Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Řidič sněžných pásových vozidel
Platnost standardu: Od 29.10.2013 do 20.10.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a obsluha sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost způsobu přípravy sněhové pokrývky/lyžařské tratě Ústní ověření
b Zdůvodnit způsob úpravy sjezdové trati v konkrétních podmínkách - objasnit rozdíly mezi ekologickou a ekonomickou jízdou Ústní ověření
c Prokázat znalost obsluhy čerpacích (tankovacích) systémů souvisejících s provozem pásových vozidel. Popsat bezpečnostní aspekty manipulace s hořlavinami a související ekologická kritéria pro dané prostředí a druh činností Ústní ověření
d Řídit sněžné pásové vozidlo (rolbu) a provést údržbu sjezdové trati podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Řídit sněžné pásové vozidlo (skútr) a provést údržbu běžecké trati podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba sněžných pásových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu technického stavu sněžných pásových vozidel a příslušenství. Navrhnout praktické odstranění a prevence jednoduchých provozních závad. Prokázat technické organizační schopnosti při vzniku poruch stroje a technických haváriích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zpracovat plán údržby sněžných pásových vozidel a příslušenství Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Praktická aplikace zásad bezpečnosti na sjezdových tratích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit klimatické podmínky, které ovlivňují provoz v lyžařském areálu včetně stanovení charakteristiky sněhu a procesu jeho změn v závislostech na vnějších faktorech Ústní ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečného provozu vozidla a způsoby prevence nehod Ústní ověření
c Popsat značení a zabezpečení v zimních střediscích s ohledem na to, že sněžná pásová vozidla jsou možný zdroj tzv. typických nebezpečí na sjezdových tratích Ústní ověření
d Vyjmenovat doporučená pravidla organizace záchrany v lyžařském areálu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102474&kod_sm1=14).

Uchazeč je povinen předložit řidičské oprávnění skupiny min. „B“.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Skicentrum Dolní Morava

Skipark Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března