Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce matrací , Výrobce matracových jader
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat materiály a polotovary podle zadání Praktické předvedení
b Změřit vybrané polotovary Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný stroj nebo zařízení podle zadání Praktické předvedení, ústní ověření
b Nastavit parametry zvoleného stroje Praktické předvedení, ústní ověření
c Popsat základní principy údržby zvoleného stroje nebo zařízení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu zvolených čalounických materiálů na daný polotovar podle rozměrů, čistoty, pevnosti Praktické předvedení, ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků, rozměrů, tvaru, čistoty, pevnosti spojů Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup tvarování Praktické předvedení, ústní ověření
b Provést tvarování výplňových dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s materiály a polotovary při jejich skladování Praktické předvedení
b Předvést manipulaci s výrobky při skladování Praktické předvedení
c Vyjmenovat rizika skladování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Praktické předvedení, ústní ověření
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti, zorganizovat si práci Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení, ústní ověření
d Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení – respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a ošetření případných nehod Ústní ověření
e Uvést požární rizika při manipulaci, skladování a zpracování výplňových materiálů, lepidel, balicích PE fólií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů při výrobě matracových jader Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Ústní ověření
c Naložit s odpadem v souladu s legislativními požadavky Praktické předvedení, ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování Ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových matracových jader Praktické předvedení, ústní ověření
c Zabalit matracová jádra podle charakteru, množství, způsobu expedice a dopravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Měření materiálů i hotových matracových jader musí být v souladu s platnými normami.

Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými předpisy.

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

– respektování předloženého zadání a technické dokumentace,

– použití různých druhů čalounických materiálů, např. pružinových koster, měkkých pěnových materiálů a jiných,

– při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě práce,

– rozměry matracového jádra, zda jsou ve správné velikosti vzhledem k požadované velikosti matrace, pro kterou je jádro určeno.

 

Kritéria hodnocení a), b), c) kompetence Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství je třeba ověřovat v rámci ověřování ostatních kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

BPP Brno (Ing. R. Sedlák)

Čalounictví Bednář (M. Bednář)

SOŠ a SOU stavební Brno ‒ Bosonohy (Ing. I. Svobodová)