Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Platnost standardu: Od 26.4.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě týkající se provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základní legislativě, která upravuje provoz přírodních a umělých koupališt Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit základní názvosloví - co jsou přírodní a umělá koupaliště Ústní a písemné ověření
c Orientovat se v dalších platných technických předpisech týkajících se provozu přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
d Vysvětlit možné způsoby provozování přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování hygieny při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a vysvětlit povinnosti provozovatele k orgánům ochrany veřejného zdraví Písemné a ústní ověření
b Uvést způsoby a postupy ochrany návštěvníků přírodních a umělých koupališť Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat chemické přípravky pro udržování bazénových vod přírodních a umělých koupališť Písemné a ústní ověření
d Uvést některé chemické přípravky pro úklid přírodních a umělých koupališť a vysvětlit způsob používání Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit, jaký je cíl preventivních protiepidemických opatření Ústní ověření
f Provést kontrolní odběr vody ke koupání a odběr vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyhodnotit protokol o výsledku laboratorní kontroly a navrhnout případná opatření k nápravě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování BOZP při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit povinnosti provozovatele vyplývající z předpisů BOZP Ústní ověření
b Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti PO (požární ochrana) Písemné a ústní ověření
c Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců v oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
d Uvést četnost a vysvětlit význam školení zaměstnanců - plavčíků nebo strážců vodní plochy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Zajišťování ekonomického provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu rozpočtu provozu přírodního nebo umělého koupaliště Ústní a písemné ověření
b Zpracovat návrh zjednodušeného rozpočtu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat sazby DPH při provozu přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
d Uvést sazby DPH doplňkových činností při provozování přírodních a umělých koupališť (např. sauna, solárium, fitnes) Ústní a písemné ověření
e Vyjmenovat a vysvětlit hlavní výdajové položky při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní a písemné ověření
f Uvést, jaké faktory mají vliv na příjmy a výdaje při provozování přírodních a umělých koupališť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení a organizace provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady efektivního řízení provozu přírodního a umělého koupaliště Ústní ověření
b Popsat postup a zásady jednání s dodavateli a odběrateli služeb Ústní ověření
c Popsat postup a zásady uzavírání dodavatelsko-odběratelských smluv a uvést jejich náležitosti Ústní ověření
d Vysvětlit organizaci práce na provozním úseku - plavecký bazén, koupaliště, sauna Ústní ověření
e Uvést zásady vedení pracovní porady s jednotlivcem nebo s kolektivem podřízených pracovníků Ústní ověření
f Navrhnout způsob řešení a postup v případě problémů s podřízeným pracovníkem (na modelové situaci) Praktické předvedení
g Navrhnout způsob řešení již vzniklého konfliktu při provozu koupaliště (na modelové situaci) Praktické předvedení
h Vysvětlit základní náležitosti provozního řádu Ústní ověření
i Vysvětlit základní náležistoti návštěvního řádu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Personální řízení v provozu přírodního a umělého koupaliště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout strukturu kolektivu podřízených pracovníků s důrazem na jeho efektivní fungování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní role a odpovědnost jednotlivých podřízených pracovníků Ústní ověření
c Stanovit pracovní náplň a dílčí cíle pro podřízené pracovníky, prokázat logickou a časovou provázanost stanovených cílů a určit základní podmínky nezbytné pro jejich dosažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vznik a zánik pracovního poměru, vyjmenovat druhy pracovněprávních vztahů a uvést náležitosti pracovní smlouvy Ústní ověření
e Vysvětlit různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
f Zpracovat podklady pro odměňování podřízených zaměstnanců Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady a postup evidence přítomnosti podřízených pracovníků a zpracovat základní personální agendu Praktické předvedení a ústní ověření
h Připravit podklady pro stanovení přehledu základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
i Připravit podklady pro stanovení hodnoticích kritérií a postupů pro ověření základních kompetencí a znalostí podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést postup a zásady zaškolení nových podřízených pracovníků v zadaném provozním úseku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Zajišťování propagace služeb při provozování přírodních a umělých koupališť

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh ceníku (25 m bazén, sauna, fitness) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat nabídku služeb formou balíčku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout obsah propagačního letáku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se hodnotí:

•znalost fungování jednotlivých částí provozu přírodních a umělých koupališť

•správné používání odborné terminologie

 

Při zkoušce je vhodné využít modelové situace k návrhu řešení problémových situací vzniklých při provozu přírodních a umělých koupališť.

Příklady modelových situací k řešení:

  • Problém s podřízeným – při kontrole přítomnosti plavčíka na určeném stanovišti se plavčík zdržoval na jiném místě a odváděl pozornost hovorem s návštěvníkem
  • Návštěvník porušil návštěvní řád a do plaveckého bazénu vstoupil v plavkách zakázaného typu – činnost při vykazování návštěvníka z provozu, který nerespektuje pokyny plavčíka
  • Návštěvník se u pokladny dožaduje vracení vstupného z důvodu, že se zdálo, že teplota vody neodpovídá vyhlášce

 

Praktická část zkoušky se vykoná v provozu bazénu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR

Asociace pracovníků v regeneraci - APR

ČVUT, fakulta stavební, obor městské inženýrství