Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik pneuservisu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v zásadách BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisech při činnostech v pneuservisu jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat předpisy BOZP a PO při činnosti související s pneuservisem jednostopých vozidel Ústní ověření
b Popsat předpokládaná rizika poškození zdraví při práci s pneumatikami, nebezpečnými látkami a chemikáliemi používanými při práci v pneuservise jednostopých vozidel Ústní ověření
c Používat osobní ochranné pomůcky Praktické předvedení
d Charakterizovat zásady ekologického nakládání s odpady, jejich třídění a likvidaci nebezpečného odpadu při činnostech souvisejících s pneuservisem jednostopých vozidel Písemné a ústní ověření
e Orientovat se v právních předpisech o schvalování technické způsobilosti motorových vozidel. Zákon 341/2002 Sb., par.21 Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v jednotlivých kategoriích osobních vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v základních typech jednostopých vozidel dle užití Ústní ověření
b Charakterizovat základní rozdíly mezi jednotlivými typy jednostopých vozidel, rámy motorizací a hmotností Ústní ověření
c Zvolit správné parametry pro výběr pneumatiky dle typu, konstrukce a motorizace jednostopého vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci, technologii a výrobě pneumatiky jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části pneumatiky, její konstrukci, skladbu pláště pro druhy provozu a povrch vozovky Písemné a ústní ověření
b Orientovat se ve výrobě pneumatik pro jednostopá vozidla, použitých materiálech a určit možné výrobní vady Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat hlavní druhy pneumatik jednostopých vozidel, jejich rozměry, dezény, směsi a použití dle výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a vysvětlit značení pneumatik jednostopých vozidel Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika základních pojmů, konstrukce a značení ráfků u jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní druhy ráfků, jejich konstrukci, použitý materiál a rozměry Ústní ověření
b Provést kontrolu ráfku na axiální a radiální házivost nebo jiné mechanické poškození Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat pravidla, popsat postup a provést centrování kol s ocelovými ráfky a dráty Praktické předvedení a ústní ověření
d Orientace v katalozích výrobců ráfků včetně určení vhodného typu k zadanému jednostopému vozidlu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Navržení pracovního postupu demontáže kol jednostopých vozidel, potřebného nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést předepsaným a bezpečným způsobem zvednutí a uchycení jednostopého vozidla na zvedacím zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve způsobech uchycení kol jednostopých vozidel a provést jejich odbornou demontáž Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v druzích náhonu kol jednostopých vozidel a provést odpojení různých druhů sekundárních pohonů Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít pro demontáž kol jednostopých vozidel předepsané pomůcky a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu demontáže pneumatiky jednostopého vozidla na montážním stroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat montážní stroj pro demontáž pneumatik jednostopých vozidel, vysvětlit jeho části, příslušenství, používané speciální nářadí a předvést jeho obsluhu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést odbornou demontáž pneumatiky z ráfku určeného kola jednostopého vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba pracovního postupu při montáži pneumatik jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na montážním stroji provést montáž pneumatiky jednostopého vozidla a její nahuštění dle pokynů výrobce Praktické předvedení
b Popsat typy ventilů pneumatik jednostopých vozidel a provést jejich výměnu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výměnu duše kola jednostopého vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu vyvažování kol jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat význam a zásady vyvážení kol pro správný a bezpečný provoz jednostopého vozidla Ústní ověření
b Připravit kolo jednostopého vozidla před vyvážením (čistota, házivost) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby vyvažování kol (dynamické a statické) jednostopých vozidel, určit typy vyvažovacích závaží a jejich umístění, provést vyvážení kola jednostopého vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovního postupu montáže kola na jednostopé vozidlo

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve způsobech uchycení kol jednostopých vozidel Písemné a ústní ověření
b Provést odbornou montáž předního kola jednostopého vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést a popsat montáž zadního kola jednostopého vozidla včetně napojení a seřízení různých druhů sekundárních pohonů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Chrakteristika pravidel při provádění oprav pneumatik jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v hlavních zásadách pro provádění oprav pneumatik jednostopých vozidel Ústní ověření
b Určit druh poškození pneumatiky, navrhnout postup opravy nebo vyřazení pneumatiky jednostopého vozidla z provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit nářadí, pomůcky a vhodné chemické přípravky pro odborné provedení opravy pneumatiky jednostopého vozidla Ústní ověření
d Provést a vysvětlit jednotlivé fáze opravy průpichu pneumatiky jednostopého vozidla dle pokynů výrobce opravných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika závad pneumatik jednostopých vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikova příčiny nerovnoměrného opotřebení pneumatik jednostopého vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientace ve výrobních vadách pneumatik jednostopých vozidel, jejich charakteristika a řešení reklamace u výrobce Písemné a ústní ověření
c Určit mechanickou závadu na předložené pneumatice jednostopého vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Charakteristika systémů nouzového dojetí a jejich aplikace na jednostopých vozidlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientace v součastných systémech nouzového dojetí na vadné pneumatice jednostopého vozidla Písemné a ústní ověření
b Určit zásady aplikace systémů pro nouzové dojetí na vadné pneumatice jednostopého vozidla Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Zdravotní podmínky:

Onemocnění omezující získání profesní kvalifikace

Poruchy sluchu

Chronické záněty středouší

Tinnitus

Chronická onemocnění dýchacích cest s poruchou funkce včetně alergických onemocnění a těžších funkčně významných deformit hrudníku

Závažná chronická onemocnění kůže a spojivek

Poruchy vidění

Závažná onemocnění páteře

Závažná onemocnění pohybového systému omezující práci ve vynucené poloze

Závrať jakékoliv etiologie

Duševní poruchy

Poruchy chování

Závažné stavy po úrazech či operacích pohybového systému

Onemocnění vylučující získání profesní kvalifikace

Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí

Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek

Záchvatovité a kolapsové stavy

Závažné duševní poruchy, těžké poruchy chování

Přesné posouzení zdravotního stavu s následným doporučením nebo nedoporučením výkonu této pozice je možné pouze po konzultaci s lékařem.

 

Vstupním předpokladem je oprávnění k řízení vozidel skupiny „A“.

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech zkoužky je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel BOZP, PO, hygieny práce a používání ochranných pomůcek

- nakládání s odpady, které vznikají při činnosti pneuservisu jednostopých vozidel

- pochopení a dodržování technologických postupů předepsaných výrobcem

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ContiTrade Services

ISŠA Brno