Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Ovocnář
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy výsadeb Ústní ověření
b Vysadit ovocný strom nebo keř v odpovídajících podmínkách Praktické předvedení
c Ošetřit vysázené dřeviny po výsadbě a zdůvodnit prováděnou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování rostlin ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vybrané základní kultivační práce: okopávku, odplevelování, rytí, hrabání a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru stromu, zdůvodnit provedené zásahy a vysvětlit význam a zásady provádění letního řezu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést řez ovocných keřů a vysvětlit provedené zásahy Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést tvarování ovocného stromu v období výchovného řezu s využitím technických pomůcek a slovně doplnit a zdůvodnit prováděné úkony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pojmy sklizňová a konzumní zralost u jednotlivých ovocných druhů a určit zralost předložených vzorků ovoce Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit předložené plody a vysvětlit zásady třídění a manipulace s ovocem Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit ovocné plody pro expedici nebo pro následné skladování Praktické předvedení
d Zdůvodnit význam probírky ve vztahu ke kvalitě sklizených plodů a popsat způsoby provádění probírek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Množení ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování ovocných dřevin Praktické předvedení
b Vysvětlit vliv podnože na růstové vlastnosti naštěpované odrůdy Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Hnojení ovocných stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojit průmyslovým hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Popsat zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor pomocí traktoru a přípojného nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Ústní ověření
b Provést základní údržbu a seřízení rosiče, popsat jeho správnou funkci a zásady seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Namíchat podle zadání postřik Praktické předvedení
d Provést postřik ovocných dřevin Praktické předvedení
e Dodržet zásady bezpečnosti práce při manipulaci s chemickými látkami Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poznávání ovocných druhů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit rostlinný druh u předložených vzorků Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předložení řidičského oprávnění skupiny T.

 

V kompetenci Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě v kritériu hodnocení ad a) je třeba popsat základní pěstitelské tvary ovocných dřevin a rozdíly mezi intenzivními a extenzivními způsoby pěstování. V kritériu hodnocení ad c) je potřeba při ústním ověření věnovat pozornost vysvětlení rozdílů mezi jarním a podzimním termínem výsadby s uvedením jejich výhod a nevýhod, také je potřeba uvést a vysvětlit způsoby zabezpečení výsadby proti poškození zvěří a vysvětlit význam opory (dočasné nebo i trvalé).

V kompetenci Řez ovocných dřevin na trvalém stanovišti v kritériu hodnocení ad a) a ad b) je požadováno provedení udržovacího řezu a slovní doplnění řezu letního. S ohledem na roční období v závislosti na termínu zkoušky bude v předjarním podzimním a zimním období prováděn řez jádrovin, zatímco v jarním a letním období bude prováděn řez na peckovinách. Důležitou součástí ověření kritéria je uchazečovo doprovodné vysvětlení záměru řezu. V kritériu ad c) budou jako pomůcky využity zejména kolíčky, drát a závaží.

V kompetenci Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej v kritériu hodnocení ad b) a ad c) se předloží k názornému předvedení 2–15 kg plodů v závislosti na druhu, zejména pak na velikosti plodů.

V kompetenci Množení ovocných dřevin je potřeba prakticky předvést řízkování a množení oddělky a alespoň 4 druhy štěpování.

V kompetenci Hnojení ovocných stromů v kritériu hodnocení a) a b) je požadováno provedení hnojení na ploše minimálně 10 m².

V kompetenci Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace u kritéria b) uchazeč provede meziřádkovou kultivaci minimálně 50 m délky. Zkoušející zvolí jednu z odpovídajících činností, například plečkování, mulčování, vyhrnování větví a podobně.

V kompetenci Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných dřevin v kritériu ad b) uchazeč předvede základní údržbu rosiče, tedy výměnu trysky, filtru a těsnění. V kritériích hodnocení ad c) a d) uchazeč bude pracovat jen s přípravky běžně dostupnými pro malospotřebitele, protože v případě zkoušky ani výuky není toto použití pokládané za „komerční profesní užití přípravků na ochranu rostlin“. Zkoušející také může modelově využít jen ve vodě rozpustné látky, které nepodléhají kontrolám a regulacím například potravinářskou barvou, manganistan draselný a podobně. V kritériu d) je rozsah praktického předvedení vymezen na 10 - 20 minut v závislosti na zvolené technologii a vybavení.

V kompetenci Poznávání ovocných druhů bude uchazeči předloženo 10 vzorků z minimálně 5 základních v ČR pěstovaných ovocných druhů k určení druhu ovocné rostliny (odrůdové rozlišení nebude požadováno). Položkami mohou být vedle olistěných i neolistěných větví, listy, květy i suché přírodniny, herbářové položky nebo maximálně 2 fotografie například k určení habitu dřeviny. Pro splnění kritéria uchazeč určí minimálně 7 předložených položek.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je třeba, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě výsledné práce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie zaměstnavatelských svazů ČR

Ovocnářská unie ČR

Zahradnická fakulta MENDELU se sídlem v Lednici