Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Umění a užité umění
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 5

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Znalost technologických postupů výroby a profese animovaného kresleného filmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologické postupy výroby kresleného animovaného filmu Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat jednotlivé profese kresleného animovaného filmu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba animační přípravy - layout kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a nastudovat podklady pro vytvoření animační přípravy tří záběrů – technický scénář (storyboard), výtvarné návrhy, formuláře průvodních listů záběrů (xsheet), formuláře složek listů záběrů, výpisy komentářů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a zdůvodnit velikosti formátů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat tři zadané záběry - jejich kresby, kamery a obtahy pozadí dle zadání Praktické předvedení
d Zkompletovat layouty tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba kreslené klíčové animace - key animation

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry dle zhotoveného layoutu – nakreslit klíčové fáze animace Praktické předvedení
b Vyplnit průvodní listy tří záběrů Praktické předvedení
c Zkompletovat klíčové fáze animace tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Výroba fází kreslené animace - in-betweening

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat tři záběry zhotovené klíčové animace – nakreslit mezifáze animace Praktické předvedení
b Zkompletovat mezifáze animace tří záběrů do jednotlivých složek záběrů pro další zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Výroba penciltestu kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nasnímat do počítače pomocí příslušného počítačového programu jednotlivé fáze animace tří zhotovených záběrů Praktické předvedení
b Načasovat v příslušném počítačovém programu tři nasnímané záběry animace dle průvodního listu Praktické předvedení
c Vyrobit v příslušném počítačovém programu zabrání kamery a načasovat kameru dle zhotoveného layoutu Praktické předvedení
d Vložit v příslušném počítačovém programu dodanou zvukovou stopu do jednotlivých záběrů Praktické předvedení
e Prezentovat na počítači v příslušném počítačovém programu penciltest tří záběrů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha počítačových animačních programů pro tvorbu 2D kreslené animace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postupy práce v příslušném počítačovém programu, dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyrobit v příslušném počítačovém programu jednoduchou 2D kreslenou animaci technikou „frame by frame“ o délce do 2 s dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování dle tohoto hodnoticího standardu:

  • profesní životopis,
  • ukázky práce na minimálně 3 animovaných projektech s uvedením konkrétních činností, které na projektu uchazeč vykonal (na CD/DVD nosiči).

 

Při zahájení vlastního ověřování uchazeč obdrží od autorizované osoby technický scénář v rozsahu 3 záběrů celkové délky od 7 do 10 vteřin s tématem animace jednoho charakteru (figura), s popisem charakteristiky figury, voiceover (zvukový záznam a jeho výpis), námět na charakterovou animaci s jednou figurou, výtvarný návrh figury, popis filmového stylu animace, formuláře průvodních listů záběrů a formuláře složek záběrů.

 

Odborná kompetence Obsluha počítačových animačních programů pro tvorbu 2D kreslené animace ověřuje především základní práci s počítačem, tzn. uchazeč zhotoví např. animaci skákajícího míčku.

 

Při hodnocení práce uchazeče je kladen důraz zejména na:

  • dodržení výtvarného typu dle zadání,
  • dodržení technického scénáře dle zadání,
  • kvalitu animace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia, spol. s r. o.

Alkay Animation Prague, s. r. o.

Pavel Hruboš

Jakub Sršeň

Vyšší odborná škola a Střední umělecká škola Václava Hollara