Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a technických podkladech pro stavbu individuálně stavěných topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy objektu, který má být vytápěn individuálně stavěným topidlem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Používat normy a technické podklady pro individuálně stavěná topidla (ČSN 73 4230, ČSN 73 4231, ČSN 73 4232, ČSN EN 155 44:2006, ČSN EN 13 229) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Analýza zadání individuálně stavěného topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat potřebné podklady a informace od klienta Ústní ověření
b Vyhodnotit zadání a podklady Ústní ověření
c Vysvětlit možnosti výběru znalce z oboru statika stavebních konstrukcí Ústní ověření s výběrem znalce v oboru statiky stavebních konstrukcí
d Zajistit posouzení komína pro připojení topidla z hlediska konstrukce, PO a právních předpisů Ústní ověření s výběrem znalce v oboru komínové techniky
e Zpracovat nabídku řešení topidla s ohledem na technické a hygienické požadavky na vytápění a design Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dimenzování individuálně stavěného topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy konstrukce individuálně stavěných topidel - kachlová kamna lehká, polotěžká, těžká, hypokaustová, krb teplovzdušný, akumulační, nakreslit konstrukční schémata topidel Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit fyzikální principy hoření a spalování paliv Písemné ověření s ústním vysvětlením
c Vysvětlit fyzikální principy přenosu tepla Písemné ověření s ústním vysvětlením
d Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění, dle stavební dokumentace rodinného domu Praktické předvedení s výpočtem
e Stanovit výpočtem rozměry konstrukčních prvků topidla - topeniště, tahy, teplosměnné plochy Praktické předvedení s výpočtem
f Vyhotovit protokol o dimenzování topidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit výkres axonometrie topidla - kachlových kamen, kachlového sporáku nebo krbu dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypracovat půdorys, řez, pohled, detaily s použitím SW Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout opatření z hlediska PO stavebního objektu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vypracovat písemné součásti dokumentace - technickou zprávu, návod k používání a předávací protokol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technická příprava stavby individuálních topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat soupis materiálu (kachloví, spojovací a spárovací hmoty, kování, šamoty a izolační materiály) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vypracovat objednávku materiálu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vypracovat časový harmonogram subdodávek stavby topidla a prací prováděných subdodavateli Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace realizace stavby individuálně stavěného topidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přípravné práce pro stavbu a přestavbu individuálně stavěných topidel Ústní ověření
b Popsat dopravu a skladování materiálu Ústní ověření
c Zadat práci nebo soubor prací zhotovitelům (zaměstnancům a subdodavatelům), definovat parametry díla, termíny zhotovení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat stavební připravenost, kterou provádí subdodavatel (stavební prostupy atd.) Ústní ověření
e Popsat kontrolu kvality prováděných prací, vyjmenovat kontrolované ukazatele Ústní ověření
f Vysvětlit postup při převzetí práce a předání topidla zákazníkovi s kompletní technickou a provozní dokumentací Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obchodní jednání s klientem a subdodavateli

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přijmout objednávku s potřebnými údaji Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést pohovor s klientem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vysvětlit technické, technologické a architektonické možnosti stavby topidla Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými konstrukcemi topidel - výhody a nevýhody Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Vysvětlit subdodavateli požadavky připravenosti stavby pro topidlo, např. stanovení únosnosti podlahy, prostupy stavebními konstrukcemi Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba, přestavba a opravy individuálně stavěných topidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály pro stavbu a přestavbu topidel, posouzení kvality materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukci kachlových kamen a sporáků Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukci krbů s krbovou vložkou Písemné a ústní ověření
d Popsat konstrukci topidel s teplovodními systémy Písemné a ústní ověření
e Popsat technologii stavby a přestavby kachlových kamen a sporáků Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit požadavky BOZP, PO a hygieny práce při kamnářských pracích Písemné a ústní ověření
g Popsat vliv konstrukce topidel na požární ochranu Písemné a ústní ověření
h Popsat nářadí, mechanizované nářadí, stroje a zařízení a pracovní pomůcky pro zednické a kamnářské práce Písemné a ústní ověření
i Popsat pracovní postupy upravování kamnářských keramických a kovových materiálů ručně a strojně Písemné a ústní ověření
j Popsat přípravu kamnářských stavebních hmot (kachloví, spojovacích a spárovacích hmot) při stavbě topidel Písemné a ústní ověření
k Popsat způsoby spojování kamnářských materiálů na hlínu a lepidla Písemné a ústní ověření
l Popsat technologii stavby spalovacích komor kamen Písemné a ústní ověření
m Popsat technologii stavby tahových systémů Písemné a ústní ověření
n Popsat technologii stavby opláštění topidel (akumulační, žáruvzdorné atd.) Písemné a ústní ověření
o Popsat technologii spárování kachlových topidel Písemné a ústní ověření
p Popsat způsoby připojování topidel na komín Písemné a ústní ověření
q Popsat pracovní postupy přestavování a opravování topidel Písemné a ústní ověření
r Popsat pracovní postupy instalace krbových vložek Písemné a ústní ověření
s Popsat pracovní postupy čištění a udržování topidel Písemné a ústní ověření
t Popsat technologické postupy omítání topidel Písemné a ústní ověření
u Popsat technologické postupy omítání kamnářských materiálů Písemné a ústní ověření
v Vysvětlit topení v lokálních topidlech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dimenzování spalinových cest, připojování spotřebičů paliv, požární a provozní bezpečnost spotřebičů a spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit dimenzování spalinových cest podle ČSN EN 13384-1+A2 Písemné a ústní ověření
d Dimenzovat spalinovou cestu pomocí diagramů výrobců systémových
komínů
Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat podmínky připojování topidel na komín dle ČSN 73 4201 Písemné ověření s ústním vysvětlením
f Popsat způsoby připojování topidel na komín ocelovým kouřovodem (po vodě, po kouři) Ústní ověření
g Popsat kontrolu spalinové cesty od topeniště po sopouch komína před obezděním Ústní ověření
h Popsat způsoby provedení nového sopouchu do jednovrstvého a vícevrstvého komína Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pro plnění kompetencí "Dimenzování individuálně stavěného topidla" a "Vypracování technické dokumentace individuálně stavěného topidla", může uchazeč použít vlastní počítač s osobně používaným návrhovým software a knihovnami dodavatelů materiálů. Pokud AOs zajistí na svém počítači instalaci pro uchazeče potřebného SW bude použit počítač AOs.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících právních předpisů a technických norem:

Vyhláška č. 205/2009 Sb., o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů

ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm

ČSN 73 4231 Kamna – individuálně stavěná kamna

ČSN 73 4232 Sporáky – individuálně stavěné sporáky

ČSN EN 155 44:2006 – postup výpočtu kamen

ČSN EN 13 229 Spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody

ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv

ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky

ČSN EN 13384-1+A2 Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura - KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX, s. r. o., Hanušovice