Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí provozu lanových drah
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech a dokumentaci pro řízení a obsluhu provozu lanových drah s cestujícími a zavazadly

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejdůležitější právní předpisy týkající se provozu lanových drah Písemné ověření
b Prokázat znalost základních povinností provozovatele lanové dráhy a provozovatele drážní dopravy na lanové dráze Písemné ověření
c Popsat podmínky provozuschopnosti lanové dráhy Písemné ověření
d Popsat postup provozovatele lanové dráhy a provozovatele drážní dopravy při vzniku mimořádné události na lanové dráze (mimo evakuace cestujících) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení provozu lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat základní pojmy z oblasti lanových drah a jejich součástí, základní technické parametry, pravidla bezpečnosti a plynulosti provozu lanové dráhy Písemné ověření
b Vyjmenovat funkce jednotlivých strojních, elektrických, zabezpečovacích a sdělovacích zařízení lanové dráhy Písemné ověření
c Organizovat provoz lanové dráhy Písemné ověření
d Objasnit stanovený obsah jízdního řádu lanové dráhy a sestavit návrh jízdního řádu předkládaný ke schválení drážnímu správnímu úřadu Praktické předvedení s písemnou přípravou
e Sestavit rozpis služeb pracovníků na lanové dráze, navrhnout pracovní postupy Praktické předvedení s písemnou přípravou
f Kontrolovat vybavení pracovníků a pracovišť ochrannými pracovními prostředky Písemné ověření
g Popsat postup při evakuaci cestujících na lanové dráze v důsledku mimořádné události (evakuační plán) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o provozu lanové dráhy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést provozní dokumentaci lanové dráhy Praktické předvedení
b Vést ostatní dokumenty související s provozem lanové dráhy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola provozuschopnosti lanových drah, podpěr a uložení lan, pravidelné kontrolní obchůzky s výstupem na podpěry, provádění zkušebních jízd

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup pravidelné kontroly technologické a stavební části lanové dráhy Písemné ověření
b Zajistit provádění pravidelných revizí, prohlídek a zkoušek určených technických zařízení lanové dráhy v provozu - lhůty Písemné ověření
c Zajistit pravidelné provádění prohlídek, údržby a oprav lanové dráhy Písemné ověření
d Zpracovat plán údržby a oprav včetně požadavků na náhradní díly Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování první zdravotnické pomoci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci záchrany v lyžařském areálu Ústní ověření
b Určit základní postup při poskytování první pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102026&kod_sm1=14) včetně lékařského potvrzení pro práci ve výškách.

Písemné ověřování kompetencí se u vybraných způsobilostí provádí prostřednictvím písemného testu.

 

Zkoušející předloží uchazeči test s více otázkami pro každé kritérium, které prověří uvedenou kompetenci. Po vyhodnocení testu zkoušející upřesní úroveň znalostí uchazeči ústním vysvětlením na základě jeho odpovědí v tomto testu.

 

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce, občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost a doklad o splnění vstupních požadavků.

Vstupní požadavky – předložení dokladu o získání kvalifikace staniční pracovník lanové dráhy „strojník lanových drah“.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

 

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány ze souboru obsahujícím minimálně 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné hodnocení testu:

Je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Autorizovaná osoba vypracuje soubor testových otázek zaměřených na ověření znalostní složky vybraných způsobilostí popsaných kritérii hodnocení následovně:

 

Orientace v předpisech a dokumentaci pro řízení a obsluhu provozu lanových drah s cestujícími a zavazadly50 otázek

Řízení provozu lanových drah 100 otázek

Kontrola provozuschopnosti lanových drah 50 otázek

 

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze tří odpovědí, z nichž jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného tesu pro každého uchazeče, sestaveného ze 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí:

 

Orientace v předpisech a dokumentaci pro řízení a obsluhu provozu lanových drah s cestujícími a zavazadlyalespoň 30 % otázek

Řízení provozu lanových drahalespoň 35 % otázek

Kontrola provozuschopnosti lanových drahalespoň 35 % otázek

 

Pro úspěšné hodnocení testu je třeba dosáhnout alespoň 75% úspěšnosti zodpovězení otázek za každou oblast a zároveň 80% úspěšnosti v testu jako celku.

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

b) Vyšší odborné vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

c) Vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe v oboru osobní lanové dopravy.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, který nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).
  • Autorizovaná osoba musí prokázat praxi minimálně 5 let v oblasti školení a vzdělávání v oboru osobní lanové dopravy.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Legislativní předpisy z oblasti osobní lanové dopravy

Provozní dokumentace lanové dráhy

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 2 až 3 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro vyhrazená zařízení ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov a. s.

Ski centrum Říčky

Svaz provozovatelů lanovek a vleků, o. s.

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Březina

Petr Udatný