Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 19.12.2014 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 1.9.2023 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vyhodnocení potřeb uživatelů z hlediska vytápění objektu kotli na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit potřebu uživatele, výhody i nevýhody vytápění objektu a výroby teplé vody (dále jen TV) pomocí kotle na biomasu pro daný objekt Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
b Navrhnout řešení a velikost kotle–vhodný typ pro daný objekt Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
c Navrhnout umístění kotle v objektu, připojení na elektrickou energii, vodu, výstupy a vhodnost komínového systému a obvyklá řešení Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
d Seznámit uživatele se systémem vytápění domu a výroby TV, jeho provozem, logistikou paliva, dobou hoření a servisem, dále s přívodem vnějšího a vnitřního vzduchu a odvodem spalin Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
e Vysvětlit vhodná systémová řešení vytápění a výroby TV
- nízkoteplotní vytápění konvekcí – radiátory
- podlahové vytápění
- význam a nutnost využití akumulace
- solární panely, jejich aplikace, výhodnost, nevýhodnost
- regulace systému
- rozbor vlivů jednotlivých řešení na ekonomiku, komfort a
náklady na vytápění
Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
f Provést rozbor z hlediska bezpečnosti, vlivu na životní prostředí, kvality hoření, funkce ochranných prvků Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
g Provést rozbor nákladů na vytápění z hlediska:
- ceny paliv
- využití paliv
- zhodnocení paliv
- technického řešení
Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v jednotlivých systémech kotlů na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů litinových dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
b Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů ocelových - svařovaných dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
c Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů zplynovacích Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
d Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů na štěpku dle ČSN 07 0240 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
e Popsat konstrukci a vysvětlit způsob spalování u kotlů na pelety dle ČSN EN 14785 Ústní vysvětlení s uvedením příkladu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci kotlů na biomasu a v navazující projektové dokumentaci otopné soustavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat zásady správné montáže kotlů na biomasu dle ČSN 06 0310 Ústní a písemné ověření
b Popsat napojení kotle na biomasu do systému vytápění a jednotlivé rozdíly pro různé typy kotlů Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit účel instalace oběhového čerpadla a akumulační nádrže Ústní a písemné ověření
d Popsat regulaci kotle na biomasu Ústní a písemné ověření
e Popsat způsob připojení kotle na biomasu na elektrickou síť, důsledky výpadku sítě a havarijní stavy Ústní a písemné ověření
f Popsat napojení kotle na biomasu na kouřovod dle ČSN 73 4201 a specifika jednotlivých typů kotlů Ústní a písemné ověření
g Popsat řešení přívodu vzduchu do topeniště kotle na biomasu, podmínky správného hoření a regulaci výkonu jednotlivých typů kotlů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v napojení kotle na biomasu do systému vytápění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému s akumulační nádobou Ústní a písemné ověření
b Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému s akumulační nádobou a se solárními panely Ústní a písemné ověření
c Popsat zapojení kotle na biomasu do topného systému bez akumulace Ústní a písemné ověření
d Popsat jednotlivé způsoby regulace systému vytápění a výkonu kotle na biomasu Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu montáže ochranných a bezpečnostních prvků teplovodních kotlů na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat instalaci dochlazovací smyčky napojené na vnější rozvod vody Ústní a písemné ověření
b Popsat instalaci náhradního zdroje elektřiny pro oběhové čerpadlo Ústní a písemné ověření
c Popsat zabezpečovací zařízení otevřeného topného systému dle ČSN 06 0830 s akumulací a bez akumulace a bez oběhového čerpadla Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v palivech pro kotle na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivá biopaliva dle ČSN EN 14961-4, jejich vlastnosti, výhody a nevýhody Ústní a písemné ověření
b Definovat požadavky a vlastnosti na pelety dle ČSN EN 14961-2 (výhřevnost, čistota, velikosti, vlhkost, skladování, doprava) Ústní a písemné ověření
c Uvést hodnoty výhřevnosti dřeva v závislosti na druhu, vlhkosti, vhodnosti, skladování, spotřebě. Vliv vlhkosti dřeva na hoření a životnost kotle Ústní a písemné ověření
d Specifikovat vlastnosti štěpky a požadavky na dopravu, skladování a vlhkost Ústní a písemné ověření
e Popsat používané systémy transportu štěpky do ohniště kotle Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Umísťování kotlů na biomasu a jejich uvádění do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Umístit a ustavit kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Připojit kouřovod ke kotli na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Připojit zabezpečovací zařízení kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Připojit kotel na biomasu do topného systému a systém naplnit teplonosnou kapalinou Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Namontovat a zapojit regulační přístroje kotle na biomasu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Nastavit optimální provozní podmínky kotle na biomasu a připojené otopné soustavy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění topné zkoušky kotle na biomasu a připojeného otopného systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zkušební podmínky dle ČSN 06 0310 pro provedení zkoušky těsnosti kotle a otopné soustavy, vysvětlit postup Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Provést zkoušku těsnosti a funkčnosti otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Provést zkoušku zabezpečovacího zařízení kotle na biomasu dle ČSN 06 0830 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Vypracovat protokol o provedených zkouškách kotle na biomasu, zabezpečovacího zařízení a otopné soustavy dle ČSN 06 0310 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace kotle na biomasu a připojené otopné soustavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit přívody vzduchu, regulaci vzduchu a nastavit hospodárný spalovací proces Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Nastavit regulaci systému spalování pelet, regulaci přísunu pelet, regulaci vzduchu a seřídit hořák dle ČSN EN 15270 Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Seřídit regulaci otopné soustavy vytápění s akumulační nádrží, prvky regulační armatury a čerpadla Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Seřídit regulaci otopné soustavy vytápění bez akumulační nádoby, prvky regulační armatury a čerpadla Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapojení akumulační nádrže a zařízení na ohřev teplé užitkové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit kriteria volby velikosti objemu akumulační nádrže vzhledem k výkonu kotle Písemné a ústní vysvětlení
b Vysvětlit rozdíl mezi vysokoteplotním a nízkoteplotním vytápěním, konvekcí a sáláním, provést rozbor funkční a ekonomický Písemné a ústní vysvětlení
c Popsat přípravu teplé vody pomocí solárních panelů Písemné a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění servisních úkonů pro kotle na biomasu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat úkony pro kotle na dřevo a štěpku (čištění, kouřovody, topeniště, membrány, zabezpečovací zařízení) Ústní vysvětlení
b U kotle na pelety provést: seřízení procesu hoření analyzátorem, demontáž hořáku, kontrolu hlavních částí, vyčištění, kontrolu zabezpečovacích prvků, kontrolu podavače paliv Praktické předvedení s ústní obhajobou
c U zplynovacích kotlů provést: Kontrolu a vyčištění hlavních součástí kotle a spalovací komory, kontrolu funkce a nastavení řídicí jednotky, kontrola zabezpečovacích prvků Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Jedná se o PK, pro účely § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů. Metodický pokyn k naplnění požadavků §10d zákona, je zveřejněn na http://www.mpo.cz/cz/energetika-a-suroviny/energeticka-legislativa/

 

Pro výkon činnosti v rámci povolání je třeba, aby uchazeč byl držitelem následujících průkazů odborné způsobilosti:

Osvědčení profesní kvalifikace 36-004-H Topenář.

Pro práci na elektrické části kotle, jeho servis a opravy, je požadována elektrotechnická způsobilost, podle vyhlášky č.50/1978 Sb., o elektrotechnické způsobilosti

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Metodické pokyny

 

Při ověřování odborné kompetence Montér kotlů na biomasu je třeba respektovat ustanovení platných norem a pravidel. Vzhledem k charakteru některých pracovních činností je nutné při ověřování způsobilostí zajistit uchazeči pomoc další osoby (např. při manipulaci materiálu).

 

Při praktickém ověřování odborných kompetencí je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických postupů, volba a dodržování pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AOVV

ESL a.s.

ENBRA, a.s.