Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Opravář strojů a zařízení v pěstování rostlin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech pro zhotovování strojních součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat stanovené údaje z katalogů strojů a dílenských příruček Praktické předvedení a ústní ověření
c Získat stanovené technické informace s využitím informačních a komunikačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
d Demonstrovat zadaný úkol na technickém výkresu nebo schematickém náčrtu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené operace ručního obrábění a zpracování kovových materiálů (řezání, stříhání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání) s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednoduché technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů a renovaci součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést stanovené technologické úkony při strojním obrábění technických materiálů nebo renovaci součástí (při soustružení, frézování, broušení) na konkrétním výrobku s využitím výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu dodržení stanovených parametrů dokončené práce (výrobku) s použitím vhodných měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Základní operace ručního tváření kovů za tepla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení
b Popsat a předvést správný postup při ohřívání a ochlazování materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést určené základní kovářské práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání základních renovačních metod při obnově součástí strojů a zařízení pro pěstování rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou renovační metodu pro obnovu hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést zvolenou renovační metodu pro obnovu hřídele Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit technickou účelnost a ekonomickou efektivitu provedené renovace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž, montáž a seřizování strojů a zařízení pro pěstování rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady jednotlivých způsobů demontáže a montáže Ústní ověření
b Provést určené běžné demontážní a montážní práce při opravě alternátoru Praktické předvedení
c Předvést obsluhu ručního zvedáku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržbářských a opravárenských prací na strojích a strojních zařízeních pro pěstování rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém údržby a oprav zemědělských strojů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit příčiny poruch strojů a rozeznat druhy opotřebení strojních součástí Ústní ověření a praktické předvedení
c Provést údržbu soupravy traktoru s postřikovačem rostlin nebo traktoru a secí kombinace Praktické předvedení
d Určit pravděpodobnou příčinu konkrétní poruchy a navrhnout opatření k jejímu odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
e Opravit a seřídit soupravu traktoru s postřikovačem rostlin nebo traktoru a secí kombinace podle agrotechnických požadavků na jejich činnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odzkoušení funkčnosti opraveného stroje, zařízení nebo vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést závěrečnou kontrolu provedené opravy Praktické předvedení a ústní ověření
b Odzkoušet funkčnost opraveného stroje, zařízení nebo vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostikování poruch s využitím přístrojů a stanovení způsobu opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit technický stav traktoru nebo zemědělského stroje pomocí měřidel a diagnostických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Identifikovat závady jednotlivých agregátů, zkontrolovat a nastavit předepsané parametry Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaznamenat a vyhodnotit výsledky diagnostických měření porovnáním s požadavky předpisů pro technický stav traktoru nebo stroje a posoudit předpokládanou životnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a údržba motorového vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu a seřízení spalovacího motoru včetně příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat nebo vyměnit provozní náplně Praktické předvedení
c Opravit určené jednoduché závady elektrických zařízení a elektroinstalace vozidla a ošetřit tato zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat akumulátor, případně ho dobít Praktické předvedení
e Provést údržbu a seřízení spojky a převodového ústrojí Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést údržbu, opravu a seřízení podvozkových částí včetně řízení a brzd Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu stavu pneumatik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha soupravy traktoru a zemědělského stroje pro pěstování rostlin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést orientační kontrolu technického stavu soupravy traktoru s postřikovačem rostlin nebo traktoru a secí kombinace z hlediska jejich způsobilosti pro splnění zadaného úkolu, případně odstranit zjištěné závady Praktické předvedení
b Připojit pracovní stroj k traktoru Praktické předvedení
c Seřídit pracovní stroj podle zadaného úkolu, podmínek pracoviště a agrotechnických požadavků na danou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přezkoušení funkčnosti kompletní soupravy Praktické předvedení
e Předvést obsluhu soupravy traktoru s postřikovačem rostlin nebo traktoru a secí kombinace při plnění zadaného technologického úkolu (v provozních nebo cvičných podmínkách) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Uchazeč před zahájením zkoušky předloží autorizované osobě certifikáty stanovené v kartě typové pozice v Národní soustavě povolání jako nutné, tj.:

302 Svařování kovů (svářečský průkaz) ‒ základní zkouška

‒ odborná způsobilost podle ČSN 05 07 05

501 Řízení osobních automobilů – řidičský průkaz sk. B

502 Řízení nákladních automobilů – řidičský průkaz sk. C

504 Řízení traktorů – řidičský průkaz sk. T

Bez předložení výše uvedených platných certifikátů není uchazeč ke zkoušce připuštěn.

 

Při zkoušce je třeba minimalizovat vliv opravárenských činností na životní prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost AK ČR, HK ČR a SP ČR.

Na tvorbě standardu se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Agrární komora České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Zemědělská akademie v Humpolci

Školní statek Humpolec