20.09.2013

Zaměstnavatelé, kteří jsou inovátory v oblasti lidských zdrojů převzali ocenění za implementaci Národní soustavy kvalifikací do své firemní personální praxe

Konsorcium Hospodářské komory ČR, Svazu průmyslu a dopravy ČR a společnosti TREXIMA, které se podílí prostřednictví sektorových rad na tvorbě Národní soustavy kvalifikací ocenilo společnosti, které se rozhodly ověřit životaschopnost NSK ve své společnosti. NSK představuje pro firmy novou cestu k získávání odborníků z praxe s mnohostranným využitím zejména v personalistice – od recruitmentu po outplacement.   Zástupci oceněných společností se svým přístupem řadí mezi „inovátory HR“,  kteří se odhodlali propojit tradiční i nové metody s jediným cílem – maximálně využít a rozvíjet potenciál odborníků na současném trhu práce a tím podpořit konkurenceschopnost ve svém oboru.

V prostorách barokního refektáře kláštera Dominikánů, kde slavnostní ceremoniál probíhal, je na stropní malbě vyobrazena scéna Svatba v Káně Galilejské, zachycující okamžik kdy Ježíš mění vodu ve víno. Pokud by byla Národní soustava kvalifikací plně využívána, mohla by změnit podobným způsobem nejen personální politiky firem, ale i situaci na trhu práce.

Co tedy NSK je?  - Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí:

- vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci, tj. uznání našich dovedností a znalostí bez ohledu na to, kde jsme se je naučili

- prostor k propojování tradičních a nových  metod v personalistice

- cestu ke kvalitě

- inovativní přístup a nový směr personalistiky

Za vznikem Národní soustavy kvalifikací nestojí nikdo jiný než Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Národní ústav pro vzdělávání a výše uvedené konsorcium.

Certifikát za významné přispění ke zlepšení českého trhu práce a dalšího vzdělávání, které je zároveň projevem společenské odpovědnosti fi rmy a deklaruje přijetí čestného závazku NSK nadále využívat a podílet sena jejím neustálém zkvalitňování převzali zástupci firem z rukou vicepresidenta Hospodářské komory ČR RNDr. Zdeňka Somra, generálního ředitele Svazu průmyslu a dopravy ČR, Ing. Zdeňka Lišku a generálního ředitele společnosti TREXIMA Ing. Jaromíra Pátíka.

O své průkopnické zkušenosti s implementací a využíváním Národní soustavy kvalifikací se s námi podělili zástupci oceňovaných firem. Co jim NSK přineslo a kde vidí rezervy?

Ing. PETR DOSTÁL, ředitel personální divize společnosti Continental Barum:

 „U již vytvořených profesních kvalifikací využíváme především oblasti strojírenské pro naši divizi výroby vulkanizačních forem. V tomto roce jsme zastoupeni v sektorové radě chemie, kde se podílíme na tvorbě profesních kvalifikací za gumárenskou pracovní skupinu. Rovněž koordinujeme naše aktivity se skupinou plastikářů. Privátní sektor si dlouhodobě stěžuje na neodpovídající kvalifikační strukturu volné pracovní síly na pracovním trhu. Projekt NSK může pomoci tyto rozpory mnohem pružněji a rychleji řešit. Tento systém je ovšem silný jen do té míry pokud je skutečně trvale užíván všemi zainteresovanými subjekty. Potom mohou být potřeby zaměstnavatelů plynule transformovány školským a vzdělávacím institucím a z Úřadu práce by se staly zprostředkovatelny práce a ne pouze úřady pro výplatu podpory v nezaměstnanosti.”

Mgr. REGÍNA DLOUHÁ, ředitelka Klubu K2: „Klub K2 – centrum pro podporu rodiny, je nezisková organizace, která se připojila k NSK, protože chce své zaměstnance motivovat k dalšímu vzdělávání. Chceme docílit toho, abychom měli v týmu lidi, kteří si zvyšují kvalifikaci. Pracujeme totiž v oboru – péče o malé děti, kde není vybudován systém celoživotního vzdělávání. Musíme aplikovat školení a semináře na naše specifické potřeby. Myslíme si, že je to též dobrý signál pro naše klienty – rodiče, že jsme organizací, která dbá na rozvoj svých zaměstnanců. Pozitiva vidíme i v tom, že absolventky zkoušky jsou hrdé na svou profesi a cítí stavovskou čest. Získali sebevědomí a mají chuť se dále rozvíjet, vidí ve své práci pečovatelky o děti smysl.”        

Ing. VĚRA VRCHOTOVOÁ, ředitelka pro rozvoj lidských zdrojů MOTOR JIKOV Group: „Průmysl je sice hybnou silou české ekonomiky, ale kvalifikovaných odborníků v technických oborech je řadu let  nedostatek. MOTOR JIKOV Group patří k největším zaměstnavatelům v Jihočeském kraji, ale při dlouhodobé nízké míře nezaměstnanosti v regionu  toho volný trh práce příliš nenabízí. Proto se rádi hlásíme k projektům, jejichž cílem je změnit současnou situaci na trhu práce, zvýšit zájem o technické obory, podpořit propojení technických škol s praxí, rozvíjet inovace v odborném vzdělávání a v oblasti celoživotního učení. NSK takovým projektem je, ukazuje jednu z cest, jak vyrovnat disproporce na trhu práce. V naší firemní praxi to umožňuje rychlou změnu kvalifikace současných zaměstnanců podle standardů s celostátní platností a díky katalogu NSK snadné prokazování potřebné kvalifikace ať už při náboru nebo v průběhu adaptačního procesu nových zaměstnanců nebo v rámci tvorby rozvojových programů dalšího vzdělávání našich zaměstnanců.

Akorát s koncem projektu NSK nesmí skončit tvorba a aktualizace potřebných kvalifikací. Je potřeba neustále sledovat pracovní trh a identifikovat jeho vývojové trendy v návaznosti na vývoj daného oboru – pro mě strojírenství. Odborníci z praxe, z firem i ze škol se musí stále podílet na kvalitě a směru dalšího rozvoje kvalifikací, revidovat, posuzovat, upravovat kvalifikační standardy profesních kvalifikací ve spolupráci s autorizujícími orgány – je to v podstatě nikdy nekončící proces, stejně jako v personalistice, respektive v oblasti rozvoje lidských zdrojů – zde si také nemůžeme nikdy říci: „… je hotovo”.”

Ing. JOSEF LIŠKA, generální ředitel SYNTHESIA a.s. a Ing. IRENA POPELKOVÁ, vedoucí oddělení mzdy SYNTHESIA a.s.: „Vzhledem k tomu, že se Synthesia podílela na vzniku profesních kvalifikací, bylo dalším logickým krokem tyto principy implementovat do vnitropodnikové praxe. V tuto chvíli preferujeme využití NSK v rámci chemických profesí, především v dělnických kategoriích, jelikož odborně kvalifikovaný pracovník je pro společnost přínosem. Uznaná kvalifikace v rámci NSK je pro nás signálem, že daný člověk má zájem se dále vzdělávat a samozřejmě máme představu o rozsahu tohoto vzdělání a dovednostech, které musel k jeho získání prokázat. ”

BOHUSLAV HAMROZI, jednatel společnosti HAMROZI s.r.o. : „NSK používá společnost HAMROZI s.r.o. při přijímání nových pracovníků do firmy. Zaměstnanci mají možnost v rámci svého profesního vzdělávání získat potřebnou kvalifikaci dle NSK, kterou využijí na žádaných pozicích ve firmě. Firma má Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy také udělenou akreditaci vzdělávacím programům a je autorizovanou osobou pro přezkušování a udělování osvědčení profesní kvalifikace. Máme i vybudované vlastní školící středisko.

NSK firmě HAMROZI přinesla velkou prestiž mezi vlastními zaměstnanci i profesní veřejností zejména proto, že je firma komplexně přizpůsobena pro tuto formu vzdělávání včetně provádění zkoušek z profesních kvalifikací. Rezervy vidím v propagaci a podpoře ověřených subjektů (firem) a ve spolupráci se státem, řešit tímto způsobem otázku zaměstnanosti a požadavků trhu práce.”

Bc. MIROSLAVA KOMÁRKOVÁ, majitelka KMV – návrhy a realizace zahrad: „Naše firma KMV – návrhy a realizace zahrad realizuje rekvalifikační kurzy směřující ke zkoušce z profesní kvalifikace podle Národní soustavy kvalifikací. Nabízíme také možnost vykonání zkoušky před autorizovanou osobou z profesní kvalifikace Sadovník, Krajinář a Údržba veřejné zeleně. Národní soustava kvalifikací nám umožnila vybrat si takové spolupracovníky, kteří jsou kvalifikovaní vykonávat pracovní činnost, která je přesně zaměřena na předmět našeho podnikání. Víme, které znalosti a dovednosti byly ověřeny při zkoušce před Autorizovanou osobou, proto můžeme přímo ovlivňovat pracovní výkon našich zaměstnanců. Rezervy vidíme ve spolupráci se Sektorovou radou pro zemědělství a zaměstnavateli. Podle našeho názoru by měla probíhat lepší a širší vzájemná komunikace.”

Mgr. DANA FIALOVÁ, vedoucí oddělení vzdělávání společnosti ŽĎAS, a.s.: „NSK využíváme v personální práci – popis volných míst v inzerátech, příprava interních rekvalifikačních kurzů, aktualizace katalogu profesí ve firmě, obsahy vzdělávání uvedené v CV žadatelů o práci, spolupráci se SŠT.

Co však přineslo nesporné pozitivum je spolupráce s odbornými technickými školami, aplikace nových kompetencí, požadavky na nové znalosti vzdělávacích programů do obsahu kvalifikace, revize, resp. Aktualizace pozicí tak, aby vzdělání odpovídalo skutečným potřebám strojírenských firem. To vede k lepší cestě pomoci firem technickému školství. Rezervy vidím v lepší informovanosti veřejnosti, státních institucí a malých firem či vzdělávacích organizací. Ale myslím, že i na tom se úspěšně pracuje. 

ILONA WALNEROVÁ, HR manažerka společnosti Jihostroj, a.s.: „Využíváme především katalog pro definování kvalifikace na pracovní pozici.   Díky aktuálnosti údajů v katalogu to není jen při vytváření nové pracovní pozice, ale také pro revizi již existujících. Velmi oceňuji aktuální a relevantní údaje v katalogu. Jako členka sektorové rady pro strojírenství jsem obeznámena s postupy tvorby a vím, že jsou v katalogu akceptovány současné požadavky průmyslové sféry. To také platí pro profesní kvalifikace, které mohou být do budoucna významným benefitem pro zaměstnance, kteří mají potřebné znalosti a dovednosti v oboru, ale chybí jim vzdělání v dané profesi.”

Místostarosta městského úřadu Dubá, TOMÁŠ NOVÁK a vedoucí údržby zeleně a úklidu MARTINA ŠEPSOVÁ: „V rámci vzdělávání jsme do rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně přihlásili vedoucí údržby městské zeleně, která má na starost péči o vzhled města a přidružených obcí. Zároveň jsme iniciovali zapojení dalších tří místních občanů, kteří byli na úřadu práce vedeni jako uchazeči o zaměstnání.

Velkým pozitivem je to, že jsme získali kvalifikovanou vedoucí a tři sezónní pracovníky, kteří se nám nyní starají o vzhled města. Všichni v průběhu kurzu získali teoretické i praktické znalosti týkající se výsadby květin, keřů i stromů, údržby živých plotů, zakládání trávníků i péče o veškerou zeleň. Věřím, že certifikát, který po úspěšném absolvování kurzu obdrželi, pro ně bude představovat výhodu při dalším uplatnění na trhu práce.”

Ing. JAN BENDÍK, výkonný ředitel společnosti EGEM s.r.o.: „Začlenili jsme vybrané kvalifikace do naší řídicí dokumentace a do pracovních smluv resp. popisů pracovních funkcí (v oddíle kvalifikační předpoklady), při hledání nových pracovníků používáme kvalifikační standardy dle NSK jako jedno z kritérií při výběru.

NSK je pro nás nová, tj. zatím není zpětná vazba úplná, ale  věříme, že kvalifikace dle NSK budou vítaným doplňkem ke kvalifikacím, získaným ve školském systému. Do budoucna by NSK mohlo znamenat větší možnost výběru mezi uchazeči, menší riziko při přijímání nových pracovníků, kteří sice mají zkušenost avšak chybí jim „standardní“ vzdělání. Co bychom chtěli doplnit? – především kvalifikace, které nejvíc potřebujeme - v oboru Elektrotechniky jsou v NSK popsané kvalifikace bez rozdílu napěťových hladin, my potřebujeme především specialisty na zařízení vn, vvn a zvn a také zámečníky, montéry ocelových konstrukcí a lezce, nabízíme možnost účastnit se při tvorbě jejich „rodných listů”.”

Městký úřad Šluknov zastoupený vedoucí odboru vnitřní správy Bc. EVOU BABORÁKOVOU: „Město Šluknov začalo dne 1.5.2012 realizovat projekt „Uč se a pracuj“, který je financován z Evropského sociální programu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Účastníky tohoto projektu jsou nezaměstnaní starší 50-ti let, kteří mimo jiné absolvují rekvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně kde získají osvědčení z kurzu. Chtěli jsme, aby si tito lidé, kteří mají většinou jen základní vzdělání odnesli z rekvalifikace něco víc a tím je mezinárodně platný dokument – osvědčení o získání profesní kvalifikace Údržba veřejné zeleně. Pozitivum NSK vidím v tom, že zde nerozhoduje věk, každý člověk i se základním vzděláním může získat profesní kvalifikaci a začít pracovat v oboru, který ho baví. Spousta lidí v mládí z jakéhokoli důvodu nedostudovala a NSK dává šanci na nový začátek profesní kariéry. Naší účastníci projektu (celkem 32 osob) dokázali ve dvou fázích projektu, že i po padesátce jsou lidé schopni se něco naučit a byli za to na sebe náležitě pyšní.”

Ing. ŠTĚFAN PALUBA, jednatel společnosti Spojené slévárny s.r.o.: „Naše společnost využívá Národní soustavu kvalifikací k definování kvalifikačních požadavků při obsazování pracovních pozic a následně potom při vzdělávání a prohlubování kvalifikace našich zaměstnanců. Ve Spojených slévárnách využíváme zejména podle zák. 179/2006 Sb. profesní kvalifikaci pro profesi tavič. Vidíme však i rezervy, a to ve spolupráci se školami a vzdělavateli, aby lépe reagovali na požadavky trhu práce.” 

Závěrem obecně o NSK 

Téměř polovina našich občanů pracuje v jiné profesi, než pro kterou se připravovali ve škole. Většinou tuto novou práci i mnohem lépe zvládají. Jenže změní-li pak zaměstnavatele, zůstává jim jako doklad o kvalifikaci jen původní vysvědčení, diplom či výuční list.

„V dnešní době už neplatí, že škola je jedinou cestou, která člověka připraví na budoucí zaměstnání. Větší důraz je aktuálně kladen na prokazatelně praktické dovednosti, ať už je člověk získal praxí, nebo v rámci kvalifikačního kurzu,“ upozorňuje Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

NSK tento problém řeší a umožňuje každému, kdo má potřebné znalosti, dovednosti a kompetence, aby složil zkoušku, aniž by se musel vracet do školních lavic nebo absolvovat specializovaný kurz. Po úspěšném absolvování zkoušky z tzv. profesní kvalifikace, obdrží celostátně platné osvědčení, uznávané zaměstnavateli, personálními agenturami a profesními experty.

Co tedy NSK je?  Národní soustava kvalifikací je pružný a praktický nástroj, který nabízí vedle školní docházky novou cestu k plnohodnotné profesní kvalifikaci.  

Komu je NSK určena? Bez přehánění všem, kteří se na trhu práce pohybují:

 • Občanům, kteří chtějí změnit svou původní profesi
 • Občanům v evidenci úřadů práce
 • Absolventům škol
 • Kariérovým poradcům
 • Školám a vzdělavatelům
 • Firmám
 • Profesním svazům, cechům, asociacím
 • Ministerstvům

NSK firmám

Firmám umožňuje NSK ovlivňovat kvalitu odborníků na trhu

Přichází-li se do firmy ucházet o místo držitel osvědčení o profesní kvalifikaci, stačí zaměstnavateli otevřít si na internetu standardy příslušné kvalifikace a okamžitě přehledně vidí, co tento zájemce musel prokázat u zkoušky, co tedy umí. Posílá-li zaměstnavatel svého pracovníka na kurz zakončený zkouškou z profesní kvalifikace, opět díky zveřejněným standardům přesně ví, s jakými znalostmi a dovednostmi se mu zaměstnanec vrátí.

Současně má zaměstnavatel záruku, že obsah kvalifikace skutečně odpovídá potřebám praxe, protože ho nesestavovaly ani školy či jiné vzdělávací organizace, ani žádná státní instituce, ale právě zástupci zaměstnavatelů. Personalisté navíc mohou na bázi NSK vystavět svůj personální a vzdělávací systém. A je samozřejmě možné si ho specifikovat nebo modifikovat podle potřeb vlastních pracovních pozic. Standardizovaný popis kvalifikací založený na kompetencích pracovníků a na kritériích jejich hodnocení k tomu přímo vybízí. NSK také může posílit pozici zaměstnavatelů na trhu práce. Začnou-li totiž zaměstnavatelé u zaměstnanců vyžadovat osvědčení o kvalifikaci NSK, postupem času se zvýší kvalifikovanost pracovníků v dané oblasti. Firmy si pak mohou vybírat z kvalitnější nabídky pracovních sil. 

NSK občanům

Uchazečům pomáhá NSK zvyšovat jejich hodnotu pro pracovní trh

Občan může na cestu za lepší prací vstupovat třemi cestami:

 • Přihlášením se přímo ke zkoušce z příslušné profesní kvalifikace u autorizované osoby, pokud se domnívá, že požadavky standardu je schopen splnit bez dalšího vzdělávání.
 • Absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z profesní kvalifikace u autorizované osoby.
 • Přihlášením na Úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o práci a absolvováním kurzu a následným složením zkoušky z příslušné profesní kvalifikace, s tím, že vše probíhá

v rámci zákonných pravidel pro rekvalifikace. 

„Velmi nás těší vzrůstající zájem o kvalifikační zkoušky. Zatímco v roce 2011 se ke zkouškám přihlásilo 25 086 uchazečů, v loňském roce jich bylo již o 68 % více. Neustále pracujeme na rozšíření nabídky profesí, z nichž lze profesní zkoušku složit a získat celostátně platné osvědčení. Zaměřujeme se především na profese, které jsou na trhu práce žádané,“ říká Mgr. Ivo Jupa, hlavní manažer NSK2.

Seznam všech dostupných profesních kvalifikací najdou zájemci na adrese www.narodni-kvalifikace.cz a také na portálu www.vzdelavaniaprace.cz, kde se uchazeči navíc dozví, jaké vzdělávací kurzy na vybranou zkoušku navazují, a naleznou zde také nabídku volných pracovních míst.

O Národní soustavě kvalifikací

Národní soustava kvalifikací (NSK) je národní projekt MŠMT, jehož řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání. Projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Cílem Národní soustavy kvalifikací je určit a popsat jednotlivé profesní kvalifikace tak, aby byly samostatně uplatnitelné na pracovním trhu v ČR. NSK2 pomůže těm, kteří z nějakého důvodu nedokončili školu a chtějí si doplnit vzdělání. Pomůže také všem, kteří vystudovali v jiném oboru, než pracují a potřebují mít doklad o svých znalostech a dovednostech. K dnešnímu dni bylo vytvořeno 450 standardů  profesních kvalifikací. Od zahájení projektu Národní soustavy kvalifikací v roce 2005 do konce března 2013 bylo vykonáno 67 209 zkoušek.

Více na  www.sektoroverady.cz, www.vzdelavaniaprace.cz

Pro bližší informace kontaktujte:

Jana Svobodová, DiS.

Manažerka PR týmu VZ NSK2

HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
Freyova 27/82  | 190 00 Praha 9 – Vysočany

T: 266 721 554 | M: 725 211 809 |  F: 266 721 692

svobodova@komora.cz | www.nsk2.cz |