Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Pracovník výroby ovocných pomazánek
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem surovin, polotovarů a dalších přídatných látek pro výrobu ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti jakostních parametrů vstupních surovin, zkontrolovat jejich kvalitu a zdravotní nezávadnost Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit jakostní parametry zpracovávané suroviny Praktické předvedení a ústní ověření
c Ověřit senzorické vlastnosti ovocných polotovarů určených k výrobě ovocných pomazánek, v případě nutnosti vyřadit surovinu z výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nastavení dopravních cest ovocných polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zkompletovat potrubní trasy ovocných polotovarů Praktické předvedení
b Spustit čerpadlo pro dopravu ovocných polotovarů a zkontrolovat jejich přepravu do odparky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nastavení parametrů pro optimální provoz odparky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby dané ovocné pomazánky, popsat funkci výrobního zařízení Ústní ověření
b Nastavit parametry provozu odparky při výrobě ovocné pomazánky: čas, teplotu a podtlak Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha odparky pro výrobu ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat stav odparky a nastavit parametry odpařování Praktické předvedení
b Načerpat ovocné polotovary do odparky Praktické předvedení
c Spustit odparku včetně míchání Praktické předvedení
d Přidat předepsané přídatné látky Praktické předvedení
e Odebrat vzorky ovocné pomazánky k laboratorní analýze Praktické předvedení
f Provést úpravu barvy, kyselosti a konzistence pomazánky k dosažení předepsaných parametrů ovocné pomazánky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava ovocné pomazánky k plnícímu zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dopravní cesty ovocné pomazánky k plnicímu zařízení Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu a čistotu obalů Praktické předvedení
c Zkontrolovat plnění obalů Praktické předvedení
d Zkontrolovat uzavíraní obalů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozní evidence při výrobě ovocných pomazánek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat požadované údaje (teplota, pH) do evidence průběhu výroby ovocných pomazánek Praktické předvedení
b Zaevidovat dávkování přídatných látek Praktické předvedení
c Zaevidovat konečnou hodnotu cukerné sušiny ovocné pomazánky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitačních činností při výrobě ovocných pomazánek, dodržování sanitačních postupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit roztok používaných chemikálií (louh, kyselina) k sanitaci odpařovacího zařízení Praktické předvedení
b Provést sanitaci odpařovacího zařízení v souladu se sanitačním řádem tohoto zařízení Praktické předvedení
c Použít pracovní oděv a ochranné pomůcky při sanitaci zařízení pro výrobu ovocných pomazánek Praktické předvedení
d Vysvětlit zásady první pomoci při zasažení chemikáliemi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin v konzervárenském průmyslu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat zásady bezpečnosti a hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
d Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při výrobě ovocné pomazánky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením  (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/konzervar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování bude spojeno s navazujícími činnostmi vedoucími k výrobě určené ovocné pomazánky.

Při ověřování kompetencí zejména formou praktického předvedení zkoušející dále sleduje dodržování BOZP, PO a hygienicko-sanitačních principů.

Při hodnocení je posuzováno rovněž hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, bezpečné provádění všech úkonů a časové zvládání jednotlivých operací.

Pracovní oděv a obuv si uchazeč přinese vlastní.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

FRUKOLIS, a. s., Kardašova Řečice

SEVEROFRUKT, akciová společnost, Travčice

LINEA NIVNICE, a. s.

EFKO CZ, s. r. o., Veselí nad Lužnicí