20.09.2013

Od března 2011 získalo díky Národní soustavě kvalifikací (NSK) novou profesní kvalifikaci skoro 70 000 osob ve 133 různých profesních kvalifikacích. V druhém březnovém týdnu k tomuto počtu přibylo dalších deset, kteří složili závěrečnou zkoušku, při níž prokázali, že kvalifikaci, jak ji popisuje a předepisuje NSK, plně ovládají. Poprvé se jednalo o zkoušku z profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky.

Dlouholeté zkušenosti v práci s rodinami a s předškolními dětmi dovedly pracovníky Klubu K2 k myšlence požádat MPSV o vydání autorizace pro zkoušení profesních kvalifikací Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky a Chůva pro dětské koutky. V té době měl už Klub bohaté zkušenosti s realizací několika kurzů pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením na péči o děti. Autorizace byla udělena, a tak v Klubu K2 složilo 9.3. 2013 zkoušku z profesní kvalifikace Chůva prvních deset zájemců. Stali se tak prvními deseti absolventy, a to nejen na půdě Klubu K2, ale v celé České republice. Klub K2 je totiž prvním a zatím jediným držitelem této specializované akreditace.

“V prvním kole jsme oslovili především frekventanty našeho předchozího kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách,” vysvětluje ředitelka Klubu K2 Regína Dlouhá. “Máme totiž k systému udělování kvalifikace pro chůvy jisté připomínky. Domníváme se, že v oblasti práce s dětmi, jsou nutné nejen teoretické znalosti, ale i zkušenosti z praxe a považujeme za nezbytné vidět zájemce o kvalifikaci v interakci s dětmi.” Několikadenní praxe byla součástí předchozího kvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách, a tak Klub K2 může stoprocentně ručit nejen za znalosti prvních absolventů, ale i za jejich praktické dovednosti. Tito vyškolení pracovníci prošli úspěšně psychotesty a především absolvovali videotrénink s následným rozborem.

Vstřícný přístup k dětem a zájem o jejich správnou výchovu je ale u zájemců o kvalifikaci stěžejním motivem: “Mám sama už starší děti, ale téma péče o děti mě stále zajímá,” popisuje svou motivaci jedna z absolventek. “Kvalitní práce s dětmi je vždycky důležitá a společensky přínosná. Z hlediska svého osobního růstu hodnotím jako vysoce přínosný kurz pro pracovníky v sociálních službách, který mi umožnil, vyzkoušet si teorii v praxi. Bez vztahu k dětem se tahle práce dělat nedá, vzdělání nestačí,“ upřesňuje.

Složení zkoušky vyžaduje rozsáhlé znalosti, které jsou testovány v části písemné a ústní. Kromě otázek týkajících se výchovy dětí nechybí ani vývojová psychologie, problematika zdravé výživy, zdravověda nebo právní otázky potřebné pro vlastní podnikání v dané oblasti.

Zkouška trvala od 9 do 17,30hod a zahrnovala celkem 11 tematických okruhů.
Písemná část se skládala z 15ti otázek a trvala cca 2hodiny, ústní část pak další hodinu.
V praktické části uchazeči museli prokázat schopnosti ze dvou sekcí :

a)   poskytování první pomoci dětem v rozsahu cca 30 min. (Odbornou stránku vedl záchranář Pavel Tlustý, z Krajského školicího a výcvikového střediska Zdravotní záchranné služby Středočeského kraje v Kladně.)

b)    Uplatňovaní metod a forem pedagogické práce - 4 hodiny

„Všech deset uchazečů o profesní zkoušku v tomto kole uspělo a ke zkoušce v dalším termínu se již ozvali i zájemci, kteří jsou i mimo naše současné aktivity a tudíž přicházejí úplně „z venku“,“ říká Mgr. Regína Dlouhá. Někteří již jako chůvy pracují a chtějí zkoušku složit a mít tak certifikátem doloženo, že pro tuto profesi mají příslušné znalosti a dovednosti podle NSK.

Národní soustava kvalifikací (NSK) je státem garantovaný celorepublikový systém budovaný na reálných požadavcích na výkon činností v rámci jednotlivých povolání a pracovních pozic. Definuje požadavky na odborné způsobilosti jednotlivých kvalifikací bez ohledu na způsob jejich získání. Rozhodující vliv na obsah kvalifikací mají přitom zaměstnavatelé. Každá kvalifikace, která je na trhu práce uplatnitelná, v něm má nebo v průběhu času bude mít své místo. NSK umožňuje nejen identifikaci, třídění a zařazování kvalifikací, ale také jejich uznávání a certifikaci. Nenahrazuje stávající kvalifikační a vzdělávací systémy, ale snaží se o jejich provázání, zastřešení a zprůhlednění. Zároveň umožňuje srovnání našich národních kvalifikací s kvalifikacemi stanovenými a popsanými v jiných evropských státech. 

NSK pomáhá měnit situaci na trhu práce. Zaměstnavatelům umožňuje cílit na odborníky s praxí, občanům otevírá cestu za lepším či novým pracovním uplatněním.