Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kamnář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v palivech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat biopaliva dle ČSN EN 14 961-1až 5, jejich výhody a nevýhody Písemné ověření
b Popsat vlastnosti biopaliv – výhřevnost, vlhkost, spaliny, zplodiny hoření, skladování, doprava Písemné ověření
c Popsat závislost výhřevnosti dřeva na druhu dřeviny a vlhkosti dřeva Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v individuálně stavěných topidlech na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci individuálně stavěných topidel na biomasu – krbů, kachlových kamen a kachlových sporáků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Číst výkresy individuálně stavěných topidel na biomasu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v průmyslově vyráběných topidlech na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v druzích průmyslově vyráběných topidel na biomasu - krbová kamna, přenosné kuchyňské sporáky Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat technickou dokumentaci průmyslově vyráběných topidel na biomasu při jejich instalaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit kontrolu funkce průmyslově vyráběných topidel na biomasu Ústní ověření
d Popsat způsob a podmínky připojení topidla na komín dle ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody Ústní ověření
e Vysvětlit topení v topidlech na biomasu (palivo, zatápění, regulace výkonu, čištění, údržba) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických normách a právních předpisech pro topidla na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliva Písemné ověření, test
b Orientovat se v ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky Písemné ověření, test
c Orientovat se v ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm Písemné ověření, test
d Orientovat se v ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna Písemné ověření, test
e Orientovat se v ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky Písemné ověření, test
f Orientovat se v ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna - Dimenzování Písemné ověření, test
g Orientovat se v ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
h Orientovat se v ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody Písemné ověření, test
i Orientovat se v NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné ověření, test
j Uvést podmínky oprávnění pro instalaci topidel na biomasu dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh výkonu kamen na biomasu pro vytápěný prostor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat tepelnou ztrátu prostoru určeného k vytápění dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení s výpočtem
b Navrhnout výkon kamen na biomasu dle vypočtených tepelných ztrát dle ČSN 73 4231, ČSN EN 15 544 Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout typ kamen dle vytápěného prostoru, podmínek připojení na komín a požadavku objednatele Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace kamen na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro zadaný pracovní úkol instalace kamen a návrh odůvodnit Praktické předvedení
b Vyhodnotit únosnost podlahy pod kamna na biomasu Praktické předvedení
c Vysvětlit postup při potřebě posoudit únosnost podlahy pod kamny statikem Ústní ověření
d Popsat protipožární ochranu místa montáže kamen na biomasu v dřevostavbě dle ČSN 73 4231 Písemné a ústní ověření
e Popsat protipožární opatření v okolí kamen dle ČSN 73 4231 Písemné a ústní ověření
f Popsat bezpečnostní opatření pro rozvody elektroinstalace, rozvodu plynu a jiného vedení v okolí instalovaných kamen na biomasu Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit topení v kamnech na biomasu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Připojování kamen na biomasu na sopouch komína

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci jednovrstvých a vícevrstvých komínů (ČSN 73 4201) s nakreslením náčrtu Písemné a ústní ověření
b Popsat označování komínů podle ČSN 73 4201 a ČSN EN 1443 Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby připojení kamen na biomasu na sopouch komína (po vodě, po kouři) Písemné a ústní ověření
d Popsat připojení kouřovodu při stejném průměru hrdla kamen a komína Písemné a ústní ověření
e Popsat připojení kouřovodu na sopouch fasádního komína přes spalnou stěnu Písemné a ústní ověření
f Popsat připojení kamen na biomasu ocelovým kouřovodem Písemné a ústní ověření
g Popsat závady komínů a jejich odstranění Písemné a ústní ověření
h Popsat kontrolu spalinové cesty po připojení topidla dle NV 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/

 

Podmínka připuštění ke zkoušce: uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem:

a) dokladu o absolvování středního vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář

nebo

b) dokladu o absolvování středního vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství

nebo

c) živnostenského oprávnění pro kamnářství

 

Praktické kamnářské dovednosti již byly ověřeny v rámci absolvování zkoušky z oboru vzdělání 36-67-H/02 Kamnář, nebo oboru vzdělání 82-41-M/12 Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu, zaměření kamnářství, resp. splněním požadavků živnostenského oprávnění (vstupní požadavky na uchazeče pro tuto profesní kvalifikaci).

 

Metodické doporučení

 

Při ověřování odborných kompetencí je třeba respektovat ustanovení platných technických norem a právních předpisů:

 • ČSN 73 4230 Krby s otevřeným a uzavíratelným ohništěm
 • ČSN 73 4231 Kamna – Individuálně stavěná kamna
 • ČSN 73 4232 Sporáky – Individuálně stavěné sporáky
 • ČSN EN 15544 Individuálně stavěná kachlová kamna/omítnutá kamna – Dimenzování
 • ČSN EN 14785 Spotřebiče spalující dřevní pelety k vytápění obytných prostorů. Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 13229 Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky na pevná paliva - Požadavky a zkušební metody
 • ČSN EN 14 961-1 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 1 Obecné požadavky
 • ČSN EN 14 961-2 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 2 Dřevní pelety pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-3 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 3 Dřevní brikety pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-4 Tuhá biopaliva-Specifikace a třídy paliv - Část 4 Dřevní štěpka pro maloodběratele
 • ČSN EN 14 961-5 Tuhá biopaliva - Specifikace a třídy paliv - Část 5: Palivové dřevo pro maloodběratele
 • ČSN 73 4201 Komíny a kouřovody – Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv
 • ČSN EN 1443 Komíny - Všeobecné požadavky
 • Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
 • Předpisy BOZP a PO související s prováděnými činnostmi

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování:

 • Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

 

V případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

 • Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech kamnářů ČR

Pavel Baďura – KOKK Otrokovice

Kamnářství Pešek, Český Krumlov

K-PLUS, Hanušovice

TIMPEX spol. s r.o., Hanušovice