19.11.2013

Z konference předsedů sektorových rad: "Začíná být problém nikoli kde vzít zakázky, ale KDO je udělá," zaznělo v průběhu již šesté Stálé konference předsedů sektorových rad v polovině listopadu v Praze během vystoupení Zdeňka Somra, viceprezidenta Hospodářské komory ČR. Jednou větou tak shrnul problematickou situaci českých firem."

  Zástupkyně MŠMT Klára Bezděková se věnovala dvěma aktuálním tématům: novele živnostenského zákona a spolupráci s autorizujícími orgány v rámci NSK. Informovala předsedy sektorových rad o výborné spolupráci MPO při novelizaci živnostenského zákona zejména v podobě včlenění profesních kvalifikací do jeho přílohy. Konkrétně se jedná o profese chemik pro obsluhu zařízení, asanační pracovník s fumiganty (bez fumigantů) a profesní kvalifikaci pro tělovýchovné činnosti. Zároveň zdůraznila, že v jednotlivých rezortech je již vybudované povědomí o NSK, a jakmile budou otevřeny další zákony k novelizaci, bude i zde NSK uplatněno. Podtrhla také význam komunikace a osobních jednání s problematickými autorizujícími orgány: "Na ministerstvu zdravotnictví a ministerstvu financí se nám stále nedaří navázat produktivní spolupráci. Mrzí nás to i proto, že na nich závisí budoucnost kvalifikací, o které je velký zájem. Jednání ale stále probíhají."

 

  Štefan Duháň, ředitel odboru MPSV ČR, vyjádřil podporu systému vybudovanému v rámci Národní soustavy povolání, nicméně výhled zůstává stále nejasný: "Po polovině roku 2015, kdy skončí všechny podpůrné projekty, chce ministerstvo vytvořit jakési 'těleso', které bude na povoláních dále pracovat a NSP spravovat… Zaměstnavatele chceme určitě zapojit, stejně jako si dovedeme představit jejich spolupodílení se na financování těchto činností." Zdeněk Vršník zastupující Fond dalšího vzdělávání pak popsal současný stav kolem NSP s tím, že od ledna 2014 se práce dostanou do fáze rutinní správy NSP financované ze státního rozpočtu, přičemž je snaha vytvořit prostor pro financování v rámci sociálního dialogu.

  Diskuze ukázala, že zástupcům sektorových rad však tyto informace nestačí: trápí je prodleva mezi jednotlivými etapami, kdy je možné do NSP vstupovat, zároveň volají po legislativním ukotvení NSP i systémovém ošetření jeho další správy a aktualizací. Štefan Duháň hájil postoj MPSV: "Samozřejmě počítáme s budoucností NSP, ale neumíme si představit, že by ministerstvo financovalo její šíření - ale netvrdím, že to nejde. Finanční spoluúčast zaměstnavatelů si umím představit, je to i v jejich zájmu."

  Další informace se týkaly programových prohlášení Svazu průmyslu a dopravy ČR a Hospodářské komory ČR. Generální ředitel SP ČR Zdeněk Liška se ve svém vystoupení soustředil například na podporu technického vzdělávání, oborovou optimalizaci středních škol, kooperativní model vzdělávání a polytechnickou výchovu. Zdůraznil potřebu zavedení povinné maturity z matematiky, zvýšení oborového zaměření bakalářského studia, dokončení budování NSP a NSK, zajištění jejich využívání zaměstnavateli a ÚP, prosazování kvality vzdělávání a její upřednostnění před kvantitou. A nakonec vyzval zúčastněné, aby se připojili k „liberecké výzvě

  Zdeněk Somr za HK ČR rozvedl téma odborné přípravy učňů v kontextu a se srovnáním s duálním vzděláváním u našich sousedů: "V Německu je situace jiná, nikdo o tomto systému nepochybuje... My chceme, aby děti byly školáky, ale ve 2. a 3. ročníku ať jsou žáci ve firmách. Co by mohlo pomoci, je zavedení systému stipendií, který podpoří náklonnost rodičů k učňovským oborům a školám…"

  Na závěr konference přednesl Bohumil Mužík předsedům sektorových rad zajímavou možnost zapojit se do projektu UNIV3: "Budete tak mít možnost podílet se a zároveň 'dohlédnout' i na využití vaší práce, odvedené při tvorbě kvalifikačních a hodnoticích standardů, a toto využití zhodnotit. Podle našeho názoru může být pro vás zajímavé, aby se sektorové rady zapojovaly do širšího spektra aktivit, které vedou k využívání NSK a NSP.“

  V projektu UNIV3 probíhá podpora rekvalifikací, kterými se lidé připravují k vykonání zkoušky, a propojuje se s tzv. procesem uznávání. Uznávány budou dovednosti a znalosti, které se zájemci o doplnění vzdělání naučili během života i mimo školu.