Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Mediální plánovač
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup zpracování mediální kampaně Písemné a ústní ověření
b Zpracovat plán mediální kampaně Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat dostupná média vhodná pro dané zadání Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat výhody a nevýhody jednotlivých médií v souvislosti se zadáním Ústní ověření
c Navrhnout vhodné umístění a načasování reklamního sdělení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé položky rozpočtu Písemné a ústní ověření
b Popsat práci s jednotlivými položkami rozpočtu Ústní ověření
c Předvést způsob vyjednání ceny se zástupci médií, včetně slev Praktické předvedení
d Zpracovat rozpočet mediální kampaně Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v odborném mediálním názvosloví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam 10ti zadaných odborných výrazů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování plánu mediální kampaně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat v obecné rovině způsob získání dat a informací z existujících médií v daném čase na trhu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit proces získávání dat z televizního trhu a jejich aplikaci do plánu mediální kampaně Ústní ověření
c Vysvětlit proces získávání dat z trhu tiskových médií a jejich aplikaci do plánu mediální kampaně Ústní ověření
d Vysvětlit proces získávání dat z internetového trhu a jejich aplikaci do plánu mediální kampaně Ústní ověření
e Vysvětlit proces získávání dat z rozhlasového trhu a jejich aplikaci do plánu mediální kampaně Ústní ověření
f Vysvětlit proces získávání dat z trhu outdoorové/indoorové reklamy a jejich aplikaci do plánu mediální kampaně Ústní ověření
g Předvést návazně na modelové zadání kampaně komunikaci s jedním subjektem při získávání aktuálních dat a informací potřebných pro zpracování plánu mediální kampaně Praktické předvedení
Je třeba splnit kritéria a) a g) a dvě z kritérií b) až f).
4

Interní prezentace plánu mediální kampaně a rozpočtu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prezentovat část plánu mediální kampaně interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Prezentovat část rozpočtu plánu mediální kampaně interně v rámci pracovního týmu Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelová zadání kampaně pro zpracování plánu mediální kampaně a rozpočtu pro ověření kompetencí Zpracování plánu mediální kampaně na základě zadání klienta, Výběr vhodných médií, míst a časů pro umístění reklamního sdělení s ohledem na zadání klienta, Zpracování rozpočtů mediální kampaně zadané klientem včetně vyjednání cen v médiích, Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování plánu mediální kampaně a Interní prezentace plánu mediální kampaně a rozpočtu. Modelová zadání kampaně jsou formulována z pohledu klienta a jejich náročnost musí být adekvátní době vymezené pro zkoušku.

 

Uchazeč si vylosuje jedno z minimálně 3 předložených modelových zadání kampaně.

Jednotlivé kompetence, znalosti a způsobilosti uchazeče jsou ověřovány při modelovém zpracování plánu mediální kampaně a rozpočtu a při jejich prezentaci.

 

Při ověřování kompetence Získávání aktuálních dat a informací z médií pro zpracování plánu mediální kampaně, která podle tohoto hodnoticího standardu při ověřování umožňuje více kombinací splnění kritérií, protože není nutné splnit všechna kritéria, si uchazeč zvolí kromě kritérií a) a g) dvě libovolná kritéria b) až f). O zvolených variantách uchazeč informuje autorizovanou osobu bezprostředně po vylosování modelového zadání kampaně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

C&COM Advertising, s. r. o.

Stanislav Červ, Holly

OUR MEDIA, a. s.

Supraphon, a. s.