15.12.2014

HK ČR je jedinou autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Obsluha čerpací stanice s PHL. Již tento měsíc budou prozkoušeni první zájemci. Jak je zkouška náročná a jaký význam má pro obor, jsme se zeptali Martina Mikla, místopředsedy představenstva Společenství čerpacích stanic ČR.

HK ČR má schválenou autorizaci pro profesní kvalifi kaci Obsluha čerpací stanice s PHL již od července 2013. Nyní proběhnou první zkoušky této profesní kvalifi kace. Jak náročná byla příprava celého zkušebního procesu pro vás, autorizovaného zástupce?

             V prvé řadě bych chtěl vyzvednout HK ČR, že v minulých letech dala podnět k zamyšlení nad profesí, která nikdy neměla žádnou odbornou způsobilost. Většina zákazníků přicházejících na čerpací stanici ani nevěděla, že jsou její zaměstnanci či majitelé pouze zaškoleni. Proběhlo mnoho jednání mezi majiteli, zaměstnavateli, společenstvími, vzdělávacími institucemi a následně HK ČR. Podařilo se najít společný požadavek na vytvoření rodného listu, který napomohl dát pravidla všem podnikajícím s pohonnými látkami, samotným zaměstnavatelům, zaměstnancům. V neposlední řadě je nutno podotknout, že kvalifi kovaní zaměstnanci zkvalitní služby na veřej nosti, tedy pro naše zákazníky. Nechci ale mluvit jenom sám za sebe, ale za celý tým, který pracoval na přípravě celého procesu, tedy ověřování znalostí a dovedností profesní kvalifi kace „Obsluha čerpací stanice PHL“ vytvořenou v rámci Národní soustavy kvalifi kací (NSK). Jak jsem již uvedl, byla na samotném počátku těsná spolupráce zaměstnavatelů, členů Sektorové rady pro ostatní služby a uchazečů, kteří měli zájem stát se autorizovanou osobou. Vzhledem k vážnosti této zkoušky vznikla spolupráce s HK ČR, která se stala autorizovanou osobou. Vytvořily se týmy, které pracovaly na zkušebních otázkách, testech a praktické zkoušce. Cílem bylo, aby nově vzniklé dokumenty mohly sloužit i pro vzdělávání a rekvalifi kační programy v rámci schváleného kvalifi kačního standardu, který je platný od 15. 8. 2012.

 

Pro tuto profesní kvalifi kaci neexistuje počáteční vzdělávání. Z jakých oborů tedy nejčastěji přicházejí uchazeči o zaměstnání v této oblasti?

            Je pravda, že žádné počáteční školní vzdělání v této oblasti neexistuje. Zaměstnanci jsou mnohokrát pouze přijati do pracovního poměru a až praxí získávají znalosti a dovednosti. To ovšem není naším cílem a zákazníci na tuto skutečnost často poukazují. Vždyť když si půjdete koupit nějaký spotřebič a prodavač nebude umět popsat výrobek a funkčnost, tak si jej zřejmě nekoupíte. A to je také v našem oboru. Na čerpacích stanicích nejsou jenom pohonné látky, ale také spousta chemických látek, autokosmetiky, drogerie, hraček, potravin, služeb, jako jsou loterie, prodej přes terminály, myčky atd. Vidíte, zde můžeme mluvit o průřezu několika na sobě nezávislých učebních oborů. Pokud si zaměstnavatel může vybrat, tak upřednostňuje uchazeče o zaměstnání z oboru tomu podobnému, a to jsou prodavačky ze všech profesí. U této skupiny je určitá záruka, že získané vzdělání je vybavilo alespoň nějakými znalostmi a dovednostmi. Druhou skupinu tvoří středoškoláci, kteří mají znalosti na počítačích a tím se rychleji adaptují na pokladnách a brzy také ve zbožíznalectví. Nejslabší skupinou jsou ti, kteří nejsou vyučeni v příbuzném oboru, nebo dokonce nejsou ničím vyučeni, bohužel těchto je většina. Pak záleží na zaměstnavateli, zda je ochoten tohoto nového zaměstnance nechat průběžně zaškolovat přímo na pracovišti, které může trvat i několik měsíců.

 

Jak může pomoci vašemu oboru uznávání výsledků dalšího vzdělávání, tedy především zkoušky profesních kvalifi kací dle zákona 179/2006 Sb.?

             Hlavním cílem široké veřejnosti je jít za lepší prací, získat nové pracovní příležitosti, nové dovednosti či se profesionálně zdokonalit. Zaměstnanci si pomalu začínají uvědomovat, že v oboru, kde získali prvotní vzdělání, nemusí najít vždy uspokojivé zaměstnání. Upozorňujeme zaměstnance i zaměstnavatele, že osvědčení získané v rámci výše citovaného zákona je veřejnou listinou, s celostátní platností. V občanskoprávním i pracovně právním vztahu, tedy i při prokazování dosažené kvalifi kace zaměstnavateli, je získané osvědčení „Obsluha čerpací stanice s PHL“ platné, podobně jako jsou např. vysvědčení, výuční list, ale také občanský či řidičský průkaz. Díky projektu NSK mají zaměstnanci možnost si vybrat a změnit své povolání dle vlastních schopností a možností. Podobně jsou na tom i zaměstnavatelé, kteří získají zaměstnance s osvědčením „Obsluha čerpací stanice s PHL“. Dnes již mnozí zaměstnavatelé začínají s revizí firemních katalogů prací a k novému zařazení využívají právě příslušné kvalifi kace projektu NSK. Jsem přesvědčen, že v našem oboru bude hlavním přínosem rozšíření počtu kvalifi kovaných pracovníků působících na veřejnosti a tím i větší konkurenceschopnost. Všichni očekáváme, že v budoucnu systém umožní rekvalifi kaci pomocí Úřadu práce, čímž se zkrátí potřebná doba zaučování pracovníků. 

Zdroj: Komora.cz, Klára Šimotová