Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Správce tiskových dat
Platnost standardu: Od 5.2.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vstupní kontrola textových a obrazových podkladů na přenosných médiích, datových souborů z Internetu, originálů pro reprodukci z hlediska normativů pro reprodukci a zpracování v DTP studiu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat PDF tiskové dokumenty v průběhu výměny tiskových souborů s DTP studiem pro předtiskové zpracování tiskoviny v příslušném počítačovém programu podle zadání: formát A4 210 × 297 mm, barevnost 4/4 (stabilizovaný čtyřbarvotisk), rozsah 16 stran Praktické předvedení
b Zkontrolovat, zda tiskové dokumenty odpovídají požadované verzi PDF/X v softwaru určeném pro preflight při příjmu dat podle normy ČSN ISO 15930-3 (Předávání digitálních tiskových dat - Používání PDF - Část 3: Kompletní předávání, vhodné pro pracovní postupy se správou barev (PDF/X-3)) Praktické předvedení
c Zkontrolovat a připravit PDF tiskové dokumenty pro předtiskové zpracování tak, aby byly vytvořeny vhodné standardizované tiskové podmínky. Zkontrolovat správný popis PDF souboru, stav přesahů, popis vložených písem, rozlišení obrazů a další soulad s odpovídající specifikací PDF/X podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a připravit zadavateli zakázky technologický postup předtiskové přípravy tiskoviny podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout a provést zadavateli zakázky výměnu nevhodných obrazových podkladů nebo nekorektních dat tiskových podkladů podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout zadavateli zakázky zhotovení tiskových podkladů pro danou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení
d Navrhnout a připravit zadavateli zakázky průběh a typ kontrolního procesu předtiskové přípravy podle zadání a popisu tiskové zakázky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a platných typografických pravidlech sazby, úprav a zlomu textů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit správnost typografického zpracování, kompozičního uspořádání textových a obrazových prvků v dokumentu zadané tiskoviny a její vyřazení do tiskového archu v souladu s technologickými požadavky tisku a dokončovacího zpracování dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady tiskoviny v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF tiskových stran A4 pro vyřazení a osvit tiskové desky na zařízení CtP v ofsetovém tisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF pro osvit filmových kopírovacích podkladů CtF nebo osvit na zařízení CtP ve flexotisku – pro tiskové produkty etikety, flexibilní obaly (papírové, plastové, hliníkové kompozitní) nebo lepenkové obaly - podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF flexibilního obalu formátu A4, barevnost 4/0 pro elektronickou montáž a zhotovení tiskových forem na rycím zařízení v hlubotisku kopírovacích podkladů CtP ve flexotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu tiskoviny ve formátu A4, barevnost 4/0 (přímé barvy) pro osvit kopírovacích filmových podkladů pro zhotovení tiskových forem v sítotisku podle platných ČSN ISO norem Praktické předvedení
Vždy je třeba splnit kritérium a) a jedno z kritérií b), c), d) pro vybranou tiskovou techniku.
3

Uplatňování norem ISO popisujících výměnu tiskových CMYK dat ve formátu PDF a normách definujících procesní požadavky na ofsetový litografický proces

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – definice výtažkových barev CMYK podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – obraz v účelném rozlišení podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – maximální a minimální tónové hodnoty podle ČSN ISO platných norem Praktické předvedení a ústní ověření
d Připravit tiskové podklady v příslušném počítačovém programu ve formátu PDF 4 stran tiskoviny na základě požadavků na technologii grafické výroby – nastavení ořezů, trapping (přetisku), originálních písmových fontů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Archivování a vedení kompletní dokumentace tiskové zakázky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout a provést vhodný způsob dokumentace a archivování Praktické předvedení a ústní ověření
b Archivovat a zálohovat zpracovaná data na přenosné médium nebo jiným vhodným způsobem pro pozdější využití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/spravce-tiskovych-dat#zdravotni-zpusobilost), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality předtiskové přípravy a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 15 930-3 Přejímka a zpracování tiskových dat

ČSN ISO 12 646 Displeje pro kontrolní nátisk

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-3 Novinový tisk ofsetem

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů je uchazeči umožněna volitelnost kritérií pro vybranou tiskovou techniku, která nejvíce odpovídá potřebám a zkušenostem uchazeče.

Autorizovaná osoba sdělí a nejpozději s pozvánkou zašle uchazeči informaci, která z kritérií b), c) nebo d) u této kompetence lze s ohledem na technické a technologické podmínky autorizované osoby ověřovat a informaci, zda ověřování jednotlivých kritérií proběhne v provozním nebo v simulovaném prostředí. Z variant, které umožňuje jak tento hodnoticí standard, tak podmínky autorizované osoby, si uchazeč vybere jednu tiskovou techniku. O vybrané tiskové technice (případně o vybraných variantách b), c) nebo d) u kompetence Zhotovování komplexních elektronických tiskových podkladů pro výrobu tiskových forem s využitím grafických počítačových programů – budou-li všechny tři varianty umožněny autorizovanou osobou) informuje uchazeč autorizovanou osobu, a to nejpozději v termínu, který uvede autorizovaná osoba na pozvánce.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1, Hellichova 22

Svaz polygrafických podnikatelů
Společnost tisku při ČVTS

Studio Najbrt, s. r. o.

Ondřej Žáček (OSVČ)