Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní návrhář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Navrhování a vytváření nových desénů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zobrazit technikou kresby tužkou jednu z přírodnin podle předlohy Praktické předvedení
b Sestavit tři sytostně odlišné barevné řady z pěti barev tak, aby každá barevná řada (barevná variace) a řady mezi sebou tvořily vyvážený celek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vytvořit návrh panelového vzoru (výtvarnou kompozici do určeného formátu) nebo metrážový vzor (zraportovaný, opakovaný a navazující do všech stran) s květinovými, geometrickými či abstraktními motivy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Předvést základní orientaci v textilních materiálech, tkaninách a principech jejich vzorování (tisk šablonový, rotační i digitální, vytkávané vzory žakárské, listovkové) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Prezentace desénové kolekce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanismus přípravy a tvorby desénové kolekce Ústní ověření
b Prezentovat tři barevné řady (variace) návrhu panelového vzoru nebo navazujícího opakujícího se vzoru s květinovým nebo geometrickým motivem Praktické předvedení
c Vybrat a porovnat 3 různé odstíny zelené a 3 různé odstíny červené barvy z barevnice PANTONE nebo barevnice přízí co nejblíže barevným předlohám s ohledem na jemné nuance zelených a červených barev Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v módních trendech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní umělecké slohy zobrazené na reprodukci obrazu nebo skice nebo fotografii: 5 ukázek z období do konce 19. století, 5 ukázek z období 20. století Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Vyjmenovat alespoň tři národní a/nebo mezinárodní veletrhy, na kterých je možné se seznámit se současnými módními trendy v oděvním nebo bytovém textilu Ústní ověření
c Vyjmenovat alespoň tři české či jiné webové stránky, ve kterých lze získat informace o současných módních trendech v oděvním a bytovém textilu Ústní ověření
d Rozpoznat základní výtvarné techniky na pěti předložených reprodukcích nebo fotografiích výtvarných děl Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Na začátku zkoušky je nutné z důvodu ověření barvocitu uchazeče zařadit porovnání a vybrání odstínů z barevnice PANTONE nebo barevnice přízí co nejblíže předlohám s ohledem na jemné nuance zelených a červených barev.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku navrhování textilních vzorů. Zkoušející připraví modelové situace v návaznosti na ověřované kompetence. Při ověřování splnění kritérií hodnocení bude sledována invence, celková kvalita vypracování a provedení návrhů a prezentace.

 

Formu zpracování návrhu si zvolí uchazeč po dohodě s autorizovanou osobou, minimálně 1 měsíc před zkouškou; bude se jednat o zpracování návrhu ručně, nebo v grafickém programu autorizované osoby na PC autorizované osoby, nebo v grafickém programu uchazeče na PC uchazeče. Pokud bude při zpracování návrhu použit grafický SW autorizované osoby, umožní autorizovaná osoba uchazeči se s ním seznámit v předstihu minimálně 1 měsíc před zkouškou.

 

Odborná kompetence Navrhování a vytváření nových desénů:

 

Pro ověření kritéria hodnocení a) zkoušející připraví bílou čtvrtku formátu A3, obyčejné tužky tří tvrdostí, ořezávátko na tužky, gumu, čtyři přírodniny z každé skupiny: nerost, list, květina, a předloží je uchazeči. Uchazeč si vybere jednu z těchto přírodnin a nakreslí přírodninu černou tužkou na bílou čtvrtku.

 

Pro ověření kritéria hodnocení b) bude jedna výchozí barva základní řady zadána autorizovanou osobou. Zkoušející připraví barevnici Pantone s odtržitelnými částmi nebo vzorky obarvených přízí nebo vzorky obarvených textilií nebo vzorky potištěných (obarvených) textilií, z nichž uchazeč vytvoří barevné řady (variace). U potištěných (obarvených) textilií uchazeč vystříhá vhodné barvy z textilie. Uchazeč může rovněž použít k vytvoření barevných řad temperové a/nebo akvarelové barvy a malbu barvou na papír. Zkoušející vyzve uchazeče, aby ústně zdůvodnil volbu barev a jejich vzájemné souvislosti.

 

Ověření kritéria hodnocení c): Uchazeč může vytvořit návrh panelového vzoru nebo návrh metrážového vzoru buď ručně (barvy, štětce, papír, lepidlo, atd.), nebo může vytvořit vzor na PC. Pokud se uchazeč rozhodne pro vytvoření návrhu vzoru ručně, tak pro ověření kritéria hodnocení c) zkoušející připraví čtyři bílé čtvrtky formátu A0, nůžky, kancelářské lepidlo, lepicí pásku, temperové a akvarelové barvy, štětce, misky, vodu, klůcek textilie na utírání štětců. Uchazeč se rozhodne pro formát návrhu vzoru. Buď pro panelový vzor, který bude mít formát 50 x 100 cm, nebo pro průběžný vzor, který bude mít délkový raport 64 cm + 10 cm, stranový raport 32 cm, šířku 144 cm. Uchazeč si nastříhá a slepí čtvrtky podle zvoleného typu vzoru. Dále se uchazeč rozhodne pro jednu ze tří barevných variací sestavených při ověřování kritéria hodnocení b) a vytvoří vzor. K vytvoření vzoru použije temperové a/nebo akvarelové barvy, techniku malby barvou či barevnou kresbu na papír a vypracuje tento vzor ve třech barevných variantách, které vycházejí z barevných řad, navržených uchazečem. Po dokončení vzoru zkoušející vyzve uchazeče, aby ústně popsal základní filozofii desénu a vztah ke zvolené barevné variaci.

 

Odborná kompetence Prezentace desénové kolekce: Pro ověření kritéria hodnocení a) zkoušející vyzve uchazeče, aby popsal mechanismus přípravy a tvorby desénové kolekce v textilní společnosti. Zkoušející klade doplňující dotazy. Pro ověření kritéria hodnocení b) zkoušející vyzve uchazeče, aby mu předvedl, jak bude prezentovat svoji desénovou kolekci obchodnímu partnerovi a jak ho přesvědčí o správnosti volby barev a vzoru vytvořeného při ověřování odborné kompetence Navrhování a vytváření nových desénů, podle kritéria hodnocení c).

 

Odborná kompetence Orientace v módních trendech: Pro ověření kritéria hodnocení a) zkoušející postupně předloží uchazeči (na reprodukci obrazu nebo skici nebo fotografii) 5 ukázek odpovídajících základním uměleckým slohům z období do konce 19. století a 5 ukázek odpovídajících základním uměleckým slohům z období 20. století. Úkolem uchazeče je rozpoznat sloh. Při ověřování kritéria hodnocení d) zkoušející předloží uchazeči postupně pět reprodukcí nebo fotografií výtvarných děl. Úkolem uchazeče je rozpoznat a správně pojmenovat zvolenou základní výtvarnou techniku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VEBA, a. s., Broumov

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

Bc. Kateřina Hornychová Baliharová, textilní výtvarnice, 544 51 Doubravice 72, OSVČ

Hybler Textil, s. r. o. Semily