Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Manažer velkoobchodního skladu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení velkoobchodního skladu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat současnou organizační strukturu firmy a navrhnout její úpravy na základě předložené organizační struktury Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit hospodářský výsledek firmy z poskytnuté výroční zprávy za dané účetní období a určit čistý zisk firmy Praktické předvedení a ústní ověření
c Definovat podstatu a jednotlivé činnosti plynoucí z mapy procesů ve skladu podle předloženého místního řádu skladu Ústní ověření
d Vyjmenovat aktuální trendy v oblasti velkoobchodu a definovat podstatu a způsoby řízení velkoobchodu Ústní ověření
e Popsat postup pravidelného monitoringu konkurenčního prostředí podle daného regionu nebo podle teritoriální působnosti firmy Ústní ověření
f Zhodnotit postavení vybraných produktů podle objemů prodejů na trhu a relativního tržního podílu a znázornit jejich postavení za využití BCG matice Praktické předvedení a ústní ověření
g Stanovit optimální obchodní a dodací podmínky v rámci analýzy trhu Praktické předvedení a ústní ověření
h Vyjmenovat ekonomické ukazatele hodnotící finanční stav podniku Ústní ověření
i Vypracovat SWOT analýzu současné situace a pozice firmy na trhu Praktické předvedení a ústní ověření
j Specifikovat hodnoticí kritéria pro výběr dodavatelů a odběratelů velkoobchodu Ústní ověření
k Navrhnout možná úsporná opatření v rámci využití aktuálních technologických trendů pro snížení hospodářských nákladů firmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Stanovení finanční strategie a řízení finančních investic podniku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup pro zjištění jednotlivých nákladů v rámci skladu a navrhnout možná opatření k minimalizaci nákladů Ústní ověření
b Navrhnout postup realizace výběrového řízení na dodavatele služeb v rámci úspor nákladů firmy (outsourcing) Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit a vytvořit možný finanční plán firmy pro následující účetní období (popsat obsah finančního plánu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postupy a principy při tvorbě finančního rozpočtu podniku na další časové období podniku Ústní ověření
e Popsat možný způsob finanční kontroly zaměřený na dodržování stanoveného rozpočtu a popsat postup při řešení vzniklých odchylek Ústní ověření
f Navrhnout rozpočet účasti firmy na veletrhu a určit potřebné náležitosti ke splnění veškerých požadavků na realizaci účasti na veletrhu včetně propagačních prvků Praktické předvedení a ústní ověření
g Zhodnotit způsoby cenotvorby firmy u nabízených výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
h Popsat peněžní toky v podniku a popsat důležitost cash-flow ve firmě Ústní ověření
i Popsat způsob pravidelného monitoringu a analýzy finančního trhu a ústně navrhnout v současné době využitelné kapitálové zdroje pro firmu Ústní ověření
j Navrhnout investiční záměry firmy s provedením cost – benefit analýzy, výpočtem doby návratnosti a rizikovosti dané investice (popsat postup výpočtu) – např. investice do automatizace skladu, interního počítačového systému apod. Praktické předvedení a ústní ověření
k Provést zjednodušenou finanční analýzu firmy (likvidita, rentabilita, zadluženost, ukazatele obratu, ukazatel aktivity) a doplnit ústním komentářem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Jednání se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v rámci velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout možná zlepšení distribučních cest vedoucí ke zvýšení efektivity přepravy zboží Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat efektivní metody k přípravě, sběru a analýze dostupných informací o možných obchodních partnerech a zákaznících Ústní ověření
c Navrhnout rozčlenění podporovaných zákazníků a obchodních partnerů na základě vybraných kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup řešení při zjištění porušení obchodních podmínek v rámci vztahu s obchodním partnerem či zákazníkem Ústní ověření
e Popsat činnost a náplň kontrolních orgánů v rámci velkoobchodního skladu (HACCP - Systém analýzy rizik a stanovení kritických kontrolních bodů, hygienické minimum, SZPI - Státní zemědělská a potravinářská inspekce, ČOI - Česká obchodní inspekce, kontrola finančního úřadu aj.) Ústní ověření
f Popsat charakteristiku a účelnost potřebných formulářů využívaných ve velkoobchodním skladu (dodací list, objednávky, specifikace přijaté a vystavené faktury, pracovní postupy při zjištění interní neshody, místní řád skladu, HACCP, PO a BOZP, reklamační listy, inventarizační formuláře, pracovní postupy a pracovní řád skladu) Ústní ověření
g Popsat způsob značení výrobků dle platných předpisů, popsat správný způsob skladování výrobků s uvedením specifik při skladování jednotlivých druhů zboží Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zpracování marketingové strategie podniku a definování podnikových cílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit konkrétní firmu podle parametrů základního marketingového mixu 4P (Product, Price, Place, Promotion) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat podstatu marketingových koncepcí firmy (výrobní, výrobková, prodejní, marketingová a sociální) Ústní ověření
c Vyjmenovat možné marketingové aktivity podniku k zajištění získání nových obchodních partnerů či zákazníků Ústní ověření
d Vyjmenovat aktuální marketingové trendy a aplikovat jednotlivé postupy do praxe velkoobchodu Ústní ověření
e Vyjmenovat principy při tvorbě marketingového plánu Ústní ověření
f Popsat využití marketingového průzkumu a stanovit způsob(y) sběru dat Ústní ověření
g Specifikovat možné využití marketingových strategií (zaměření na úzký segment zákazníků na trhu, strategie tvořená prioritou minimalizace nákladů a dosažení požadovaného výkonu na základě diferenciace vůči konkurenci) Ústní ověření
h Popsat obecné postupy k zajištění růstu prodeje a vyjmenovat možné nástroje pro podporu prodeje Ústní ověření
i Popsat podstatu, důležitost, strukturu business a corporate strategie firmy Ústní ověření
j Vyhodnotit a porovnat efektivnost prodejů v rámci přímého a nepřímého prodeje daných výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Komunikace a reprezentace firmy (velkoobchodního skladu) v rámci tuzemského a zahraničního trhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat filosofii a cíle podniku podle veřejně dostupných informací a prezentovat zjištěné údaje druhé straně Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit prezentaci charakteristiky firmy vycházející z veřejných zdrojů na PC za využití základních kancelářských balíčků (např. Word, Excel, Powerpoint) Praktické předvedení
c Prezentovat poskytované služby a nabízené výrobky podle firemního katalogu potencionálním obchodním partnerům či zákazníkům v českém a cizím jazyce Praktické předvedení a ústní ověření
d Definovat charakteristické rysy českého a zvoleného zahraničního trhu, stanovit a vyhodnotit možné kroky k expanzi na tento trh a jmenovat povinné legislativní požadavky při vstupu na zahraniční trh Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout zahraniční trh pro potencionální expanzi firmy a definovat výhody tohoto trhu vůči firmě Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyjmenovat potřebné komunikační kanály k zajištění efektivního přenosu informací mezi podnikem a zákazníkem či obchodním partnerem Ústní ověření
g Vyjmenovat formy komunikace s vnějším prostředím a definovat výhody a nevýhody jejich využití Ústní ověření
h Vyjmenovat nástroje určené pro monitoring trhu a analýzu konkurence na domácím i zahraničním trhu Ústní ověření
i Navrhnout postup pro správnou segmentaci trhu se zaměřením na podporovaný typ zákazníka Praktické předvedení a ústní ověření
j Popsat postup při výběru nezávislých outsourcingových služeb v oblasti průzkumu trhu Ústní ověření
k Předvést ukázku asertivního chování a vhodného obchodního vystupování vzhledem k zákazníkovi či obchodnímu partnerovi (oslovení, osnova prezentace, individuální přístup, nabídka vybraného zboží a služeb) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a motivace zaměstnanců velkoobchodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat současnou organizační strukturu a navrhnout její úpravy Praktické předvedení
b Popsat podstatu pojmu leadership a uvést postupy ke zvýšení kvalit managementu v rámci podniku Ústní ověření
c Popsat optimální způsob personálního řízení s cílem zvýšit efektivitu řízení lidských zdrojů mezi určitými stupni podnikového řízení Ústní ověření
d Uvést příklady stimulů či motivačních prvků vedoucích ke zvýšení produktivity zaměstnanců Ústní ověření
e Popsat kroky výběrového řízení s cílem získat vhodného kandidáta na danou pracovní pozici ve firmě Ústní ověření
f Definovat podstatu efektivního řízení podřízených pracovníků v rámci firmy a popsat způsob a přínos delegování pravomocí Ústní ověření
g Vyjmenovat příklady možných cest ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců v rámci celopodnikových školení Ústní ověření
h Popsat podstatu systému kritických bodů HACCP a definovat základní body školení zaměstnanců v oblasti PO a BOZP Ústní ověření
i Vysvětlit podstatu firemní kultury a její vliv na pracovní výkonnost zaměstnanců Ústní ověření
j Popsat způsob vedení porad s managementem firmy a podřízenými pracovníky Ústní ověření
k Popsat způsob hodnocení pracovníků podle kvalifikačních tříd, pracovních pozic, náplní prací či plnění zadaných a delegovaných úkolů Ústní ověření
l Vysvětlit podstatu koučování v rámci zaškolení nově příchozích pracovníků na pozicích středního a vyššího managementu firmy Ústní ověření
m Vysvětlit podstatu metody SMART pro stanovování cílů a uvést několik příkladů, které s touto metodou budou v souladu Ústní ověření
n Vypracovat dokument, který vyhodnotí zpětné vazby od zaměstnanců získané z vypracovaných dotazníků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při praktickém ověřování se autorizovaná osoba zaměří na činnosti, které charakterizují danou pracovní pozici. Veškeré činnosti budou realizovány na pracovišti, které bude mít dostačující zázemí a prostory k vykonání zkoušky.

 

Podstatnou částí hodnocení je řízení firmy jako celku a zajišťování efektivního fungování velkoobchodního skladu s cílem získat nové potencionální obchodní partnery či zákazníky. Pro splnění některých úkolů uvedených v hodnoticích kritériích je potřeba poskytnout uchazeči firemní dokumenty, které uchazeč pro zajištění důvěryhodnosti dostane přímo až při vykonávání zkoušky, kde bude s danými materiály pracovat v rámci delší časové přípravy na zkoušku. Tyto podklady se týkají pouze hodnoticího kritéria: ,,Analyzovat současnou organizační strukturu firmy a navrhnout její úpravy na základě předložené organizační struktury“.

 

Autorizovaná osoba zadá uchazeči v rámci doby přípravy na zkoušku dva úkoly a k nim potřebná data. Uchazeč tyto úkoly zpracuje za využití základního kancelářského balíčku či interního softwarového vybavení firmy:

  • první úkolem je vypracování předpokládaného rozpočtu na prezentaci firemních výrobků na veřejně dostupných akcích či veletrhu, kde musí být začleněny veškeré položky a náklady na samotnou realizaci. Ceny a jednotlivá čísla s tím spojená bude uchazeč čerpat z veřejně dostupných zdrojů.
  • druhý úkol bude zaměřen na hodnocení finanční stránky firmy - zpracování finanční analýzy. Uchazeč zhotoví základní finanční analýzu obsahující hodnoticí kritéria: rentabilitu, likviditu, zadluženost, ukazatel obratu a ukazatel aktivity. Zdrojem pro získání informací poslouží veřejně dostupná výroční zpráva. Je nutné, aby uchazeč popsal zjištěné údaje a následně stanovil jednotlivé návrhy a doporučení.

 

Z pohledu náročnosti pracovní pozice je vyžadována znalost marketingových nástrojů a postupů při tvorbě rozpočtu či marketingových a podnikových plánů a stanovení cílů, proto bude nutné, aby uchazeč znal základní pojmy a využití jednotlivých nástrojů, které v průběhu zkoušky budou použity. Významně se svými návrhy a doporučeními bude snažit o aplikaci změn v celé firmě.

 

Pracovník na pozici manažera velkoobchodního skladu zajišťuje také komunikaci se státními kontrolními orgány, a proto je nutné znát základní aspekty dokumentace, kterou podnik disponuje. Vzhledem k interním směrnicím a formulářům obsahujícím citlivé údaje bude materiál poskytnut uchazeči před zahájením zkoušky. Na základě těchto údajů bude uchazeč prozkoušen ze základních znalostí a dovedností ve způsobu řízení lidských zdrojů, využívání marketingových nástrojů či popisu jednotlivých podmínek ke splnění požadavků v rámci státních dozorových orgánů. Jedná se o formuláře a směrnice týkající se: inventur, školení PO a BOZP, HACCP a manuálu firmy..

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro obchod a marketing, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Distribuční centrum BRNĚNKA, spol. s r. o.

Maloobchodní síť Brněnka, spol. s r. o.

PRAMEN - BRNĚNKA, spol. s r. o.

Marta Surmanová