Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Obsluha sněžných pásových vozidel a technického zasněžování
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výroba technického sněhu – obsluha a provoz systému technického zasněžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní fyzikální principy tvorby přírodního a technického sněhu Ústní ověření
b Specifikovat klimatické podmínky ovlivňující výrobu technického sněhu Ústní ověření
c Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci se systémem technického zasněžování (včetně zásad bezpečné práce na elektrických zařízeních v rozsahu přiměřeném charakteru práce na tomto zařízení) Ústní ověření
d Obsluhovat systém technického zasněžování podle zadání (včetně nastavení režimu a parametrů) Praktické předvedení
e Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace zpracování vyrobeného technického sněhu s přihlédnutím k místním klimatickým poměrům a provozně-technickým podmínkám systému Praktické předvedení
f Navrhnout způsoby a sestavit model optimalizace nákladů výroby technického sněhu Praktické předvedení
g Charakterizovat bezpečnostní standardy pro technické zasněžování sjezdových tratí v zimních střediscích Ústní ověření
h Charakterizovat obecné principy strojové úpravy lyžařských svahů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a údržba zasněžovací techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit a charakterizovat jednotlivé druhy systémů technického zasněžování Ústní ověření
b Popsat základní funkce systémů technického zasněžování, jejich zapojení do okruhů a požadavky na jejich obsluhu i údržbu Ústní ověření
c Vyjmenovat součásti systému technického zasněžování, znát a popsat infrastrukturu technického zasněžování včetně jímání vody, čerpacích stanic, armatur, rozvodů a dalších souvisejících systémů Ústní ověření
d Provést kontrolu technického stavu zasněžovací techniky včetně pravidelných provozních inspekcí a odstraňování drobných provozních závad Praktické předvedení
e Zpracovat plán před- a posezonní údržby zasněžovací techniky, prokázat znalost servisních podmínek (lhůt a kritérií) Praktické předvedení
f Řešit následky mimořádných situací, předvídat možná rizika a navrhnout možnosti minimalizace těchto rizik Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zasnezovac#zdravotni-zpusobilost).

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe při obsluze a opravách či údržbě systému technického zasněžování.
  2. Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání strojního, elektrotechnického, stavebního nebo dopravního zaměření a minimálně 5 let praxe při obsluze a opravách či údržbě systému technického zasněžování.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo dopravy, www.mdcr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro řádný výkon zkoušky musí mít autorizovaná osoba k dispozici:

a) Systém rozvodu elektrických a vodovodních přípojek pro koncová zařízení určená k výrobě technického sněhu

b) Technická zařízení k výrobě technického sněhu

c) Osobní ochranné pomůcky

 

Pro zajištění přípravy a vykonání ústní části zkoušky:

- Učebnu - zkušební místnost

- Obecně závazné právní předpisy v platném znění:

•Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice

•Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení), ve znění vyhlášky č. 279/2000 Sb., nařízení vlády č. 352/2000 Sb., vyhlášky č. 210/2006 Sb. a vyhlášky č. 128/2017 Sb.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 3 až 5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace lanové dopravy, o. s.

Klub lyžařů, s. r. o.

Sportovní areál Harrachov, a. s.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem

Drážní úřad

Ski centrum Dolní Morava

Ski park Červená Voda

Ing. Jiří Kolín

Tomáš Března