Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Technik mistr hutnictví, kovárenství a slévárenství
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických postupech v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii hutní výroby, válcování a tažení kovů Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají hutní výroby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásadní bezpečnostní předpisy platné v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Zkontrolovat dodržování technologických postupů v jednotlivých technologických procesech hutní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat ekologické a hygienické normy platné v hutní výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení pro technologické procesy v jednotlivých úsecích hutní výroby Ústní ověření
b Popsat kapacitní a výrobní parametry výrobního zařízení podle zadání (pro výrobu surového železa, pro výrobu oceli, barevných kovů a jejich slitin, pro válcování, pro tažení, pro úpravárenské činnosti na válcovně) Ústní ověření
c Vysvětlit a ukázat na příkladech způsoby sestavení a kontroly plnění plánu v zadaném technologickém úseku hutní výroby, včetně možností stanovení potřebných organizačních a technologických opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci v hutní výrobě a zásady jejího vedení Ústní ověření
b Provést na modelovém případu konkrétní záznam do provozní dokumentace nebo do řídicího systému agregátu (v případě, že se již neprovádí písemné vedení dokumentace) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Praktická orientace v materiálech a surovinách pro hutní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat na vzorcích a vysvětlit na příkladech vhodné materiály pro výrobu konkrétního hutního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit na konkrétním příkladu požadované vlastnosti materiálů a popsat vhodné metody jejich zkoušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní parametry vstupních surovin a materiálů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Interpretace systémů a standardů kvality v hutní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit možné systémy řízení kvality v hutní výrobě Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vysvětlit principy systému řízení kvality v hutní výrobě ISO 14001 a ISO/TS 16949 Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Základní orientace v ekonomice hutní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní parametry plánu výroby pro jednotlivé výrobní úseky a způsob jejich průběžného hodnocení Ústní ověření s písemnou přípravou
b Vyjmenovat a charakterizovat jednotlivé nákladové položky (materiálové náklady, mzdové náklady, energie a režijní náklady) Ústní ověření
c Vysvětlit systém odměňování pracovníků (mzdové tarify, prémie, příplatky) Ústní ověření
d Popsat a ukázat způsob zpracování podkladů pro odměňování pracovníků svěřeného úseku Praktickému předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/hutni-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

U kompetence Řízení technologického úseku hutní výroby a vazeb výrobních činností v hutní výrobě (e71.Z.5005) zkoušející sdělí a nejpozději spolu s pozvánkou zašle uchazeči informaci, zda zkouška proběhne v provozním či simulovaném prostředí. Dále sdělí, na jakou oblast hutní výroby bude zkouška orientována (tavení a operace sekundární metalurgie, odlévání kontinuální, odlévání ingotů, odlitků, tyčí, válcování, kování, tepelné zpracování) a které části procesu hutní výroby budou ověřovány výhradně v simulovaném prostředí.

 

Simulované prostředí znamená:

a) Uchazeč přímo svojí rukou neovlivňuje proces, ale sdělí, co se má udělat. Pracovník, který proces normálně provádí (řídí), tento povel vykoná, nebo sdělí, proč to vykonat nelze.

b) Uchazeč vykonává svoji činnost na simulátoru (PC vybavené aktuálním simulačním programem hutních technologií) nikoliv v reálném prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro hutnictví, slévárenství a kovárenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Marcela Mlýnková - ArcelorMittal Ostrava, a. s.

Radomír Prašivka - Těžební unie

Kamila Janovská - VŠB-TU Ostrava

Martin Dryják - ArcelorMittal Ostrava, a. s.