13.11.2013

Již několik let se u nás vypracovává Národní soustava kvalifikací, jejíž vznik byl vyvolán zejména potřebou přesněji specifikovat požadavky potřebné k získání určité kvalifikace. Proto Národní soustava kvalifikací (NSK) obsahuje výčet existujících kvalifikací a ke každé kvalifikaci pak uvádí jednak tzv. kvalifikační standard a jednak hodnotící standard.

Kvalifikační standard je výčet odborných způsobilostí, jejichž osvojení je nutné k získání příslušné kvalifikace, a hodnotící standard je soubor informací o tom, jak se má ověřit, zda uchazeč o získání nějaké kvalifikace má vědomosti a dovednosti stanovené kvalifikačním standardem. V současné době NSK popisuje asi 500 kvalifikací z různých oborů a postupně se rozšiřuje. Zahrnuje zejména kvalifikace, které vykonávají pracovníci se středním a úplným středním odborným vzděláním, kteří u nás představují rozhodující podíl pracovní síly.

Národní soustava kvalifikací spolu se zákonem č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, se využívá také k tomu, aby osoby, které si osvojily odborné znalosti a dovednosti při vykonávání nějakého povolání, avšak nemají certifikát dokládající jejich kvalifikaci, své znalosti a dovednosti prokázaly a získaly tak potřebný certifikát a tím i příslušnou kvalifikaci. Informace o NSK jsou dostupné na adrese www.narodnikvalifikace.cz.

Národní soustavy kvalifikací se souběžně vypracovávají ve všech členských zemích Evropské unie.

Protože v jednotlivých zemích existují vzhledem k odlišným systémům odborného vzdělávání a dalším specifi ckým zvláštnostem odlišné kvalifikace, iniciovala Evropská komise vypracování tzv. Evropského rámce kvalifikací (EQF), aby usnadnila vzájemnou srovnatelnost národních kvalifikací v rámci Unie. Porovnávání kvalifikací z různých zemí je totiž nutné v souvislosti se vzrůstající mobilitou lidí, ať už jde o mobilitu již zaměstnaných pracovníků, nebo o mobilitu mladých lidí, kteří se na výkon povolání teprve připravují v odborných školách. Podrobnější informace poskytuje stránka www.eqf.cz.

S mobilitou se již řada českých podniků setkala jednak při vysílání svých zaměstnanců na odbornou stáž do firem svých zahraničních partnerů a jednak při přijímání zahraničních studentů na stáž do svého podniku. Přínosy těchto stáží již byly dostatečně prokázány. Spočívají zejména v osvojení nových odborných znalostí a dovedností, ve zlepšení cizojazyčných dovedností a také v rozšíření všeobecného rozhledu účastníků stáže. Výsledky stáží se pak mohou využívat ve prospěch vysílající organizace. Proto stojí za to stáže, resp. mobilitu podporovat.

Jedním z evropských nástrojů na podporu rozvoje mobility je Evropský systém přenosu kreditů v odborném vzdělávání (ECVET). Ten mj. požaduje, aby organizace, která hodlá své zaměstnance nebo studenty vyslat na stáž do zahraničí, co nejpřesněji specifikovala znalosti a dovednosti, které si mají účastníci prostřednictvím stáže osvojit. Používá k tomu tzv. jednotky učení. Při specifikaci těchto jednotek učení se také stanoví, ke které kvalifikaci se dané znalosti a dovednosti vztahují.

Dalším přínosem systému ECVET je zjednodušení způsobu ověřování a uznávání znalostí a dovedností osvojených na stáži. Uplatňuje se v něm totiž zásada, že na závěr stáže ověří osvojení těchto znalostí a dovedností přijímající organizace (a vystaví o tom příslušný dokument), a vysílající organizace tak již nemusí toto osvojení znovu ověřovat. Protože u ověřovaných znalostí a dovedností je uveden jejich vztah k příslušné kvalifikaci, může tak účastník stáže obdržet nejen dokument, že absolvoval stáž, ale také že si osvojil součást nějaké kvalifikace.

V dalších obdobích lze předpokládat, že postupně stále více případů mobility zaměstnanců i studentů bude uplatňovat zásady systému ECVET. Podrobnější informace o systému ECVET a jeho uplatňování u nás lze získat na adrese www.ecvet.cz nebo také na adrese www.naep.cz.

Zdroj: Komora.cz, 11.11.2013, J.Coufalík