rámci tuzemského a zahraničního trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní filosofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení s ústním ověřením
b Vytvořit základní prezentaci charakteristiky firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
c Prezentovat poskytované služby a nabízené výrobky podle firemního katalogu potencionálním obchodním partnerům či zákazníkům v českém a cizím jazyce Praktické předvedení s ústním ověřením
d Definovat charakteristické rysy českého a zvoleného zahraničního trhu, stanovit a vyhodnotit možné kroky k expanzi na tento trh a jmenovat povinné legislativní požadavky při vstupu na zahraniční trh Ústní ověření
e Navrhnout zahraniční trh pro potencionální expanzi firmy a definovat výhody tohoto trhu vůči firmě Ústní ověření
f Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a zákazníkem či obchodním partnerem Ústní ověření
g Vyjmenovat formy komunikace s vnějším prostředím a definovat výhody a nevýhody jejich využití Ústní ověření
h Vyjmenovat základní nástroje určené pro monitoring trhu a analýzu konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
i Navrhnout postup pro správnou segmentaci trhu se zaměřením na podporovaný typ zákazníka Praktické předvedení s ústním ověřením
j Popsat postup při výběru nezávislých outsourcingových služeb v oblasti průzkumu trhu Ústní ověření
k Předvést ukázku asertivního chování a vhodného obchodního vystupování vzhledem k zákazníkovi či obchodnímu partnerovi (oslovení, osnova prezentace, individuální přístup, nabídka vybraného zboží a služeb) Praktické prověření s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a motivace zaměstnanců velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podstatu pojmu leadership a uvést postupy ke zvýšení kvalit managementu v rámci podniku Ústní ověření
b Popsat optimální způsob personálního řízení s cílem zvýšit efektivitu řízení lidských zdrojů mezi určitými stupni podnikového řízení Ústní ověření
c Uvést příklady stimulů či motivačních prvků vedoucích ke zvýšení produktivity zaměstnanců Ústní ověření
d Popsat kroky výběrového řízení s cílem získat vhodného kandidáta na danou pracovní pozici ve firmě Ústní ověření
e Definovat podstatu efektivního řízení podřízených pracovníků v rámci firmy a popsat způsob a přínos delegování pravomocí Ústní ověření
f Vyjmenovat příklady možných cest ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců v rámci celopodnikových školení Ústní ověření
g Popsat podstatu systému kritických bodů HACCP a definovat základní body školení zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Ústní ověření
h Vysvětlit podstatu firemní kultury a její vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců Ústní ověření
i Popsat způsob vedení porad s managementem firmy a podřízenými pracovníky Ústní ověření
j Popsat způsob hodnocení pracovníků podle kvalifikačních tříd, pracovních pozic, náplní prací či plnění zadaných a delegovaných úkolů Ústní ověření
k Vysvětlit podstatu koučování v rámci zaškolení nově příchozích pracovníků na pozicích středního a vyššího managementu firmy Ústní ověření
l Vysvětlit podstatu metody SMART pro stanovování cílů a uvést několik příkladů, které s touto metodou budou v souladu Ústní ověření
m Popsat způsob zjišťování zpětné vazby od zaměstnanců při pravidelném firemním monitoringu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky.

 

Podstatnou částí hodnocení je řízení firmy jako celku a zajišťování efektivního fungování velkoobchodního skladu s cílem získat nové potencionální obchodní partnery či zákazníky. Pro splnění některých úkolů uvedených v hodnoticích kritériích je potřeba poskytnout uchazeči firemní dokumenty, které uchazeč pro zajištění důvěryhodnosti dostane přímo až při vykonávání zkoušky, kde bude s danými materiály pracovat v rámci delší časové přípravy na zkoušku. Tyto podklady se týkají pouze hodnoticího kritéria: ,,Navrhnout organizační strukturu firmy na základě poskytnutých personálních a firemních informací a stanovit možné změny ke zvýšení efektivity přenosu informací“.

 

Před realizací samostatné zkoušky uchazeč dostane dva samostatné úkoly k potvrzení znalosti v rámci oboru:

První úkol bude na vypracování předpokládaného rozpočtu firmy při prezentaci svých výrobků na veřejně dostupných akcích či veletrhu, kde musí být začleněny veškeré položky a náklady na samotnou realizaci. Ceny a jednotlivá čísla s tím spojená bude uchazeč čerpat z veřejně dostupných zdrojů či pomocí svých vlastních průzkumů. Výstupy zašle autorizované osobě nejpozději 14 dní před realizací samotné zkoušky.

Druhý úkol bude zaměřen na hodnocení finanční stránky firmy - zpracování finanční analýzy. Uchazeč zhotoví základní finanční analýzu obsahující hodnoticí kritéria: rentabilitu, likviditu, zadluženost, ukazatel obratu a ukazatel aktivity. Zdrojem pro získání informací poslouží veřejně dostupná výroční zpráva. Je nutné, aby uchazeč popsal zjištěné údaje a následně stanovil jednotlivé návrhy a doporučení.

Výstupy zašle autorizované osobě nejpozději 14 dní před realizací samotné zkoušky.

Zadání jednotlivých úkolů obdrží uchazeč do sedmi dnů od přihlášení ke zkoušce.

 

Z pohledu náročnosti pracovní pozice je vyžadována znalost marketingových nástrojů a postupů při tvorbě rozpočtu či marketingových a podnikových plánů a stanovení cílů, proto bude nutné, aby uchazeč znal základní pojmy a využití jednotlivých nástrojů, které v průběhu zkoušky budou použity. Významně se svými návrhy a doporučeními bude snažit o aplikaci změn v celé firmě.

 

Pracovník na pozici manažera velkoobchodního skladu zajišťuje také komunikaci se státními kontrolními orgány, a proto je nutné znát základní aspekty dokumentace, kterou podnik disponuje. Vzhledem k interním směrnicím a formulářům obsahující citlivé údaje bude materiál poskytnut uchazeči v přestávce před zahájením zkoušky. Na základě těchto údajů bude uchazeč prozkoušen ze základních znalostí a dovedností ve způsobu řízení lidských zdrojů, využívání marketingových nástrojů či popisu jednotlivých podmínek ke splnění požadavků v rámci státních dozorových orgánů. Jedná se o formuláře a směrnice týkající se: inventur, školení PO a BOZP, HACCP a manuálu firmy.

Součástí zkoušky je také obhajoba prezentace identifikačních údajů o firmě, která bude vytvořena uchazečem před realizací zkoušky. Zdroj dat bude čerpán z veřejně dostupných informací, které uchazeč samostatně vyhledá a zjistí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Maloobchodní síť BRNĚNKA, spol. s r. o.

PRAMEN-BRNĚNKA, spol. s r. o.

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.