Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromechanik pro slaboproud
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na zabezpečovacích a sdělovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky a druhy vedení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Použít katalog součástek ke stanovení hodnot, které mají být naměřeny na správně fungující součástce/obvodu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Určit a popsat na výkresech instalovaná zabezpečovací a sdělovací zařízení, jejich prvky, příkon a napájení Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat pracovní postup pro zapojení čidel s rozlišením tamperu a poplachu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zvolit nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin a parametrů zabezpečovacích a sdělovacích zařízení, vyhodnocení naměřených veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný analogový nebo číslicový měřicí přístroj pro změření základních elektrických veličin a parametrů zadaného zabezpečovacího či sdělovacího zařízení nebo prvku Praktické předvedení a ústní ověření
b Proměřit a provést kontrolu funkčnosti a parametrů zařízení a rozvodů v souladu s technickou dokumentací Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit měřicí obvod pro měření tří zadaných elektrických veličin zabezpečovacího systému a zvolit vhodnou měřicí metodu (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit a diagnosticky vyhodnotit zadané elektrické či elektronické zabezpečovací a sdělovací zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Montáž zabezpečovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě cílených otázek prokázat přehled o druzích a principech fungování různých zabezpečovacích systémů Ústní ověření
b Vyjmenovat a rozpoznat předložené elektronické součástky zabezpečovacího systému, popsat jejich funkci a typické využití, zkontrolovat kompletnost předložených komponent Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést elektrotechnické práce při montáži a zapojování zabezpečovacích a sdělovacích systémů dle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Zapojit přístroje v určených obvodech zabezpečovacích a sdělovacích systémů, dodržovat zásady pro připojení elektrických přístrojů Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Oživit zadaný zabezpečovací a sdělovací systém Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Nastavení řídicích jednotek a ústředen zabezpečovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit funkčnost zapojeného zabezpečovacího a sdělovacího systému Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Nastavit vybraný systém zabezpečovacího a sdělovacího zařízení s ohledem na citlivost snímacích prvků Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Provést test čidel podle zadání Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika poruch zabezpečovacích a sdělovacích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Detekovat závadu na určeném zabezpečovacím a sdělovacím systému, provést opravu zařízení (systému) a otestovat jeho správnou funkci po opravě Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Vypracovat protokol (dokumentaci) o poruše Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření elektrických veličin pomocí PC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit elektrické veličiny a parametry zabezpečovacího systému (ústředny, čidel) za použití PC a vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
b Zpracovat dokumentaci k naměřeným skutečnostem Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka Ústní ověření
b Popsat a předvést poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití proudového chrániče, vysvětlit jeho funkci a uvést příklady použití v elektrických instalacích Praktické předvedení s nakreslením schématu a ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-slabo#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Ke každému kritériu, které vyžaduje praktické předvedení nebo písemné ověření konkrétní situace připraví autorizovaná osoba tři zadání, jedno ze zadání si uchazeč vylosuje.

Ke každému kritériu, které vyžaduje písemné ověření obecné situace připraví autorizovaná osoba jedno zadání.

 

Za splnění kritéria a) kompetence Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení se považuje uvedení příkladů přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení.

Za splnění kritéria b) kompetence Zásady ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnost při obsluze a práci na elektrickém zařízení se považuje znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci).

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Magneta, s.r.o.

Elektrotechnická asociace České republiky

RNDr. Anna Christianová, CSc.

Rašínova vysoká škola