27.02.2024

Tento materiál má informativní charakter, je souborem doporučení, není závazným dokumentem, spíše přináší praktické informace stávajícím a potenciálním autorizovaným osobám. Uváděné informace vycházejí ze zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Popisuje jednotlivé kroky žadatele o autorizaci, povinnosti autorizované osoby (AOs), průběh zkoušek a zánik a odejmutí autorizace.

Abyste mohli ověřovat znalosti a dovednosti jednotlivých profesních kvalifikací vytvářených v rámci Národní soustavy kvalifikací, potřebujete být k této činnosti autorizování – stát se autorizovanou osobou (dále AOs). Pokud žádáte o autorizaci jako právnická osoba nebo fyzická osoba podnikající, musíte navrhnout autorizované zástupce (jeden a více) autorizované osoby, kteří splňují podmínky pro udělení autorizace fyzické osoby a budou vykonávat zkoušky vaším jménem.

Autorizaci uděluje autorizující orgán (AOr) – příslušné resortní ministerstvo, příp. Česká národní banka.

Autorizaci pro uznávání výsledků dalšího vzdělávání

 • upravuje zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání,
 • autorizace se uděluje jen pro profesní kvalifikaci (PK), pro kterou je schválen kvalifikační standard (KS) a hodnoticí standard (HS) ‒ viz Národní soustava kvalifikací,
 • autorizaci uděluje příslušný autorizující orgán na základě písemné žádosti,
 • autorizace se uděluje na dobu 5 let s možností obnovení,
 • za autorizaci se hradí poplatek AOr ve výši 1 500,- Kč za každou PK (500,- Kč v případě obnovení).

A. Žádost o udělení autorizace

Jak postupovat při podávání žádosti o autorizaci v případě fyzické osoby:

 • na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz si ověříte, zda je pro vámi vybranou profesní kvalifikaci schválený kvalifikační standard a hodnoticí standard a zjistíte, kdo je autorizujícím orgánem příslušné kvalifikace. HS stanovuje, jakým způsobem budete dokládat odbornou způsobilost, praxi, materiální a technické předpoklady, a jaké další doklady jsou při žádosti o autorizaci požadovány.
 • na webových stránkách autorizujícího orgánu si stáhnete žádost a přílohy, které jsou vyžadovány. Na stránkách AOr získáte také podrobné informace o podání žádosti.
 • v žádosti budete vyplňovat, dokládat a podepisovat:
  • údaje o žadateli (jméno, příjmení, datum narození, adresa atd.);
  • předmět žádosti (kód a název PK);
  • přílohy:
   • výpis z informačního systému evidence obyvatel o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebo předložení občanského průkazuprokázání plné způsobilosti
   • čestné prohlášení, že na váš majetek nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti vám zahájeno insolvenční řízení, a že nejste v likvidaci (vzor čestného prohlášení je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • potvrzení příslušného finančního úřadu o neexistenci daňových nedoplatků za posledních 5 let
   • potvrzení zdravotní pojišťovny o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (vzor potvrzení - na webech AOr)
   • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • výpis z evidence rejstříku trestůprokázání bezúhonnosti
   • doklad o odborné způsobilosti – stanoví HS (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, apod.)
   • doklad o praxi (nejméně 5 let) – stanoví HS, počítá se i přímá pedagogická činnost (pracovní smlouva, živnostenský list)
   • čestné prohlášení o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti (vzor prohlášení je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • doklad o zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů – stanoví HS (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, výpůjční smlouva a jiný doklad osvědčující užívací právo na dobu 5 let k budovám nebo prostorám, kde bude vykonávat činnost AOs)
   • další doklady, které je nutno doložit dle některých HS (zdravotní průkaz, doložení odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., čestné prohlášení o schopnosti organizačně zajistit zkušební proces, včetně jeho zpracování na PC).
  • případné návrhy žadatele na provedení dalších důkazů potřebných ke zjištění stavu věci.
  • závěrečné prohlášení o správnosti a pravdivosti údajů.

Žádost se předkládá autorizujícímu orgánu, který do 30 dnů, v případě splnění podmínek, vystaví autorizaci.

Jak postupovat při podávání žádosti o autorizaci v případě právnické osoby:

 • na webových stránkách www.narodnikvalifikace.cz si ověříte, zda je pro vámi vybranou profesní kvalifikaci schválený kvalifikační standard a hodnoticí standard a zjistíte, kdo je autorizujícím orgánem příslušné kvalifikace. HS stanovuje, jakým způsobem budete dokládat odbornou způsobilost, praxi, materiální a technické předpoklady, a jaké další doklady jsou při žádosti o autorizaci požadovány.
 • na webových stránkách autorizujícího orgánu si stáhnete žádost a přílohy, které jsou vyžadovány. Na stránkách AOr získáte také podrobné informace o podání žádosti.
 • v žádosti budete vyplňovat, dokládat a podepisovat:
  • údaje o žadateli (název, sídlo, IČ, kontakt, atd.);
  • předmět žádosti (kód a název PK);
  • údaje statutárního orgánu či člena statutárního orgánu (jméno, datum narození, adresa);
  • údaje autorizovaného zástupce (jeden nebo více) jméno, datum narození, adresa, kód PK);
  • přílohy:
   • čestné prohlášení, že na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci (vzor čestného prohlášení je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • potvrzení příslušného finančního úřadu nebo čestné prohlášení o neexistenci daňových nedoplatků za posledních 5 let
   • potvrzení zdravotní pojišťovny nebo čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění (vzor potvrzení je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení nebo čestné prohlášení o neexistenci nedoplatků na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (vzor potvrzení je k dispozici na webových stránkách AOr)
   • doklad o zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů – stanoví HS (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, výpůjční smlouva a jiný doklad osvědčující užívací právo na dobu 5 let k budovám nebo prostorám, kde bude vykonávat činnost AOs)
   • výpis z evidence rejstříku trestů statutárního orgánu či člena statutárního orgánu – prokázání bezúhonnosti
   • výpis z evidence rejstříku trestů autorizovaných zástupců autorizované osoby – prokázání bezúhonnosti
   • výpis z informačního systému evidence obyvatel o zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům nebo předložení občanského průkazu autorizovaného zástupce autorizované osoby – prokázání plné způsobilosti
   • doklad o odborné způsobilosti autorizovaného zástupce autorizované osoby - stanoví HS (výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom, apod.)
   • doklad o praxi autorizovaného zástupce autorizované osoby (nejméně 5 let) – stanoví HS, počítá se i přímá pedagogická činnost (pracovní smlouva, živnostenský list)
   • čestné prohlášení autorizovaného zástupce autorizované osoby o seznámení se s aktuálním vývojem v dané oblasti
   • doklad o zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů autorizované osoby – stanoví HS (doklad o vlastnictví, nájemní smlouva, výpůjční smlouva a jiný doklad osvědčující užívací právo na dobu 5 let k budovám nebo prostorám, kde bude vykonávat činnost AOs)
   • doklad prokazující, že autorizovaný zástupce autorizované osoby bude provádět činnosti jménem autorizované osoby (dodržet odst. 3 § 13).
   • doklad prokazující, že autorizovaný zástupce autorizované osoby je členem žadatele, společníkem, orgánem, zaměstnancem nebo jinou osobou v pracovně právním či jiném smluvním vztahu (pracovní smlouva, výpis z obchodního rejstříku)
   • další doklady, které je nutno doložit dle některých HS (zdravotní průkaz, doložení odborné kvalifikace dle zákona č. 563/2004 Sb., čestné prohlášení o schopnosti organizačně zajistit zkušební proces, včetně jeho zpracování na PC).
  • případné návrhy žadatele na provedení dalších důkazů potřebných ke zjištění stavu věci.
  • závěrečné prohlášení o správnosti a pravdivosti údajů.

Autorizovaný zástupce autorizované osoby může být jen pro jednu autorizovanou osobu, nemůže být zároveň autorizovanou osobou a musí splňovat podmínky pro udělení autorizace pro fyzické osoby.

Žádost se předkládá autorizujícímu orgánu (příslušné ministerstvo), který do 30 dnů, v případě splnění podmínek, vystaví autorizaci.

Povinnosti autorizovaných osob

 • AOs musí informovat příslušný autorizující orgán o změnách údajů uvedených v žádosti o autorizaci včetně změn u autorizujícího zástupce (do 15 dnů ode dne, kdy AOs změnu zjistí).
 • AOs je povinna zveřejnit termín konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup, min. 5 dní před termínem konání zkoušky.
 • AOs musí zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení Autorizujícímu orgánu do 1 měsíce ode dne konání zkoušky a splnit další povinnosti spojené s konáním zkoušky.

V případě porušení povinností autorizované osobě hrozí pokuta až do výše 20.000,- Kč.

B. Zkoušky

Jak realizovat zkoušky?

Zkouška probíhá podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace, který stanovuje:

 • formu zkoušky (písemná, ústní, praktická nebo kombinovaná);
 • zda má být zkouška realizována před jednou autorizovanou osobou / autorizovaným zástupcem či před zkušební komisí;
 • dobu přípravy a realizace zkoušky;
 • výše úhrady za zkoušku se odvíjí od §6 vyhl. 208/2007 Sb. ve znění pozdějších předpisů, není součástí hodnoticího standardu (na výši úhrady za zkoušku se dohodne AOs s uchazečem).

Zkušební komise

Pokud HS stanoví, že zkouška má být realizována před zkušební komisí (se dvěma až třemi členy), určí autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce členy zkušební komise, kteří mají statut AOs / autorizovaného zástupce pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 • za průběh zkoušky odpovídá předseda komise;
 • je zapotřebí přítomnost všech členů – pokud to nelze z časového hlediska, určí předseda člena, který odpovídá za řádný průběh dané části;
 • o výsledku rozhodují členové komise, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

O zkoušku se může ucházet osoba starší 18 let s minimálně základním vzděláním nebo i mladší osoba (starší 16 let), ale jen v případě, že je účastníkem rekvalifikace. Uchazeč o zkoušku vyplní přihlášku ke zkoušce, kterou AOs pro uchazeče připraví a zpřístupní (formulář přihlášky je ke stažení na webu MŠMT i IS NSK).

AOs zajišťuje vše potřebné k realizaci zkoušky (prostor, vybavení a zkoušející pro konkrétní den). AOs zašle žadateli do 21 dnů od doručení přihlášky pozvánku ke zkoušce a kopii pozvánky zašle také Autorizujícímu orgánu.

Pozvánka ke zkoušce musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, titul uchazeče o zkoušku,
 • datum narození, adresu trvalého bydliště (popř. adresu pro doručování),
 • název profesní kvalifikace,
 • den, čas a místo konání zkoušky,
 • výši, termín a způsob úhrady (úhrada nejpozději 7 dnů před konáním zkoušky).

Zkouška musí proběhnout do 3 měsíců od doručení přihlášky, nedohodne-li se AOs s uchazečem o zkoušku jinak. Některé hodnoticí standardy uvádí i období, ve kterých je možno zkoušku konat. Nejpozději 5 dnů před termínem zkoušky AOs zveřejní datum konání zkoušky způsobem umožňující dálkový přístup.

Před zkouškou ověří autorizovaná osoba / autorizovaný zástupce autorizované osoby totožnost zkoušeného a další náležitosti, které stanovuje Národní soustava kvalifikací, respektive hodnoticí standard příslušné profesní kvalifikace (např. potvrzení o zdravotní způsobilosti, doložení řidičského průkazu, výuční list, maturitní vysvědčení apod.).

Zkouška je veřejná, pokud tomu nebrání např. hygienické nebo bezpečnostní předpisy (ochrana zdraví a bezpečnosti práce).

Do 5 dnů ode dne konání zkoušky oznámí AOs písemně zkoušenému výsledek zkoušky a v případě úspěšného složení zašle také osvědčení o profesní kvalifikaci.

Osvědčení je veřejná listina, která je vydána absolventovi zkoušky v případě úspěšného složení zkoušky. Osvědčení musí být opatřeno vodotiskem, šedým podtiskem s motivem malého státního znaku a lipových listů na každé straně tiskopisu. List popřípadě dvoulist má formát 210 x 290 mm s přípustnou odchylkou 3 mm.

Tiskopis lze objednat např. u firmy SEVT, a.s. (Pekařova 4, Praha 8, www.sevt.cz, e-mail: objednavky@sevt.cz), která má v nabídce tiskopisů Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Výběr dodavatele záleží na AOs.

Osvědčení musí obsahovat (dle zákona 179/2006 Sb. a jeho vyhlášek):

 • jméno, příjmení, titul, rodné číslo (datum narození), místo narození absolventa zkoušky,
 • datum konání zkoušky a datum vydání osvědčení,
 • název profesní kvalifikace,
 • výčet odborných způsobilostí dle Národní soustavy kvalifikací,
 • údaje o zkoušejícím, členy zkušební komise, podpisy zkoušejícího,
 • otisk úředního razítka s malým státním znakem ČR,
 • jméno/název autorizované osoby a číslo její autorizace.

Do 1 měsíce ode dne konání zkoušky má AOs povinnost zaslat záznam o průběhu a výsledku zkoušky a stejnopis osvědčení autorizujícímu orgánu. Záznam o průběhu a výsledku zkoušky a osvědčení (stejnopisy) archivuje AOs po dobu 5 let ode dne vydání.

2 dny před zkouškou se může uchazeč o zkoušku písemně ze zkoušky omluvit. AOs navrhne uchazeči nový termín, pokud mu nebude vyhovovat, navrhne se do 6 týdnů od doručení pozvánky nový termín. Pokud se uchazeč ke zkoušce nedostaví bez omluvy, posuzuje se to tak, jako kdyby zkoušku vykonal neúspěšně, a úhrada za zkoušku se nevrací.

C. Zánik a odnětí autorizace

Autorizace zaniká:

 • smrtí fyzické osoby nebo prohlášením fyzické osoby za mrtvou, zrušením nebo zánikem právnické osoby,
 • uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena.

Autorizace se odebírá v případě, že:

 • AOs uvede nepravdivé údaje v žádosti o autorizaci,
 • AOs nesplňuje některou z podmínek pro udělení autorizace,
 • AOs porušuje právní předpisy související s výkonem činnosti, a to tak, že:
  • neinformuje autorizující orgán o změnách,
  • neinformuje autorizující orgán o termínu konání zkoušky,
  • nehodnotí odbornou způsobilost v souladu s příslušným hodnoticím standardem,
  • se nedostaví nejméně dvakrát bez závažného důvodu ke zkoušce.
 • AOs nemá déle jak 2 měsíce autorizovaného zástupce,
 • AOs zažádá o odnětí autorizace.

V případě jakýchkoliv dotazů využijte formulář na adrese  www.narodnikvalifikace.cz/kontakt.

Pokud budete chtít kontaktovat některou autorizovanou osobu, na stránkách www.narodnikvalifikace.cz naleznete seznam všech autorizovaných osob včetně jejich zástupců a kontaktních údajů.

Kontakty na autorizující orgány udělující autorizace pro profesní kvalifikace zveřejněné v informačním systému Národní soustavy kvalifikací (www.narodnikvalifikace.cz):

Digitální a informační agentura

JUDr. Adam Jareš, Ph.D., e-mail: adam.jares@dia.gov.cz, tel.: 603 946 281

Ministerstvo dopravy ČR

Ing. Jiří Kalenský, e-mail: jiri.kalensky@mdcr.cz, tel.: 225 131 125

Ministerstvo kultury ČR

MgA. Marek Klimeš, e-mail: marek.klimes@mkcr.cz, tel.: 257 085 278

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Ing. Roman Hrnčíř, e-mail: roman.hrncir@mpsv.cz, tel.: 221 923 391

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Mgr. Renata Prokopová, e-mail: renata.prokopova@mmr.cz, tel.: 224 861 120

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

JUDr. Ivan Archibald Vávra, e-mail: vavra@mpo.cz, tel.: 224 852 528

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

Mgr. Dana Mikšíková, Ed.D., e-mail: dana.miksikova@msmt.cz, tel.: 234 811 487

Ministerstvo vnitra ČR
Odbor bezpečnostního výzkumu a policejního vzdělávání, oddělení autorizací a organizace, e-mail: autorizace@mvcr.cz,  tel.: 974 832 636 nebo 974 833 249
Ministerstvo zdravotnictví ČR

Hana Šádková, e-mail: autorizace@nconzo.cz, tel.: 543 559 560
Eva Struhařová, e-mail: autorizace@nconzo.cz, tel.: 543 559 559
Ing. Miroslava Mudrlová, e-mail: miroslava.mudrlova@mzcr.cz, tel.: 543 559 557

Ministerstvo zemědělství ČR

Ing. Ondřej Brožka, e-mail: ondrej.brozka@mze.cz, tel.: 221 812 860
Ing. Ludmila Gočálová, e-mail: ludmila.gocalova@mze.cz, tel.: 221 812 037

Ministerstvo životního prostředí ČR
Mgr. Jitka Burianová, e-mail: jitka.burianova@mzp.cz, tel.: 267 122 933

Kontakty na autorizující orgány, které zatím proces autorizace nerealizují (v jejich gesci doposud nejsou schválené profesní kvalifikace), budou postupně zveřejňovány.