Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Báňský technik
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce na těžebním středisku ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat jednotlivé nebezpečné prostory (zóny) Ústní ověření
b Navrhnout způsob řešení modelové situace při zdolávání nasimulované havárie na těžebním středisku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat ochranné pracovní pomůcky potřebné při obsluze na těžebním středisku Ústní ověření
d Vyjmenovat rizika hrozící při provádění prací se zvýšeným nebezpečím Ústní ověření
e Vysvětlit ustanovení zákona č. 262/2006 Sb. (zákoníku práce) a souvisejících právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na těžebním středisku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické a výkresové dokumentaci pro těžbu a úpravu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou a výkresovou dokumentaci těžebního střediska (ukázka trasy toku těženého média doplněná popisem bezpečnostních prvků) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat výkresovou dokumentaci těžebního střediska Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace v související báňské legislativě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost zákona č. 44/1988 Sb. o ochraně a využití nerostného bohatství (horního zákona), ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Prokázat znalost zákona ČNR č. 61/1988 Sb. o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
c Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
d Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 71/2002 Sb.o zdolávání havárií v dolech a při těžbě ropy a zemního plynu, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
e Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb. o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
f Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb. o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
g Prokázat znalost vyhlášky ČBÚ č. 123/2022 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení technologických postupů těžby a úpravy ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat procesy úpravy uhlovodíků probíhající v těžebním středisku Ústní ověření
b Nastavit technologické procesy a jednotlivé prvky obsluhy v těžebním středisku Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat typový postup na zaplynění a odtlakování potrubních rozvodů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování provozní dokumentace pro těžbu a úpravu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat pohotovostní a operativní část havarijního plánu příslušného těžebního střediska Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provozní dokumentaci podle vyhlášky ČBÚ č. 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba a oprava technologického zařízení pro těžbu ropy a zemního plynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat termíny provádění zkoušek a revizí vyhrazených technických zařízení plynových a tlakových Ústní ověření
b Vypracovat požadavek na opravu strojního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat požadavek na nákup náhradních dílů, provozních náplní pro údržbu a opravy těžebního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výpočet těžebních ukazatelů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výpočet protečeného množství plynu přes trysku o daném průměru a tlaku na sondě Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výpočet teplotního spádu při daném poklesu tlaku Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést výpočet množství kapaliny potřebné pro propláchnutí konkrétní těžební sondy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://www.nsp.cz/jednotka-prace/bansky-technik-pro-povrch#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.