10.06.2015

Hejtman Pardubického kraje Martin Netolický podepsal Sektorovou dohodu pro chemii a Regionální sektorovou dohodu pro Pardubický kraj. Cílem obou těchto dohod je dosáhnout toho, že chemický průmysl bude mít dostatek potřebné kvalifikované pracovní síly.

Chemický průmysl je nejen v Pardubickém kraji, ale v celé České republice jedním z tradičních odvětví, které má vliv na chod celého průmyslu. V kraji je aktivních mnoho významných společností, jako např. Synthesia, Explosia, SAVE CZ, PARAMO, ale také třeba Výzkumný ústav organických syntéz.

Zaměstnavatelé se ovšem potýkají s problémem sehnat dostatek kvalifikovaných pracovníků pro své činnosti, jehož příčinou je především stárnutí a odchod do důchodu (generační výměna), nezájem žáků o studium příslušných oborů, nízký počet absolventů se středním vzděláním v technických oborech, nerovnoměrné rozložení podnikatelského zázemí v kraji a nižší pracovní mobilita.

Nároky zaměstnavatelů na pracovní sílu se během doby změnily – i když přetrvávají požadavky na odbornou připravenost, firmy navíc požadují otevřenost novým znalostem, ochotu a schopnost se dále učit a přijímat nové zkušenosti. Tyto schopnosti jsou pro rozvoj podnikatelských aktivit zaměstnavatelů klíčové.

Sektorová dohoda pro chemii a Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj si proto kladou za cíl napomoci řešit problematiku spojenou s dosažitelností kvalifikované pracovní sily pro chemický průmysl a v souvislosti s tímto cílem přispět k celkovému dalšímu rozvoji a modernizaci oboru.

K dosažení stanovené vize si partneři určili několik konkrétních opatření, která napomohou k řešení nepříznivé situace. K nim patří mimo jiné podpora technického školství, kvalitnější příprava středního odborného školství (praxe, stáže, mobilita) a využití systému dalšího vzdělávání, např. Národní soustavy povolání a Národní soustavy kvalifikací. Významným úkolem je také pozitivní propagace chemického oboru, jehož cílem je zvýšit jeho prestiž a ukázat nejen žákům škol, ale celé veřejnosti, že chemie je odvětvím zajímavým, moderním a především perspektivním.

K podpisu Sektorové dohody pro chemii a Regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj se vedle pardubického hejtmana připojili také generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová, ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák, ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl, předseda představenstva Krajské hospodářské komory Pardubického kraje Jiří Doležal a předseda Regionální rady Českomoravské konfederace odborových svazů Pardubického kraje Josef Hostinský.

K realizační části regionální sektorové dohody obsahující konkrétní aktivity s termíny plnění se přihlásily společnosti Explosia, SAVE CZ, dále Krajský úřad Pardubického kraje, Krajská pobočka Úřadu práce ČR a za vzdělávací instituce Střední průmyslová škola chemická Pardubice a Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice. Obě dohody jsou ale otevřenými dokumenty, k nimž je možné kdykoliv přistoupit a zapojit se do jejich realizace.

Generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová uvedla, že Pardubický kraj následuje Ústecký, Královéhradecký a Olomoucký kraj, v nichž byly sektorové dohody již podepsány. „Věřím, že se společnými silami povede docílit stavu, kdy školy budou opouštět absolventi s praxí a bez okamžité potřeby dalšího proškolování, zaměstnavatelé budou mít kvalifikované zaměstnance, počet nezaměstnaných se sníží a ekonomika poroste,“ řekla.

Ředitel Svazu chemického průmyslu ČR Ladislav Novák informoval, že v sektorových dohodách spatřuje nástroj ke zvýšení zájmu o tento obor. „Všechny aktivity, které napomohou k uspokojení potřeb zaměstnavatelů v chemickém průmyslu, naprosto vítáme“, dodal. K jednotlivým aktivitám a jejich plnění a následnému vyhodnocení se hlásí i Odbor školství a kultury Pardubického kraje, Regionální rada odborových svazů ČMKOS Pardubického kraje a Úřad práce ČR. „Situace ohledně zaměstnanosti je teď sice poměrně dobrá, jedná se ovšem o krátkodobý jev. Proto budeme plnit všechny úkoly z Akčního plánu, abychom byli schopni vyhovět požadavkům zaměstnavatelů,“ uvedl ředitel Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Pardubicích Petr Klimpl.

Za zaměstnavatele shrnul přínosy sektorových dohod generální ředitel společnosti Explosia Josef Tichý: „Pomocí realizace definovaných aktivit se nám podaří zvýšit prestiž chemického průmyslu a využít potenciál tohoto oboru, který bezesporu má“. Ředitel Střední průmyslové školy chemické Pardubice Jan Ptáček uzavřel slavnostní akci podepisování Regionální sektorové dohody pro Pardubický kraj a Sektorové dohody pro chemii slovy, že sektorová dohoda představuje impuls, jak chemický obor dále rozvíjet a přilákat k němu nové zájemce.

Sektorová dohoda pro chemii a Regionální sektorová dohoda pro Pardubický kraj vznikly v rámci projektu „Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů“ iniciovaného a realizovaného Svazem průmyslu a dopravy ČR a jeho partnerem Českomoravskou konfederací odborových svazů.

 

Zdroj: .businessinfo.cz