Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Montér tepelných izolací
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a technických podkladech tepelných izolací technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve stavební dokumentaci pro tepelné izolace technologických zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Orientovat se v prováděcí dokumentaci a technických podkladech izolatérských prací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Číst prováděcí výkresy tepelných izolací technologických zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění montáží a oprav tepelných izolací technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup a vhodný druh materiálu odpovídající zadané práci Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v izolačních materiálech pro tepelné izolace technologických zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a rozpoznat izolační materiály pro zadaný úkol pro izolace tepla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat a rozpoznat izolační materiály pro zadaný úkol pro izolace chladu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů a rozsahu izolačních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypočítat rozsah izolací na zadané izolační práci Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou hliníkovou folií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Navrhnout nosnou konstrukci povrchové úpravy izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro provádění montáží a oprav tepelných izolací vzduchotechnických kanálů s povrchovou úpravou plastovou fólií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Navrhnout nosnou konstrukci povrchové úpravy izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů pro izolaci ventilu na vedení potrubí s chladovým mediem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup podle zadání a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Vybrat pracovní nářadí a pracovní pomůcky pro zadaný úkol a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění vícevrstvé tepelné izolace, včetně nosné konstrukce na vertikálně vedeném parním potrubí v energetických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit ocelovou nosnou konstrukci izolace Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Upravit izolační materiál podle rozměrů potrubí Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Namontovat izolaci na potrubí Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolace ventilu na vedení potrubí chladového media

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit izolační materiál podle rozměrů ventilu Praktické předvedení s ústním odůvodněním
b Namontovat izolaci na ventil v návaznosti na izolaci potrubí Praktické předvedení s ústním odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž a demontáž lešení v rozsahu oprávnění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy lešení, BOZP při práci na lešení, dopravu materiálů a pracovníků na lešení Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit, za jakých podmínek je pracovník oprávněn montovat a demontovat lešení Ústní nebo písemné ověření
c Provést montáž a demontáž lešení v rámci oprávnění podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady a dodržování BOZP při provádění izolací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné ověření s ústním vysvětlením
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí, vysvětlit vztah k souvisejícím právním předpisům Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování, manipulace a likvidace odpadových materiálů Písemné ověření
e Popsat podmínky BOZP a PO při provádění izolací Písemné ověření
f Vysvětlit hlavní zásady hygieny práce s izolačními materiály Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100875&kod_sm1=41).

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím. Může používat vlastní nářadí a pracovní pomůcky odpovídající prováděným pracím z hlediska BOZP a hygieny práce.

 

Metodické pokyny k provedení zkoušky

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému provedení díla.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provedené práce i časovému hledisku zvládnutí operací.

Vzhledem k charakteru některých činností je nutno při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BIS Czech, s. r. o.

PhDr. Eduard Justa, OSVČ