Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technolog recyklace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strategických dokumentech, právních předpisech, standardech a normách k nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní strategické a legislativní dokumenty upravující nakládání s odpady a s druhotnými surovinami Písemné a ústní ověření
b Popsat strukturu a využití katalogu odpadů pro zatřiďování odpadů, použít Katalog odpadů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup pro zařazování odpadů do jednotlivých skupin a kategorií odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technologiích recyklace a nakládání s odpady a druhotnými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat s využitím blokových schémat principy technologií recyklace kovů, plastů, papíru, skla, pryží, stavebních a demoličních odpadů Písemné a ústní ověření
b Popsat s využitím blokových schémat principy technologií nakládání s vozidly s ukončenou životností a elektroodpady Písemné a ústní ověření
c Popsat hlavní technologické operace pro zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
d Popsat kritéria volby technologické operace pro zpracování předloženého vzorku druhotných surovin nebo odpadů z hlediska požadavků na kvalitu výstupních materiálů Ústní ověření
e Zkontrolovat u předloženého vzorku, zda byl dodržen předepsaný technologický postup pro separaci jednotlivých částí druhotné suroviny nebo odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
f Posoudit vliv technologie na ohrožení životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v materiálech na vstupu a výstupu ze zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní materiálové skupiny druhotných surovin vytvořených při zpracování odpadů a popsat jejich vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Uvést využití druhotných surovin vytvořených při zpracování odpadů Písemné a ústní ověření
c Porovnat technické a ekonomické parametry jednoho vzorku primárních surovin a jednoho vzorku druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat z předloženého soupisu vzorků části, které mohou obsahovat těžké kovy, těkavé látky, jiné nebezpečné nebo radioaktivní látky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování, měření a dokumentování parametrů odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřitelné parametry hlavních druhotných surovin a odpadů z recyklace a způsob jejich dokumentace Písemné a ústní ověření
b Provést odběr jednoho vzorku z recyklace odpadů, měření parametrů frakcí a evidenci výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat záznam měřených provozních parametrů technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit změřené provozní parametry a navrhnout zlepšení technologického procesu konkrétní provozní jednotky strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Odebrat jeden vzorek výstupního produktu z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat záznamovou dokumentaci k jednomu odebranému vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a kontrola technologických operací recyklace odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit použitou recyklační technologii u vzorku odpadů (demontáž, stříhání, drcení, lisování, separace) z hlediska její výtěžnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit vliv technologie na ohrožení životního prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat průběh recyklační technologie z hlediska zabezpečování parametrů kvality výstupního materiálu, určit případné nedostatky a navrhnout jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění údržby a drobných oprav zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán údržby a předepsaných servisních úkonů zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaevidovat parametry strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin, provedenou údržbu a nepravidelné servisní zásahy, naplánovat servisní zásahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Nalézt a odstranit závadu strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit podmínky BOZP a PO při odstraňování závad a při opravách strojního zařízení pro recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola postupů při odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní druhy nepoužitelných a nebezpečných odpadů vznikajících při provozu stroje a popsat způsoby jejich odstranění Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly a evidence odstraňování nepoužitelných a nebezpečných odpadů Ústní ověření
c Zkontrolovat předepsaný skladovací a přepravní prostředek pro jeden vzorek nebezpečného odpadu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhodnotit parametry druhotných surovin a odpadů na výstupu z technologického zařízení pro recyklaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostikování závad a spolupráce při plánování oprav technologických zařízení pro zpracování odpadů a druhotných surovin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady péče o zařízení určené k recyklaci odpadů a obsah provozního řádu Ústní ověření
b Určit kritická místa zařízení pro recyklaci odpadů s ohledem na minimalizaci rizika vzniku technologických závad Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat příkaz na provedení plánované údržby jednoho recyklačního strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování a kontrola podmínek pro skladování a přepravu odpadů a druhotných surovin z recyklačních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit místa pro skladování odpadů a druhotných surovin z recyklace podle možností strojní obslužnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit opatření zamezující smíchání nebo znečištění druhotných surovin v průběhu jejich skladování a přepravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat přípravu druhotných surovin a odpadů z recyklačního procesu k přepravě podle požadavků platné legislativy a požadavků zákazníka Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení menšího pracovního kolektivu vykonávajícího jednoduché nebo pomocné činnosti v oblasti recyklace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přidělit práci simulovanému pracovnímu kolektivu podle specializace jeho členů Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly plnění přidělených úkolů simulovanému pracovnímu kolektivu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit členům simulovaného pracovního kolektivu specifické osobní ochranné pracovní prostředky pro BOZP při recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí při recyklaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podnikovou dokumentaci pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Písemné a ústní ověření
b Určit z podnikové dokumentace osobní ochranné pracovní prostředky a potřeby pro práci v zařízení na recyklaci odpadů a druhotných surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat obsah havarijního plánu a protipožárních opatření v zařízení na zpracování odpadů a druhotných surovin Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/technolog-recyklace#zdravotni-zpusobilost).

 

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii, kterou určí autorizovaná osoba dle aktuálního výrobního programu firmy.

Při ověřování teoretických znalostí (zákonů, předpisů, norem, metodik, technologických postupů) může uchazeč používat veřejně dostupné zdroje informací (webové stránky, odborné katalogy, firemní materiály).

 

Při praktickém ověřování bude posuzována dovednost uchazeče využívat předpisy, návody a dokumenty v reálných podmínkách, a to z hlediska jejich účelu, bezpečnosti práce, požadované kvality vytřídění druhotných surovin, zohlednění specifických metod nakládání s nebezpečnými odpady, ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce.

Při vizuálním hodnocení směsi odpadů pro účel zpracování bude uchazeč vycházet z informace zkoušejícího, jak je vzorek deklarován, jaké odpady obsahuje; jeho úkolem je podle tvaru a barvy odpadu rozlišit druhy (u šedě zbarvených kovů a výrobků z plastů může jen podle zdroje/původu odhadnout, o jaký odpad se jedná). Uchazeč bude hodnotit, jaký materiál je považován v konkrétním druhu odpadu za znečištění (např. legovaná ocel v odstřižcích plechu, litina v oceli, měď nebo slitiny mědi v oceli, hliník v mědi a měď v hliníku, kovy a sklo v plastech, kovy a porcelán ve skle). Důležitý je proces hodnocení vzorku výrobku nebo odpadu nebo druhotné suroviny uchazečem a následné nastavení parametrů stroje.

 

Při oddělování a třídění výrobků nebo odpadu nebo druhotné suroviny bude uchazeč postupovat podle požadavku na konečnou kvalitu výstupu ze zpracování a svůj postup zdůvodní.

Vhodný manipulační prostředek a skladový kontejner bude uchazeč při praktickém ověření vybírat z předložených katalogů nebo poskytnutých prostředků.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce dva až tři vzorové podklady čí zadání pro kritéria hodnocení s praktickým předvedením (interní dokumenty, provozní řád, interní normy pro třídění, postupy pro manipulaci s materiály a odpady, označování sběrných nádob a míst k uložení nebezpečných odpadů, požadavky na bezpečné zacházení s konkrétním nářadím nebo zařízením) a uchazeč je dostane podle rozhodnutí zkoušejícího k dispozici v době přípravy na zkoušku.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Dále je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a kvalitě provedení operací uchazečem.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem „písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně vypracované odpovědi na zadanou otázku ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

 

Uchazeč o zkoušku si přinese na zkoušku pracovní oděv a obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz výkupců a zpracovatelů druhotných surovin, z. s., Praha 9

ANSELMO TECHNOLOGIES, s. r. o., Ostrava - Poruba

Ing. Emil Polívka, poradce, Praha 2 (OSVČ)

Ing. Milan Říha, Ph.D., DiS., specialista vzdělávání, Sibřina (OSVČ)