Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Střihač domácích zvířat
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění kompletní střihové úpravy psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat plemena psů Praktické předvedení
b Provést kompletní střihovou úpravu psa dlouhosrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
c Provést kompletní střihovou úpravu psa středněsrstého hrubostrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
d Provést kompletní střihovou úpravu psa středněsrstého jemnostrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
e Provést kompletní střihovou úpravu psa krátkosrstého plemene podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při provádění kompletní střihové úpravy psů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování poradenské činnosti majitelům psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typ srsti psa a doporučit používání vhodné kosmetiky a pomůcek vhodných pro údržbu daného typu srsti Praktické předvedení a ústní ověření
b Doporučit vhodné přípravky v případě napadení srsti psa parazity a navrhnout možný způsob ošetření Praktické předvedení a ústní ověření
c Doporučit speciální výživu pro psa s ohledem na kvalitu jejich srsti Ústní ověření
d Doporučit způsob úpravy psa na výstavování Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést na modelové situaci komunikaci se zákazníkem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rozpoznání zdravotních problémů psů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat a charakterizovat nemocnou kůži a srst psa Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozpoznat a charakterizovat nemocné uši psa Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat a charakterizovat napadení psa kožními parazity Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozpoznat a charakterizovat nemocné oči psa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/strihac-psu#zdravotni-zpusobilost).

 

V rámci tohoto standardu kompletní střihovou úpravou psa rozumíme: stříhání drápků, depilace ušních chloupků a čištění uší, trimování, příp. vyčesání srsti (v případě středněsrstých plemen), rozčesávání zplstnatělé srsti, koupání, fénování, střihová úprava podle standardu Mezinárodní kynologické organice FCI.

Uchazeč bude mít možnost při zkoušce upravit psy čtyř plemen, která si sám vybere, tj. libovolného zástupce plemena krátkosrstého, libovolného zástupce plemena středněsrstého hrubostrstého, libovolného zástupce plemena středněsrstého jemnostrstého a libovolného zástupce plemena dlouhosrstého. Modely zajistí uchazeč nebo autorizovaná osoba po vzájemné dohodě.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese odpovídající pracovní oděv a obuv.

 

Autorizovaná osoba se při hodnocení uchazeče zaměří také na hodnocení schopnosti komunikace a přístupu k psům a celkovou manipulaci se psem. Při ověřování praktických dovedností sleduje a hodnotí i bezpečnost práce uchazeče při provádění jednotlivých úkonů a také dbá na to, aby byla zajištěna pohoda psů (welfare).

U odborné kompetence Provádění kompletní střihové úpravy psů, kritérium a)

 • Uchazeč správně rozezná 20 plemen psů z 30 obrázků nebo živých modelů různých plemen psů

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium a)

 • Uchazeč splní toto kritérium během kompletní střihové úpravy psů.

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium d)

 • Uchazeč splní toto kritérium během kompletní střihové úpravy psů.

 

U odborné kompetence Poskytování poradenské činnosti majitelům psů, kritérium e) - příklady modelových situací:

 • zdravotní obtíže

 • zjištěná nemoc psa

 • nevhodná výživa psa

 • neodpovídající kosmetika a pomůcky pro údržbu srsti psa

 

U odborné kompetence Rozpoznání zdravotních problémů psů

 • Střihač psů by měl rozeznat: zánět v uších, přítomnost vnějších parazitů, změny na kůži a srsti, problémy očí, problémy pohybového aparátu. Pokud AOs nemá k dispozici živé modely problematických psů, je vhodné použít obrázků a videonahrávek.

 

U odborné kompetence Rozpoznání zdravotních problémů psů, kompetence c)

 • Kožní parazité se určují podle fotografické dokumentace.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti střihové úpravy psů. Dále žadatel předloží čestné prohlášení, že minimálně 3 roky úspěšně upravuje a připravuje na výstavy psů jedince alespoň jednoho plemene, které vyžaduje střihovou úpravu.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na kynologii nebo chovatelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti střihové úpravy psů. Dále žadatel předloží čestné prohlášení, že minimálně 3 roky úspěšně upravuje a připravuje na výstavy psů jedince alespoň jednoho plemene, které vyžaduje střihovou úpravu.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti kynologie nebo chovatelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti střihové úpravy psů. Dále žadatel předloží čestné prohlášení, že minimálně 3 roky úspěšně upravuje a připravuje na výstavy psů jedince alespoň jednoho plemene, které vyžaduje střihovou úpravu.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kynologii nebo chovatelství a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti střihové úpravy psů. Dále žadatel předloží čestné prohlášení, že minimálně 3 roky úspěšně upravuje a připravuje na výstavy psů jedince alespoň jednoho plemene, které vyžaduje střihovou úpravu.

 5. Profesní kvalifikace 69-053-H Střihač/střihačka psů a střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti střihové úpravy psů. Dále žadatel předloží čestné prohlášení, že minimálně 3 roky úspěšně upravuje a připravuje na výstavy psů jedince alespoň jednoho plemene, které vyžaduje střihovou úpravu.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

 • zkušební místnost pro praktickou a ústní část zkoušky

 • koupací vana pro psy

 • základní kosmetické přípravky pro psy

 • výškově nastavitelný střihačský stůl

 • profesionální vysoušeče srsti

 • profesionální strojky na stříhání srsti

 • nůžky a trimovací nářadí

 • různé kartáče a hřebeny podle jednotlivých typů srsti

 • kleště na drápy

 • antiparazitální preparáty

 • ručníky na osušení psů

 • preparáty na zastavení krvácení z drápů psů, roztoky na čištění očí a uší psů, gáza, vata, špejle

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 14 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ekrová Jana Ing., OSVČ

Horská Petra, OSVČ

Pavlasová Martina, Ing. Jana Ekrová

Petr Havrda, Ing., OSVČ