Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Technik gumárenské a plastikářské výroby
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Práce s oborovými technickými normami a certifikáty ISO/TS

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat na internetu platnou technickou normu pro zkoušení plastů – zkušební podmínky a tvar zkušebních těles pro zkoušku tahem a rázem v ohybu Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat schéma procesního modelu podle ISO 9000 Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit účel a smysl systému managementu jakosti ve výrobní praxi podniku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v surovinách a materiálech pro plastikářskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé typy polymerů na základě jejich vlastností a technologie zpracování Písemné a ústní ověření
b Identifikovat hlavní typy polymerů používaných v dané plastikářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat hlavní aditiva používaná při zpracování plastů a popsat jejich vliv na výsledné vlastnosti plastů Písemné a ústní ověření
d Rozdělit vzorky vratných a odpadních materiálů a popsat další nakládání s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v jednotlivých technologiích zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologie - vstřikování, vytlačování, válcování, svařování, tvarování a lisování plastů Písemné a ústní ověření
b Uvést příklady výrobků pro jednotlivé technologie zpracování plastů a jejich možné aplikace Písemné a ústní ověření
c Porovnat jednotlivé typy polymerů v návaznosti na jednotlivé technologie používané v plastikářské výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést potřebné úkony při najíždění, odstavení a obsluze konkrétního výrobního zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Seřizování strojů a zařízení pro zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stroje a zařízení na úpravu a dávkování surovin Ústní ověření
b Vysvětlit funkci strojů a zařízení a ukázat, jak se nastavují jejich technické parametry (dvouválec, víceválce, vstřikovací, vytlačovací a svařovací stroje) Praktické předvedení a ústní ověření
c Nakreslit a popsat schéma výrobního procesu na lince konkrétního výrobku (podlahovina, fólie, profil, hadice, svařenec, paropropustná fólie) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení technologického procesu zpracování plastů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit dokument „Pracovní postup“ výrobního zařízení pro jednotlivé finální produkty (podlahovina, fólie, profil, hadice, svařenec, paropropustná fólie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit klíčové faktory ovlivňující technické parametry finálních produktů, odebrat vzorek pro kontrolu jakosti v laboratoři Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu dodržování technologického postupu obsluhy výrobní linky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence, havarijní prevence a ochrany životního prostředí v plastikářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečnosti práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením, hygienické předpisy Praktické předvedení a písemné ověření
b Používat pracovní oděv a přidělené osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
c Dodržovat interní a obecně závazné normy a předpisy BOZP, PO, havarijní prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/technolog-zpracovani-plas#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

 

Zkouška probíhá pro technologii vytlačování, válcování, vstřikování, svařování. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí průběh technologického procesu, používané suroviny a materiály. V součinnosti s obsluhou uvede stroj/zařízení do provozu a sleduje technologický proces. Provádí kontrolu shodnosti výrobku se stanovenými parametry jakosti.

Při ověřování kompetence Orientace v surovinách a materiálech pro plastikářskou výrobu, kritérium d), dostane uchazeč dva až čtyři vzorky materiálů.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „Praktické předvedení a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení; je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a dodržování zásad bezpečné práce.

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření „písemné a ústní ověření“ se požaduje stručné slovní doplnění písemně zpracovaného úkolu, zadání, ve smyslu doplnění informací nebo doplnění vysvětlení.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chemického průmyslu ČR, Praha

Plastika, a. s., Kroměříž

Synthos, a. s., Kralupy nad Vltavou

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, a. s., Ústí nad Labem