Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zahradník
Platnost standardu: Od 7.11.2007 do 23.1.2013
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Výsadba ovocných dřevin včetně ošetření po výsadbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy výsadeb Slovní vyjádření
b Vysadit ovocný strom nebo keř v odpovídajících podmínkách Praktické předvedení
c Ošetřit vysázené dřeviny po výsadbě a zdůvodnit prováděnou činnost Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kultivační práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět základní kultivační práce (okopávka, odplevelování, rytí, hrabání) a zdůvodnit význam jednotlivých činností Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Uvedené kritérium je třeba splnit.
3

Způsoby řezu ovocných dřevin na trvalém stanovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu řezu u ovocných dřevin Slovní vyjádření
b Zvolit vhodný způsob řezu v závislosti na životním období ovocné dřeviny (výchovný řez, udržovací řez, zmlazovací řez) Slovní vyjádření u konkrétní ovocné dřeviny
c Provést řez ovocných stromů podle druhu, odrůdy a pěstitelského tvaru stromu v období vegetačního klidu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Prakticky provést řez ovocných keřů v období vegetačního klidu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Prakticky provést řez ovocných stromů v období vegetace (letní řez) s ohledem na druh, odrůdu a pěstitelský tvar Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit kritéria a) a b), z ostatních je třeba splnit buď kritéria c) a d), nebo e).
3

Sklizeň, třídění, skladování a expedice ovoce a jeho úpravy pro prodej

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé způsoby sklizně s ohledem na druh ovocné dřeviny Slovní vyjádření
b Popsat a prakticky rozeznat jednotlivé stupně zralosti ovoce Praktické předvedení v ovocném sadu
c Roztřídit sklizené ovoce do jednotlivých jakostních tříd Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Připravit ovocné plody pro expedici nebo následné skladování Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Množení ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní způsoby vegetativního rozmnožování ovocných dřevin Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Vysvětlit možnosti uplatnění jednotlivých způsobů vegetativního rozmnožování ovocných dřevin Slovní vyjádření
c Vysévat osivo ovocných dřevin včetně ošetření semenáčků Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Hnojení ovocných stromů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Hnojit a přihnojovat průmyslovým pevným a kapalným hnojivem Praktické předvedení
b Vyhnojit pozemek organickým hnojivem Praktické předvedení
c Dodržet zásady bezpečné práce při manipulaci s hnojivy Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha traktorů a jiné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zapojit kultivační nářadí za traktor Praktické předvedení
b Kultivovat meziřádkový prostor např. pomocí traktoru a plečky Praktické předvedení
c Provést sekání trávníku pomocí vhodné mechanizace Praktické předvedení
Stačí splnit dvě kritéria.
3

Aplikace ochranných prostředků proti chorobám a škůdcům ovocných rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologický postup při míchání a aplikaci chemických látek Slovní vyjádření
b Namíchat ochranný postřik v požadované koncentraci Praktické předvedení
c Provést postřik ovocných dřevin proti chorobám a škůdcům Praktické předvedení
d Dodržet všechny bezpečnostní předpisy při manipulaci s chemickými látkami Slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Při přípravě na ověřování kompetencí je zapotřebí respektovat průběh vegetačního roku v zemědělství. Je vhodné, podle stavu počasí a vývoje rostlin, kumulovat vše tak, aby jednotlivé kompetence mohly být ověřeny v nejpříhodnějším období. Současně je vhodné při jejich ověřování postupovat od jednodušších ke komplikovanějším.

Sestava kompetencí pro uznání této dílčí kvalifikace je poměrně rozsáhlá – to mimo jiné vypovídá o její profesní náročnosti. Z tohoto důvodu, ale také s přihlédnutím k výrobnímu zaměření a vybavení ověřovacího pracoviště, není nutné ve všech případech splnit všechna kritéria – mnohde je odpovídající i slovní vyjádření.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě výsledné práce i k časovému hledisku zvládání jednotlivých operací.

Na tvorbě standardu se podíleli