17.06.2014

Střední škola polytechnická v Brně je další institucí, která využívá Národní soustavu kvalifi kací (NSK). Nedílnou součástí výuky na této škole je praktické vyučování, které probíhá na odloučených pracovištích v Brně a okolí. Vyučují se tu obory zedník, truhlář, montér suchých staveb, instalatér, sklenář, malíř a další. O tom, jak škole projekt NSK konkrétně pomáhá, jsme hovořili se zástupcem ředitele pro praktické vyučování Ing. Petrem Veselým.

  • V čem spočívá přínos NSK pro vaši školu a její žáky?

 

            NSK zejména využíváme k získání pedagogických pracovníků na úseku praktického vyučování. Zákon o pedagogických pracovnících mi ukládá najít pro odborný výcvik každého oboru takového pracovníka, který získal ve stejném (či obdobném) oboru výuční list nebo maturitní vysvědčení. Často se setkávám se situací, kdy pracovník bez problémů zvládá potřebné činnosti, ale výuční list má v oboru odlišného charakteru. Právě v této chvíli mu nabízím možnost získání osvědčení, které mu ve velmi krátkém čase umožní kvalifi kační předpoklady splnit. Nevýhodou pro uchazeče je ale samozřejmě platba za zkoušku dané profesní kvalifikace, proto s výhodou využíváme spolupráci s úřadem práce. NSK nám pomáhá i v případě dlouhodobějšího personálního plánování.

 

  • Můžete vysvětlit, jak vám NSK pomáhá právě ve zmíněném personálním plánování?

 

            Pokud dlouhodoběji klesá zájem o některý z námi nabízených oborů, oznámíme v dostatečném časovém předstihu příslušným pracovníkům, že v následujícím roce či dvou předpokládáme snížení počtu pedagogů tohoto zaměření. Tito pak mají dostatek času na získání kvalifi kace v jiném oboru, o který zájem naopak narůstá. Vzhledem k tomu, že získání potřebné kvalifi kace si pracovníci zajišťují sami, nemůžeme jim samozřejmě diktovat způsob, kterým se k ní dostanou. Ověření znalostí dle Hodnoticího standardu PK daného oboru je však jednou z cest, která se u příbuzných oborů přímo nabízí.

 

  • Tím ovšem vaše spolupráce s NSK jistě nekončí…

 

            Kromě řešení personálních otázek pro nás, jako vzdělávací instituci, přináší NSK možnosti v podobě rozšíření doplňkové činnosti. Pořádání přípravných kurzů a organizace zkoušek profesních kvalifikací realizujeme v mnoha oborech pro samoplátce i klienty Úřadu práce. Shrnutí je to sice stručné, ale výhoda obrovská. Vzdělávání dospělých nám kromě finančních prostředků nutných pro rozvoj organizace přináší i možnost udržení odborných pracovníků, které bychom jinak (při stávajícím propadu demografické křivky) byli nuceni propustit. Při navýšení počtu žáků v budoucích letech bychom již nemuseli najít pracovníka kvalifikovaného po odborné i pedagogické stránce, nebo bychom museli do rozvoje jeho odbornosti opět investovat.

 

  • Můžete uvést nějaký příklad spolupráce s úřadem práce?

 

            V době, kdy jsme hledali učitele odborného výcviku pro obor montér suchých staveb, jsme si na úřadu práce všimli pana Petra, který dříve pracoval jako truhlář, ale naše podmínky nesplňoval. Protože jeho zájem o místo byl vážný a jeho zkušenosti cenné, ve spolupráci se spádovým úřadem práce jsme mu poradili, jakou cestou může získat požadované vzdělání. A protože pan Petr s tímto postupem souhlasil, vydala mu naše škola potvrzení o tom, že jej po úspěšném získání odborné kvalifi kace zaměstnáme. Na základě této dohody pan Petr nastoupil do rekvalifikačního kurzu a díky projektu NSK získal zaměstnání. 

Zdroj: Komora.cz, 2.6.2014 , Petra Soukupová